254/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2013

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 6 § 10 punkten, 54 § 1 mom. 5 punkten och 61 a §,

sådana de lyder, 6 § 10 punkten och 54 § 1 mom. 5 punkten i lag 752/2012 samt 61 a § i lagarna 10/2010 och 752/2012,

ändras 4 § 5 mom., 5 § 20 punkten, 6 § 3 och 7 punkten, 38 § 1 mom. 3 punkten, 39 § 1 mom., 40 § 1 och 2 mom., rubriken för 54 § och 54 § 1 mom. 4 punkten, mellanrubriken före 59 §, 67 § 1 mom. samt 71 § 4 mom.,

sådana de lyder, 4 § 5 mom., 6 § 3 och 7 punkten, 39 § 1 mom., 40 § 1 mom., rubriken för 54 § och 54 § 1 mom. 4 punkten samt 71 § 4 mom. i lag 752/2012, 5 § 20 punkten, 38 § 1 mom. 3 punkten och 40 § 2 mom. i lag 902/2012 samt mellanrubriken före 59 § och 67 § 1 mom. i lag 10/2010, samt

fogas till 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 752/2012 en ny 8 a-punkt, till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012 och 902/2012, nya 21—23 punkter, till 38 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012 och 902/2012, nya 4 och 5 punkter, till 43 §, sådan den lyder i lag 752/2012, ett nytt 2 mom., till lagen nya 50 d och 50 e § samt till 71 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 194/2011 och 752/2012, en ny 11 a-punkt som följer:

4 §
Tillsynsobjekt

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag


8 a) finländska centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet,


Finansinspektionen utövar i enlighet med 5 och 6 kap. tillsyn över verksamhet som i Finland etablerade filialer till utländska EES-tillsynsobjekt och utländska EES-tilläggspensionsanstalter bedriver i Finland samt över sådant tillhandahållande av tjänster som utländska tillsynsobjekt bedriver i Finland utan att etablera filial.


5 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag


20) den som är skyldig att göra anmälan enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar, nedan blankningsförordningen, den som är skyldig att offentliggöra uppgifter enligt artikel 6.1, skyldig att göra anmälan enligt artikel 7.1 eller 8 eller skyldig att iaktta restriktionerna enligt artikel 12, 13 eller 14 samt den som anmäler ett undantag enligt artikel 17 och den som är skyldig att följa ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 18.1, 19.2, 20.2, 21 eller 23.1 eller ett beslut som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten fattat med stöd av artikel 28.1 i den förordningen,

21) transaktionsregister enligt artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, nedan EMIR-förordningen, finansiella motparter enligt artikel 2.8, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen,

22) den som är skyldig att iaktta bestämmelserna i artiklarna 38—42 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, nedan auktioneringsförordningen,

23) den som tillhandahåller betaltjänster i enlighet med 7 § i lagen om betalningsinstitut eller ger ut elektroniska pengar i enlighet med 7 a § i den lagen.

6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


3) hemstat den EES-stat som har auktoriserat ett utländskt EES-tillsynsobjekt; med hemstat avses också den EES-stat som har auktoriserat ett företag som tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla finansiella tjänster eller försäkringstjänster i Finland utan att etablera filial,


7) utländskt tillsynsobjekt ett företag som motsvarar ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, ett värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster, ett fondbolag enligt lagen om placeringsfonder, ett försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen, ett betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut eller en central motpart enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och som har filial i Finland eller som tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla tjänster i Finland utan att etablera filial,


38 §
Ordningsavgift

Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet


3) försummar eller bryter mot anmälningsskyldigheten enligt artikel 5.1 i blankningsförordningen, skyldigheten att offentliggöra uppgifter enligt artikel 6.1 eller anmälningsskyldigheten enligt artikel 7.1 eller 8 eller underlåter att följa en restriktion enligt artikel 12.1, 13.1 eller 14.1 eller ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 18.1 eller 19.2 i den förordningen,

4) försummar eller bryter mot artikel 5 i EMIR-förordningen om ett förfarande för clearingkrav, artikel 7 om tillträdet till en central motpart, artikel 8 om tillträde till en handelsplats, artikel 9 om rapporteringskravet eller artikel 11 om riskbegränsningstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas via en central motpart,

5) försummar eller bryter mot rapporteringsskyldigheten enligt artikel 42.2 i auktioneringsförordningen.


39 §
Offentlig varning

Finansinspektionen ska meddela tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer offentlig varning om de uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med andra bestämmelser om finansmarknaden än de som avses i 38 § 1 mom. eller 40 § 1 eller 2 mom. eller i strid med föreskrifter som utfärdats med stöd av de bestämmelserna. Ett tillsynsobjekt ska också meddelas offentlig varning om tillsynsobjektet uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med villkoren i sitt verksamhetstillstånd eller i strid med de stadgar som gäller verksamheten.


40 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot de bestämmelser som avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, 10 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument, 15 § i lagen om värdepapperskonton, 8 kap. 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller 49 a § i lagen om betalningsinstitut.

Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot

1) bestämmelsen i artikel 4.1 eller 4.3 i EMIR-förordningen om clearingkravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en finansiell motpart eller bestämmelsen i artikel 10.1 i den förordningen om clearingkravet och rapporteringskravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en icke-finansiell motpart,

2) ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 20.2, 21.1 eller 23.1 i blankningsförordningen eller ett beslut som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten fattat med stöd av artikel 28.1 i den förordningen, eller

3) bestämmelserna i artiklarna 38, 39 och 40 i auktioneringsförordningen om förbjuden användning av insiderinformation, bestämmelserna i artikel 41 om förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan eller bestämmelserna i artikel 42.1, 42.3 eller 42.5 om särskilda krav för att minska risken för marknadsmissbruk.


43 §
Offentliggörande av ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift

Finansinspektionen offentliggör inte en påföljd som avses i 1 mom., om offentliggörandet allvarligt kan äventyra stabiliteten på finansmarknaden eller kan orsaka den som berörs av påföljden oskäliga skador.

50 d §
Verksamhet som behörig myndighet enligt EMIR-förordningen

Finansinspektionen är den myndighet som avses i artikel 10.5 i EMIR-förordningen och den behöriga myndighet enligt artikel 22.1 som övervakar att förordningen efterlevs. Finansinspektionen svarar för det samarbete mellan myndigheter och den samordning av informationsutbyte som avses i artiklarna 23, 24, 83 och 84 i den förordningen.

50 e §
Behörig myndighet enligt auktioneringsförordningen

Finansinspektionen är den behöriga myndighet som avses i artikel 43 i auktioneringsförordningen.

54 §
Tillsyn över tredjeländers tillsynsobjekt och samarbete med tredjeländers tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen ska ha ett ändamålsenligt samarbete med sådana tillsynsmyndigheter i tredjeländer


4) som utövar tillsyn över företag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland.


Tillsyn över utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt samt samarbete med hemstatens tillsynsmyndighet
67 §
Överföring av inspektionsuppgifter

Finansinspektionen kan med hemstatens tillsynsmyndighet avtala att Finansinspektionen utför sådana uppdrag i anslutning till inspektion av utländska EES-tillsynsobjekt som hör till hemstatens tillsynsmyndighets ansvar. Finansinspektionen kan också avtala med värdstatens tillsynsmyndighet om att denna ska utföra inspektionsrelaterade uppdrag som avser ett tillsynsobjekt som ligger på Finansinspektionens ansvar.


71 §
Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till


11 a) Energimarknadsverket för att det ska kunna fullgöra de uppgifter som avses i auktioneringsförordningen och utöva tillsyn över derivatmarknaden för utsläppsrätter,


Om det visar sig att en och samma gäldenär har betydande åtaganden eller förpliktelser gentemot flera tillsynsobjekt och utländska EES-filialer eller om det finns skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten och filialerna skada, har Finansinspektionen rätt att underrätta dem om detta. Dessutom har Finansinspektionen rätt att lämna ut information om tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt till börser som avses i lagen om handel med finansiella instrument och i den lagen avsedda marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel i Finland och till värdepapperscentraler, clearingorganisationer och centrala motparter som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt rätt att lämna information om andra finansmarknadsaktörer och andra personer till börsen, om informationen är nödvändig för att trygga deras tillsynsuppgift eller tillförlitligheten i deras clearingverksamhet.Denna lag träder i kraft den 15 april 2013.

RP 4/2013
EkUB 5/2013
RSv 30/2013
Kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 (32010R1031); EUT nr L 302, 18.11.2010, s. 1–41
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (32012RO648); EUT nr L 201, 27.7.2012, s.1-59

  Helsingfors den 12 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.