249/2013

Utfärdad i Helsingfors den 4 april 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005) 7 § 3–5 mom., sådana de lyder i förordning 173/2011, och

ändras 2 § 2 punkten, den svenska språkdräkten i 2 § 3 punkten samt 2 § 9 punkten och bilagan, av dem 2 § 9 punkten sådan den lyder i förordning 173/2011, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) IMDG-koden den kod som definieras i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS) (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg, version 35–10,


3) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,


9) räddningsmyndighet det lokala räddningsväsendets räddningsmyndighet enligt räddningslagen (379/2011),Denna förordning träder i kraft den 8 april 2013.

  Helsingfors den 4 april 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Konsultativ tjänsteman
Kaisa Männistö

Bilaga

TABELL ÖVER FARLIGA LASTER SOM SKALL FÖRVARAS SEPARERADE FRÅN VARANDRA PÅ HAMNOMRÅDEN

På en lastenhet som innehåller farliga laster som hör till flera klasser än en ska det strängaste kravet på separation tillämpas.

Klass 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9
Brandfarliga gaser 2.1 0 0 0 s a s 0 s s 0 a 0
Icke giftiga, icke brandfarliga gaser 2.2 0 0 0 a 0 a 0 0 a 0 0 0
Giftiga gaser 2.3 0 0 0 s 0 s 0 0 s 0 0 0
Brandfarliga vätskor 3 s a s 0 0 s a s s 0 0 0
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen 4.1 a 0 0 0 0 a 0 a s 0 a 0
Självantändande ämnen 4.2 s a s s a 0 a s s a a 0
Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 4.3 0 0 0 a 0 a 0 s s 0 a 0
Oxiderande ämnen 5.1 s 0 0 s a s s 0 s a s 0
Organiska peroxider 5.2 s a s s s s s s 0 a s 0
Giftiga ämnen (vätskor och fasta ämnen) 6.1 0 0 0 0 0 a 0 a a 0 0 0
Frätande ämnen (vätskor och fasta ämnen) 8 a 0 0 0 a a a s s 0 0 0
Andra farliga ämnen och föremål 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs. Laster i klass 1 (med undantag för 1.4S), klass 6.2 och klass 7 får endast förvaras på hamnområdet i samband med omedelbar skeppning eller leverans. Dessa klasser finns inte i tabellen. Om sådana laster på grund av oförutsedda omständigheter trots allt måste förvaras tillfälligt, ska de förvaras på de områden som anvisats för detta ändamål. Ytterligare ska hamninnehavaren beakta kraven på separation av enskilda klasser enligt IMDG-koden.

TABELLFÖRKLARINGAR

Separation av farliga laster:

Kollin/ IBC-behållare, färjvagnar eller flak

0 = ingen separation behövs
a = åtskilda från (away from) – minst 3 meters avstånd
s = skall separeras (separated from) – på öppna områden minst 6 meters avstånd, utrymmen under skyddstak eller upplag minst 12 meters avstånd, om separering inte genomförts med godkänd brandmur

Slutna containrar, tankcontainrar och täckta fordon

0 = ingen separation behövs
a = åtskilda från (away from) – ingen separering behövs
s = skall separeras (separated from) – på öppna områden i längs- och tvärgående riktning minst 3 meters avstånd i utrymmen med skyddstak och i upplag i längs- och tvärgående riktning minst 6 meters avstånd, om separering inte genomförts med godkänd brandmur

Öppna fordon, järnvägsvagnar och öppna containrar

0 = ingen separation behövs
a = åtskilda från (away from) – minst 3 meters avstånd krävs
s = skall separeras (separated from) – på öppna områden i längs- och tvärgående riktning minst 6 meters avstånd i utrymmen med skyddstak eller i upplag i längs- och tvärgående riktning minst 12 meters avstånd, om separering inte genomförts med godkänd brandmur

För bulkcontainrar, tankcontainrar, fordon, färjvagnar eller containerflak eller järnvägsvagnar motsvarar 3 meters avstånd till sin bredd en 20 fots (20 foot) standarddimensionerad container eller ett fritt spår eller en fil för släpvagn eller, i fråga om järnvägsvagnar, ett buffertområde i längsgående riktning.

Med ”0” avses i tabellen att inget separationsavstånd krävs, men att de ämnesvisa specialbestämmelserna i IMDG-koden skall iakttas.

Med en enhet av sluten typ avses en enhet där de farliga varorna är fullständigt slutet förpackade genom tillräckligt starka väggar såsom i bulkcontainrar, tankar eller fordon. Enheter som har gavlar av tyg eller är presenningförsedda räknas inte till typen slutna enheter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.