246/2013

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 19 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för spridning av djursjukdomar importerade från länder utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för spridning av djursjukdomar importerade från länder utanför Europeiska unionen (1122/2011) 19 §, sådan den lyder i förordning 73/2013, som följer:

19 §
Hö och halm

Bestämmelser om de länder från vilka hö och halm får importeras finns i artikel 9 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004. Med hö och halm avses också hö och halm som har bearbetats, såsom briketter och pellets. Importpartiet ska åtföljas av en handling där     varornas ursprungsland anges. 


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2013.

  Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Satu Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.