238/2013

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 (366/2007) 72 a §, sådan den lyder i förordning 155/2008, och

ändras 6 § 2 mom., 22 § 3 mom., 25 § 1 och 2 mom., 44 § 3 mom., 47 § 2 mom. och 55 § 1 mom., av dem 22 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 240/2009, 25 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 46/2010 och 55 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 335/2008, som följer:

6 §
Byte av stödberättigandet

På förfarandet vid ansökan om byte av stödberättigandet tillämpas 3 kap. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

22 §
Ökning av avtalsarealen i fråga om vissa avtal

Med nya åkerarealer avses inte skiften som en jordbrukare som har ingått avtal enligt 45, 46, 54 och 54 b § har kommit i besittning av genom en sådan ägoreglering som fastställts i en nyskiftesplan enligt 88 § i fastighetsbildningslagen, förutsatt att nyskiftesplanen har vunnit laga kraft och ägorna tagits i besittning i överensstämmelse med den efter inledandet av avtalsperioden för det ovan nämnda avtalet. Vad som ovan föreskrivs om ägaren tillämpas också på en arrendator, om arrendeområdet med stöd av 86 § i fastighetsbildningslagen har flyttats på det sätt som anges i nyskiftesplanen. Nya åkerarealer av detta slag som kommit i jordbrukarens besittning kan dock godkännas som stödberättigande och härigenom för en i 45, 46, 54 och 54 b § avsedd förbindelse endast om stödberättigande åkerarealer som avses i 3 § 1 mom. enligt en nyskiftesplan som vunnit laga kraft har utgått ur jordbrukarens besittning.

25 §
Precisering, justering och ändring av avtal

Om det är fråga om ett avtal som avses i 40—43 §, 49 eller 51 §, kan de avtalsenliga åtgärderna vid behov preciseras under avtalets giltighetstid för att målen för avtalet inte ska äventyras. Preciseringen kan ske på ansökan av stödtagaren eller på initiativ av närings-, trafik- och miljöcentralen före ingången av följande avtalsår. Precisering ska sökas i enlighet med det förfarande som avses i 3 kap. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd. Före preciseringen ska stödtagaren höras i ärendet.

Ett avtal enligt 52 § kan justeras med avseende på djurantalet vid ingången av vart och ett avtalsår. Ansökan om ökning av djurantalet ska göras i enlighet med förfarandet i 3 kap. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd.


44 §
Ekologisk produktion och förutsättningar som gäller jordbrukaren

På en gårdsbruksenhet som omfattas av ett avtal enligt 45 eller 46 § där det ingår att åkrarna ska läggas om till ekologisk produktion, ska det under det fjärde, femte och sjätte avtalsåret odlas spannmål, ärter, bondbönor, potatis, socker- eller foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, vallar för utsädesproduktion, bär, frukt eller grönsaker inklusive örter på sammanlagt minst 30 procent av avtalsarealen. I undantagsfall är det dock möjligt att godkänna att den årliga odlingsarealen för de ovannämnda växterna under det fjärde, femte och sjätte avtalsåret ska uppgå till i genomsnitt 30 procent av avtalsarealen, om det kan motiveras med att detta är ändamålsenligt med avseende på arealen av enskilda skiften och växtföljden på gårdsbruksenheten. På en gårdsbruksenhet där åkrarna redan omfattas av ekologisk produktion ska det i växtföljden under avtalsperioden ingå spannmål, ärter, bondbönor, potatis, socker- eller foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, vall för utsädesproduktion, bär, frukt eller grönsaker inklusive örter på sammanlagt minst 30 procent av avtalsarealen.


47 §
Ekologisk produktion samt ekologisk husdjursproduktion och förändringar i förhållandena

Två jordbrukare som vardera har ingått avtal om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion kan under avtalsperioden byta skiften som omfattas av avtalet. Bytet förutsätter att avtalet ändras. Byte ska sökas i enlighet med förfarandet i 3 kap. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd.

55 §
Begränsningar vid ingående av avtal

En jordbrukare som har en gällande förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder enligt statsrådets förordning från år 2000 och som har valt tilläggsåtgärden främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande enligt 16 § 1 mom. i den förordningen kan inte ingå avtal enligt 46 §, om tilläggsåtgärden fortsätter att gälla under avtalets giltighetstid. En jordbrukare som har en gällande förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder enligt statsrådets förordning från år 2000 och som har valt tilläggsåtgärden mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten enligt 16 § 1 mom. i den förordningen kan inte ingå avtal enligt 45, 46 och 51 § inom det område där tilläggsåtgärden genomförs, om villkoret beträffande tilläggsåtgärden fortgår under avtalets giltighetstid. En jordbrukare som har valt den tilläggsåtgärd som avses i 32 § 8 punkten kan inte ingå avtal enligt 54 b §. En jordbrukare som har valt den tilläggsåtgärd som avses i 32 § 1 punkten kan inte ingå avtal enligt 45 och 46 §.Denna förordning träder i kraft den 3 april 2013.

  Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.