253/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2013

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till vägtrafiklagen (267/1981) ett nytt 1 a kap. som följer:

1 a kap.

Införande av vägtrafikens intelligenta trafiksystem i vägtrafiken och på gränssnitten mellan vägtrafik och andra trafikformer

5 a §
Definitioner

I detta kapitel avses med

1) ITS-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag,

2) intelligenta trafiksystem och ITS-system system där informations- och kommunikationsteknik tillämpas på vägtrafikområdet, för trafikledning och mobilitetshantering och på gränssnitt mellan vägtrafik och andra trafikformer,

3) ITS-tillämpning operativt instrument för tillämpningen av ITS-systemet,

4) ITS-tjänst tillhandahållande av en ITS-tillämpning inom en väldefinierad organisatorisk och operativ ram,

5) tjänsternas kontinuitet förmåga att garantera sammanhängande tjänster på trafiknät inom hela Europeiska unionen,

6) vägdata data om särdragen i landsvägarnas infrastruktur,

7) trafikdata historiska data och realtidsdata om särdragen i vägtrafiken,

8) resedata sådana data om kollektivtrafiken, såsom tidtabeller och tariffer, som behövs för att tillhandahålla information om olika trafikformer före och under resan,

9) gränssnitt en helhet av förfaranden mellan systemen som möjliggör koppling och interaktion.

5 b §
Principer som tillämpas vid införande av ITS-system

När ITS-tillämpningar och ITS-tjänster införs i vägtrafiken och på gränssnitt mellan vägtrafik och andra trafikformer ska de principer som fastställs i bilaga II till ITS-direktivet följas vid tillämpningen av de specifikationer som Europeiska kommissionen antagit med stöd av artikel 6 i ITS-direktivet i fråga om prioriterade åtgärder.

Närmare bestämmelser om genomförande av de specifikationer enligt 1 mom. som kommissionen antagit utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet på följande prioriterade områden, som anges i artikel 2 i ITS-direktivet:

1) optimal användning av väg-, trafik- och resedata,

2) kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och hantering av godstransporter,

3) ITS-tillämpningar till stöd för vägtrafiksäkerheten och tryggandet av vägtrafiken,

4) koppling av fordon till trafikinfrastrukturen.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte införande av sådana ITS-tillämpningar och ITS-tjänster som behövs för den nationella säkerheten eller för försvaret.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2013.

RP 174/2012
KoUB 1/2013
RSv 11/2013

  Helsingfors den 12 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.