228/2013

Utfärdad den 21 mars 2013

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk (406/2011) 5 § 1 mom. och 6 § 1 och 3 mom., samt

fogas till 2 § nya 14 och 15 punkter, till 4 § 1 mom. en ny 4 punkt och till 5 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

2 §
Definitioner

14) allmänheten en eller flera fysiska eller juridiska personer och, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa,

15) den berörda allmänheten den del av allmänheten som olyckan berör eller kan beröra eller vars intresse tillämpningsområdet för 5 och 6 § rör; vid tillämpningen av denna definition ska icke-statliga organisationer som främjar miljövård och uppfyller eventuella krav i nationell lagstiftning anses ha intresse i denna fråga.

4 §
Innehållet i den externa räddningsplanen

4) förberedande åtgärder ska vidtas för iståndsättning, återställande och sanering av miljön efter en storolycka. Bestämmelser om iståndsättning, återställande och sanering av miljön efter en storolycka finns i miljöskyddslagen (86/2000) och lagen om avhjälpande av vissa miljöskador (383/2009).


5 §
Hörande samt framläggande av handlingarna till påseende vid beredningen

Vid beredningen av den externa räddningsplanen ska räddningsverket ordna ett allmänt diskussionsmöte för den berörda allmänheten och offentligt lägga fram ett utkast till extern räddningsplan. Räddningsplanen ska också läggas fram om det gjorts väsentliga ändringar i den till följd av en översyn.

Den berörda allmänheten ska ges möjlighet att yttra sig inom rimlig tid. Räddningsverket ska ge allmänhetens inlägg vederbörlig hänsyn vid utarbetandet av den externa beredskapsplanen.


6 §
Information om externa räddningsplaner och översyn av dem

Den berörda allmänheten ska informeras om de externa räddningsplanerna. Informationen ska också lämnas till alla byggnader och platser som är i allmänt bruk, såsom skolor och sjukhus, inbegripet de produktionsanläggningar som nämns i 3 § 3 mom., vars säkerhet kan påverkas av en storolycka.  När det gäller produktionsanläggningar och deponier för utvinningsavfall sker informerandet i samarbete med verksamhetsutövaren på så sätt att informationen om de externa räddningsplanerna fogas till den information som verksamhetsutövaren lämnar till de ovannämnda.


Information som är viktig med tanke på säkerheten ska fortlöpande finnas tillgänglig för dem som nämns i 1 mom. åtminstone hos räddningsverket och på räddningsverkets webbplats.Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2013.

Rådets direktiv 96/82/EG (396L0082), EGT L 10, 14.1.1997, s. 13
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG (32003L0105), EUT L 345, 31.12.2003, s. 97
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021), EGT L 102, 11.4.2006, s. 15
Rådets direktiv 89/618/Euratom (31989L0618), EGT L 357, 7.12.1989, s. 31

  Helsingfors den 21 mars 2013

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överingenjör
Kristine Jousimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.