234/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning  om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår närmare bestämmelser om de krav som ställs på sökanden, definition av åker som lämpar sig för odling, besittningstid, odlingssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten samt produktionssätt i fråga om olika djurslag, journalföring, definitioner av stödberättigande djur, överföring av besittningsrätten till enskilda skiften samt andra motsvarande omständigheter i de stödsystem som föreskrivs i följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2013 (18/2013), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2013 (19/2013), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2013 (21/2013),

4) statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2013 (225/2013),

5) statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning (759/2008).

Denna förordning tillämpas på produktionssätt i fråga om olika djurslag, journalföring samt på definitioner och besittning av stödberättigande djur, när de används för att uppskatta om kraven på en husdjurslägenhet inom den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget för 2014 uppfylls eller inte.

På stöd till trädgårdsodlingen som betalas enligt 5 kap. i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och 5 kap. i förordningen om nordligt stöd tillämpas endast 3 § i denna förordning. På hektarstöd för husdjurslägenhet enligt 6—9 § i förordningen om nationellt stöd till södra Finland tillämpas endast 22 § i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) åker som tillfälligt inte odlas sådan åker som på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak inte odlas, dock inte områden som ännu inte har använts till odling eller som varaktigt har tagits ur produktion,

2) icke odlad åker som sköts åkrar som inte används för produktion och som kan vara naturvårdsåkrar eller trädesåkrar,

3) naturvårdsåker icke odlad åker som sköts och som kan vara fleråriga vallåkrar eller mångfaldsåkrar som har besåtts med frön av vilt-, landskaps- eller ängsväxter, och som genom stödansökan har anmälts som naturvårdsåker enligt utvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland,

4) trädesåker icke odlad åker som sköts och som kan bestå av grönträda, stubbträda eller svartträda,

5) naturängar och naturbeten samt öppna hagmarker arealer där det växer ängshö och vilka under vegetationsperioden 2013 utnyttjas som betesmark eller används till produktion av foder för sökandens husdjur och på vilka inga andra årliga odlingsåtgärder vidtas,

6) köttras nötraser som inte nämns i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödanordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen,

7) mjölkko ett nötkreatur som används för mjölkproduktion och som har kalvat minst en gång,

8) tjur och stut ett minst sex månader gammalt nötkreatur av hankön,

9) slaktad tjur och stut en tjur eller stut som slaktats 2013, vars slaktvikt är minst 220 kilogram och som har fötts upp inom stödområde C3 eller C4 samt som har varit i sökandens besittning minst 60 dygn i sträck under de 90 sista dygnen före slakten,

10) kviga ett minst sex månader gammalt nötkreatur som inte har kalvat,

11) slaktad kviga ett nötkreatur av honkön som slaktats 2013, vars slaktvikt är minst 170 kilogram och som inte kalvat, samt som har varit i sökandens besittning minst 60 dygn i sträck under de 90 sista dygnen före slakten,

12) nötkreatur ett nötkreatur, en diko eller dikokviga som avses i 7—11 punkten och som har märkts med ett av jord- och skogsbruksministeriet godkänt öronmärke och införts i nötkreatursregistret i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 och jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006), nedan förordningen om nötkreatursregistret,

13) kalvning kalvning som sker efter den normala dräktighetstiden eller kastning som sker efter en minst sju månader lång dräktighetstid,

14) sugga ett svin som senast på räkningsdagen har grisat minst en gång eller ett minst åtta månader gammalt svin som inte grisat men som är ämnat som sugga,

15) galt ett svin av hankön som senast på räkningsdagen är minst åtta månader gammalt,

16) slaktsvin ett svin som slaktats 2013 och vars slaktvikt är minst 61 kilogram, dock inte en sugga som har grisat eller en galt som har flåtts i samband med slakten,

17) ungt avelssvin ett svin av hankön som vid minst tre men under åtta månaders ålder har sålts för avel under 2013 eller ett minst tre månader gammalt svin av honkön som inte har grisat och som har sålts för avel under 2013,

18) annan svin ett svin som är 3—8 månader gammalt, dock inte vildsvin eller minigrisar som hålls som sällskapsdjur,

19) höna en minst 16 veckor gammal höna vars äggproduktion används för konsumtion eller för produktion av kycklingar,

20) moderdjur av anka en minst 25 veckor gammal anka vars äggproduktion används för produktion av ankungar,

21) broilermoder en minst 18 veckor gammal höna vars äggproduktion används för produktion av kycklingar,

22) moderdjur av gås en minst 30 veckor gammal gås vars äggproduktion används för produktion av gåsungar,

23) moderdjur av kalkon en minst 29 veckor gammal kalkon vars äggproduktion används för produktion av kalkonungar,

24) hägnat moderdjur av fasan en minst 26 veckor gammal fasan vars äggproduktion används för produktion av fasanungar,

25) hägnat moderdjur av and en minst 26 veckor gammal and vars äggproduktion används för produktion av andungar,

26) broiler en kyckling som har förädlats för köttproduktion och som slaktats vid omkring 40 dagars ålder vid konventionell produktion, eller som har slaktats vid minst 81 dagars ålder vid produktion som bedrivs enligt rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91,

27) köttfjäderfä ankor, gäss, kalkoner samt hägnade fasaner och änder som har slaktats 2012,

28) lamning lamning som sker efter den normala dräktighetstiden och kastning som skett under dräktighetstiden,

29) tacka ett får av honkön som senast den 8 juni 2013 har lammat minst en gång eller som inte lammat och den 8 juni 2013 är minst ett år gammalt,

30) get en get av honkön som är avsedd för mjölkproduktion och som senast den 1 maj 2013 har fått killingar minst en gång eller som inte har fått killingar och den 1 maj 2013 är minst ett år gammal,

31) häst för avel avsedda häst- och ponnyston, finska hästar som är minst 1 år gamla samt andra hästar och ponnyer som är 1—3 år gamla,

32) avelssto en häst eller ponny som har betäckts eller fölat under föregående år,

33) minst ett år gammal finsk häst en finsk häst som inte är ett avelssto,

34) dagsgamla broilerkycklingar kycklingar som vid mindre än tre dygns ålder har sänts från ett broilerkläckeri till en gård för att födas upp till broilrar,

35) slakteri ett slakteri som har godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket,

36) överföring av besittningsrätten till en hel gård generationsväxling, köp, försäljning, ändring av bolagsform eller uppgörande av arrendeavtal som gäller en hel gård samt sådana fall där besittningsrätten till en gård på grund av äktenskap eller dödsfall övergår antingen till en helt ny sökande eller till en annan sökande som redan tidigare ansökt om stöd som gäller en annan gård,

37) utdrag ur nötkreatursregistret ett brev som levereras till varje hållare av nötkreatur med två månaders mellanrum och som innehåller en följesida, en nötkreatursförteckning, ett utdrag över händelserna, en förteckning över slaktade nötkreatur samt eventuellt en kontrollista,

38) alias ett namn som antecknats i det register som avses i 3 § i hästhushållningslagen (796/1993) och som anger hästens ägarförhållanden.

3 §
Jordbruk eller trädgårdsodling som idkas tillsammans

Om jordbruk eller trädgårdsodling idkas på det sätt som avses i 3 § 2 mom. 2 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, ska en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare uppfylla de villkor som föreskrivs i 3 § 2 mom. 1 punkten i stödlagen samt idka jordbruk eller trädgårdsodling så, att han eller hon personligen deltar i idkandet av jordbruk eller 

1) trädgårdsodling genom att själv delta i arbetet, och han eller hon personligen är skatteansvarig för verksamheten på 

2) det sätt som föreskrivs i 9 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och i fråga om sammanslutningar samt dödsbon dessutom på det sätt som föreskrivs i 15—17 § i den nämnda lagen.

2 kap

Ansökan om stöd

4 §
Sökandens minderåriga barn

Som sökandens minderåriga barn enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och 2 § 1 mom. 12 punkten i förordningen om nordligt stöd betraktas sökandens barn, om barnet den 31 december 2012 var yngre än 18 år.

3 kap

Stöd för växtproduktion

5 §
Åker som lämpar sig för odling

ill åker som lämpar sig för odling och som avses i 9 § 2 mom. 1 punkten samt 10 § 2 mom. 1 punkten i stödlagen räknas

1) den odlingsareal för jordbruks- och trädgårdsväxter och åkerenergigrödor som är i användning,

2) icke odlad åker som sköts, 

3) jordbruksmark som uppgetts som tillfälligt icke odlad, 

4) trädgårdsland, samt

5) i fråga om husdjursstöden naturäng, naturbete och öppen hagmark som är i användning.

En åker som avses i 1 mom. ska under vegetationsperioden 2013 vara i sökandens besittning. Sökanden kan besitta åkern i egenskap av ägare, arrendator enligt jordlegolagen (258/1966), med stöd av ett annat besittningsavtal än arrendeavtal eller med stöd av nyttjanderätt som grundar sig på testamente eller på någon annan åtkomsthandling. Åkern ska dock senast den 17 juni 2013 vara i sökandens besittning.

Såsom i 1 mom. avsedd åker betraktas inte åker som tagits ur produktion med stöd av förbindelser som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974) eller 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), sådan den sistnämnda paragrafen lydde när lag 1326/1999 trädde i kraft.

Till sådan åkerareal på en halv hektar där trädgårdsväxter odlas räknas odlingsarealerna för frilandsgrönsaker, bär, frukter, frökryddväxter, medicinalväxter, prydnadsväxter och örtkryddor samt plantskolor och arealer som uppgetts som trädgårdsland.

6 §
Skiften

Bas- och jordbruksskiftenas odlade och icke odlade arealer ska uppges i hektar med två decimalers noggrannhet.

7 §
Produktionssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten

Med produktionssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten enligt 9 § 2 mom. 2 punkten i stödlagen avses att

1) åkern bearbetas och gödslas på ändamålsenligt sätt, 

2) sådden eller planteringen sker på ett sätt som gör det möjligt att åstadkomma en jämn groning och ett enhetligt växtbestånd,

3) sådden eller planteringen sker senast den 30 juni, 

4) det vid odlingen används växtarter och sorter som lämpar sig för ändamålet, området och skiftet,

5) det vid odlingen används en utsädes- eller plantmängd som är tillräcklig till sin omfattning och beskaffenhet,

6) växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt, och på ett basskifte som är smittat med flyghavre har flyghavren bekämpats antingen kemiskt, mekaniskt, genom plockning eller med andra åtgärder med stöd av lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002), med iakttagande av den anvisning eller plan för bekämpning av flyghavre som den behöriga myndigheten eventuellt gjort upp och på Åland i landskapslagen om bekämpning av flyghavre (ÅFS 68/1977),

7) skiftets kulturtillstånd möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd, och att

8) skörden bärgas som sig bör. 

Skörd som på grund av en skördeskada enligt lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) eller av motsvarande orsak blivit obärgad utgör inget hinder för betalningen av stöd, om de andra åtgärder som ingår i produktionssättet med beaktande av produktionsförhållandena på orten har ombesörjts som sig bör. En skriftlig anmälan om skördeskadan eller någon motsvarande orsak ska dock omedelbart efter skadans uppkomst göras på en av Landsbygdsverket fastställd blankett och inlämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten ligger. I anmälan ska skördeskadan eller någon annan motsvarande orsak och orsaken till att skörden blivit obärgad specificeras. I fråga om jordbruksskiften som drabbats av utvintringsskador kan stöd betalas, om det på största delen av skiftesarealen finns ett växtbestånd som möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Avvikande från vad som bestäms i 1 mom. 2 punkten berättigar frilandsgrönsaker som såtts eller planterats efter den 30 juni 2013 och som ger skörd till stöd, om dagen för sådd eller plantering av dem har anmälts till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten senast den 31 december 2013.

8 §
Bärgning av skörd

Utöver vad som bestäms i 7 § förutsätter betalningen av stöd för vete och råg att kärnskörd bärgas genom tröskning.

Att växtbeståndet slås och lämnas på marken, komposteras eller förstörs på annat motsvarande sätt anses inte vara sådan bärgning av skörd av i huvudsak vall som uppfyller kraven på produktionssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten.

I fråga om de växter för vilka odlingssättet innefattar odlingstekniska vändtegar krävs inte att skörd bärgas eller djur går på bete på vändtegsskiftet, om växtbeståndet sköts.

4 kap

Husdjursstöd

9 §
Besittning och skötsel av husdjur

Med husdjur som är i producentens besittning avses djur som producenten äger samt djur som genom hyres- eller leasingavtal övergått i producentens besittning.

Överföring av besittning av djur från en producent till en annan bör kunna bevisas med ett skriftligt avtal mellan parterna samt med tillhörande kvitton.

Den producent som har djuren i sin besittning är ekonomiskt ansvarig för de djur som omfattas av avtalet. Producenten är även ansvarig för journalföringen över de djur som tagits i besittning.

Om producenten åtar sig att mot ersättning sköta om djur som är i en annan producents besittning, ska ett skriftligt avtal göras upp om djurens skötsel. Avtalet ska visa att den producent som mottagit djuren endast sköter om dem, och inte bär det ekonomiska ansvaret för de djur som omfattas av avtalet.

Den producent som äger eller annars har djuren i sin besittning är ansvarig för journalföringen över de djur han eller hon sköter. Nötkreatur, getter, tackor och hästar som ska föras in i djurregistren registreras på den gård i vars besittning de är.

10 §
Ansökan om och fastställande av produktionskopplat husdjursstöd

Produktionskopplat husdjursstöd söks för husdjur som är i sökandens besittning. Husdjursstöd betalas inte åt djurskötaren för de djur han eller hon sköter om.

De djurgrupper som avses i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och förordningen om nordligt stöd definieras i 2 § 1 mom. 7—12 och 29—33 punkten i denna förordning.

Det genomsnittliga antal husdjur som avses i 17 § i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 17 § i förordningen om nordligt stöd samt antal djurenheter som avses i 19 § i förordningen om nordligt stöd beräknas med en decimals noggrannhet.

11 §
Gängse produktionssätt

En förutsättning för utbetalning av husdjursstöd är att det på gården bedrivs husdjursskötsel i enlighet med det gängse produktionssättet för varje djurslag som ligger till grund för stödet. Husdjur kan hänföras till gårdens djurantal inom den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget eller då det uppskattas om kraven för husdjurslägenhet uppfylls eller inte, förutsatt att djuren sköts i enlighet med gängse produktionssätt.

Med gängse produktionssätt avses i första hand att till exempel dikor hålls för produktion av kalvar som föds upp för köttproduktion, suggor hålls för produktion av smågrisar och tackor hålls för produktion av lamm som föds upp på gården för köttproduktion. Produktionen, till exempel antalet smågrisar per sugga, ska ligga på normal nivå i förhållande till djurantalet.

Som gängse produktionssätt för fårhushållning stödår 2013 betraktas sådan produktion där bestämmelserna i 12 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om nationellt stöd till södra Finland eller 12 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om nordligt stöd iakttas.

12 §
Uträknandet av djurens ålder

Husdjurens ålder räknas ut så att djuret uppnår en ålder av ett visst antal månader den dag i månaden som har samma nummer som den dag då djuret har fötts. När åldern på tjurar, stutar, kvigor, svin förutom slaktsvin, samt tackor och getter räknas ut anses en månad bestå av 30 dagar.

Om ett djur har fötts den 31 i månaden räknas dess ålder på samma sätt som för ett djur som fötts den 30 i månaden.

Om ett djur har fötts den 29, 30 eller 31 i månaden och det i februari skulle uppnå en ålder som berättigar till stöd, anses djuret den 28 februari uppnå denna ålder uttryckt i månader.

Åldern på fjäderfä räknas enligt kalenderveckor.

Den ålder som används vid beräkningen av stöd för hästar fastställs så att hästen år 2013 är

1) ett år gammal om den är född mellan den 1 januari 2012 och den 31 december 2012, de nämnda dagarna inberäknade,

2) två år gammal om den är född mellan den 1 januari 2011 och den 31 december 2011, de nämnda dagarna inberäknade, och

3) tre år gammal om den är född mellan den 1 januari 2010 och den 31 december 2010, de nämnda dagarna inberäknade.

13 §
Dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar, stutar, kvigor samt slaktade tjurar, stutar och kvigor

Den som söker stöd ska kontrollera uppgifterna om nötkreaturen i det utdrag ur nötkreatursregistret som skickas till sökanden och göra behövliga korrigeringar i registret.

Eventuella korrigeringar av uppgifterna i utdraget ur nötkreatursregistret ska göras senast det datum som har skrivits ut på kontrollistan till utdraget ur nötkreatursregistret.

14 §
Fastställande av stödberättigande dagar för nötkreatur

I fråga om dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar, stutar och kvigor avses med den första stödberättigande dagen den dag då djuret börjar omfattas av stödet. Det kan vara den första dagen i perioden för fastställande av stöd, den dag då djuret uppnår erforderlig ålder, den dag som följer efter kalvningsdagen eller den dag som följer efter dagen då djuret köpts.

Med den sista stödberättigande dagen för djuret avses den dag då djuret slutar omfattas av stödet. Det kan vara den dag då djuret avlägsnas, den dag som föregår dagen då djuret övergår till en annan åldersgrupp, den sista dagen i perioden för fastställande av stöd eller dagen då en kviga kalvar.

15 §
Getters mjölkproduktion

Som grund för fastställandet av stödet för getter godkänns en mjölkmängd som har

1) levererats till en godkänd mjölkbearbetningsanläggning eller till en livsmedelslokal som behöver underrättas i enlighet med 13 § 3 mom. i Livsmedelslagen (23/2006),

2) sålts direkt från gården,

3) använts till framställning av ost för försäljning eller för eget bruk,

4) använts till framställning av andra produkter för försäljning, eller

5) använts i sökandens eget hushåll. 

Den mjölkmängd som används som föda för djur eller vid testning av framställningen av produkter tillverkade av getmjölk räknas inte in i den mjölkmängd som godkänns som grund för fastställandet av stöd.

Som mjölkmängd avsedd att användas i sökandens eget hushåll godkänns 1,0 liter per person och dag. Som personer i sökandens hushåll räknas de som har samma i Lag om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) avsedda boningsort som den som söker stöd.

16 §
Hästar

Hästar ska i regel senast den 30 april 2013 ha registrerats i det register som avses i 3 § i hästhushållningslagen. Sökanden ska se till att de uppgifter som anmälts till registret är uppdaterade.

Om en häst är delägd ska en fullmakt där de övriga ägarna ger sitt samtycke till ansökan om stöd fogas till ansökan om husdjursstöd. Eventuellt alias som hänför sig till delägandet ska nämnas i fullmakten.

Avelsstoet ska ha betäckts med en hingst som har godkänts för avel. Ponnyston ska vara renrasiga och de hingstar som används för betäckning ska vara av samma ras, om ponnystona inte har betäckts i överensstämmelse med de ridponnyprogram som avses i avelsreglementet för varmblodiga ridhästar, ponnyer, islandshästar och fjordhästar i enlighet med 4 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om anordnande av hästavelsverksamheten (45/94).

Ston av finska hästar och varmblodiga travhästston kan även betäckas med egna hingstar som inte har en stambok av samma ras. Om ett avelssto har betäckts med en egen hingst som inte har en stambok, ska sökanden före utbetalningen av stödet sända en styrkt kopia av intyget över fölningen till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten.

Som avelssto kan godkännas en häst vars dräktighetstid har pågått i minst 12 veckor. Om stoet har kastat fölet efter denna dräktighetstid, ska en veterinärs utlåtande om kastningen sändas till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten, för att hästen ska berättiga till stöd också i fortsättningen.

Om en stödberättigad häst avlägsnas från gården under den besittningstid som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om nationellt stöd till södra Finland eller 13 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om nordligt stöd och som inleds den 1 maj 2013 och avslutas den 8 augusti 2013, nämnda dagar inräknade, ska avlägsnandet anmälas skriftligen till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten inom tio arbetsdagar.

17 §
Avlägsnande av tacka under djurhållningstid

Om en stödberättigad tacka avlägsnas från gården under den djurhållningstid som avses i 12 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om nationellt stöd till södra Finland eller 12 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om nordligt stöd ska avlägsnandet anmälas skriftligen till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten.

En anmälan om avlägsnande av tacka från gården under djurhållningstiden kan dock inte göras efter det att sökanden har underrättats om övervakning.

5 kap

Journalföring av djur och getmjölk

18 §
Nötkreatur, svin och fjäderfä

Över nötkreaturen ska det föras en uppdaterad nötkreatursförteckning, om vilken det föreskrivs i 10 § i förordningen om nötkreatursregistret.

Över svinen ska det föras en uppdaterad journal så som bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin (720/2012).

Över fjäderfä ska det föras en uppdaterad journal varav framgår ökningar och minskningar av djurantalet på djurgruppsnivå samt övergångar till en annan åldersgrupp. Som ökningar ska i journalföringen antecknas djur som fötts och djur som köpts och som minskningar djur som sålts som livdjur, djur som sålts till slakt och djur som dött.

19 §
Tackor, getter och hästar

Över tackor och getter ska det föras en uppdaterad journal i enlighet med 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005).

Över hästar ska det föras en uppdaterad journal varav det på individnivå framgår hästens namn, registernummer eller annan identifikation, besittningstid och den plats där hästarna vistas under besittningstiden med undantag av kortvarig frånvaro. Vidare antecknas datum då djuren fötts eller köpts samt djur som sålts som livdjur, djur som sålts till slakt och djur som dött.

20 §
Journalföring av getternas mjölkproduktion

Getternas mjölkproduktion som avses i 15 § ska journalföras på ett av Landsbygdsverket fastställd sätt.

I den blankett som avses i 1 mom. antecknas i liter per månad

1) den mjölkmängd som levererats till en godkänd mjölkbearbetningsanläggning eller till en livsmedelslokal som behöver underrättas i enlighet med 13 § 3 mom. i Livsmedelslagen,

2) den mjölkmängd som sålts vid direktförsäljning, 

3) den mjölkmängd som använts för framställning av ost för försäljning och för användning i sökandens eget hushåll, och

4) den mjölkmängd som använts i sökandens hushåll i enlighet med 15 § 3 mom.

5) Den mängd ost i kilogram som har framställts under en månad ska uppges enligt osttyp.

Dessutom ska en daglig förteckning föras över direktförsäljningen av mjölk. Förteckningen lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten.

Om det av getmjölken framställs andra produkter för försäljning än ost ska separat, produktspecifik journal över mjölkanvändningen föras varje månad. I den ska dessutom antecknas den mängd produkter som har framställts för försäljning under respektive månad.

21 §
Inlämnande av journalföringen av getternas mjölkproduktion

Sökanden ska sända en blankett som avses i 20 § 1 mom., eller motsvarande datautskrift, över den mängd getmjölk som har producerats mellan den 1 september 2012 och den 31 augusti 2013, de nämnda dagarna inberäknade, och som godkänns som grund för fastställandet av stöd.

Sökande som börjar hålla getter ska till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten sända en blankett som avses i 20 § 1 mom., eller motsvarande datautskrift, över den mängd getmjölk som har producerats mellan den 1 maj 2013 och den 31 augusti 2013, de nämnda dagarna inberäknade, och som godkänns som grund för fastställandet av stöd.

Sökande som framställer andra produkter än ost ska sända en separat månatlig och produktspecifik journalföring enligt 20 § 5 mom. som gäller de perioder som anges i 1 och 2 mom.

6 kap

Särskilda bestämmelser

22 §
Stöd för växtproduktion

Vid överföring av besittningen av ett enskilt jordbruksskifte ska besittningsrätten till skiftet vara överförd till den nya innehavaren senast den 17 juni 2013.

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2013.

Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.