206/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

Lag om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i jaktlagen (615/1993) 91 §,

ändras 1, 33, 34, 41, 41 c, 41 d, 49 och 49 a §, av dem 33 § och 49 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 159/2011, 34 § sådan den lyder i lagarna 314/2005 och 159/2011 samt 41, 41 c, 41 d och 49 a § sådana de lyder i lag 159/2011, samt

fogas till lagen nya 37 a, 41 e och 83 d § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller jakt, fångst och dödande av icke fredade djur samt viltvård, ersättande av skador som vållats av vilt och tillsynen över hundar.

Denna lag gäller i tillämpliga delar även fångst och dödande av däggdjur och fåglar som är fridlysta med stöd av naturvårdslagen (1096/1996).

Utöver vad som föreskrivs i denna lag ska naturvårdslagen och djurskyddslagen (247/1996) iakttas.

Bestämmelser om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift finns i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993).

33 §
Fångstredskap och fångstmetoder

Vid jakt är det förbjudet att använda följande fångstredskap och fångstmetoder:

1) sprängämnen,

2) gifter och förgiftade beten samt beten som innehåller bedövningsmedel,

3) elektriska eller elektroniska anordningar som kan bedöva eller döda,

4) siktanordningar för nattskytte vilka elektroniskt förstorar eller omvandlar bilden,

5) artificiella ljuskällor och anordningar för belysning av målet samt speglar och andra bländande anordningar,

6) fågellim, fågelnät och krokar,

7) till sitt funktionssätt helautomatiska vapen samt halvautomatiska vapen med magasin som rymmer mer än tre patroner,

8) fångst eller dödande med hjälp av gasning eller utrökning,

9) levande djur som lockbete,

10) gropar och snaror som har försetts med skjutvapen eller spjut eller något annat därmed jämförbart redskap samt andra motsvarande fångstanordningar som är farliga för människor eller husdjur,

11) saxar som inte dödar omedelbart,

12) armborst och motsvarande vapen för bågskytte,

13) spjut, kastträn, harpuner och därmed jämförbara vapen,

14) blåsrör, samt

15) mekaniska anordningar som åstadkommer ljud.

Blyhagel får inte användas vid jakt på sjöfågel. Användningen av nät med icke-selektivt utförande eller icke-selektiv användning av nät är förbjuden vid jakt på däggdjursvilt.

Bestämmelser om förbud mot att åsamka djur onödig smärta eller plåga finns i 3 § i djurskyddslagen. Bestämmelser om avlivning av djur finns i 32 § i djurskyddslagen.

34 §
Närmare bestämmelser om fångstredskap och fångstmetoder

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om

1) egenskaper hos och användningen av skjutvapen och patroner som avses i 6 § i skjutvapenlagen (1/1998),

2) egenskaper hos och användningen av jaktbåge och pilar,

3) egenskaper hos och användningen av luftvapen,

4) egenskaper hos och användningen av fällor, snaror, saxar, fotsnaror, lövblåsare och nät, samt

5) de förfaringssätt som ska iakttas i samband med olika fångstmetoder.

Utöver vad som föreskrivs i 33 § får begränsningar i fråga om användningen av fångstredskap och fångstmetoder utfärdas genom förordning av statsrådet. Begränsningarna får gälla vissa

1) fångstredskap,

2) fångstmetoder,

2) fångstområden,

4) tidpunkter, samt

5) djurarter.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om sådan användning av skjutvapen och patroner samt sådan användning av artificiella ljuskällor som avviker från vad som föreskrivs i 33 § vid spårning och avlivning av skadade eller fångande djur eller djur som annars befinner sig i hjälplöst tillstånd.

37 a §
Fredning av hyddor av bisamråtta och bäver

Genom förordning av statsrådet får utfärdas närmare bestämmelser om fredning av hyddor av bisamråtta, europeisk bäver och kanadensisk bäver med därtill hörande konstruktioner samt om undantag från fredningen.

41 §
Dispens

Finlands viltcentral kan bevilja dispens från fredning, förbud eller begränsning enligt 37 och 38 § samt 50 § 2 mom. under de förutsättningar som anges i 41 a—41 c §.

Finlands viltcentral kan även vid andra tidpunkter än under sådan fredningstid som avses i 37 §, under de förutsättningar som anges i 41 a § 1 mom., 41 b § 1 mom. och 41 c §, bevilja dispens för att fånga eller döda vilt eller icke fredade djur.

Finlands viltcentral kan i de fall som avses i 41 a § 1 mom., 41 b § 1 mom. och 41 c § bevilja dispens från begränsningen av användningen av motordrivna fordon enligt 32 §, från bestämmelserna om fångstredskap och fångstmetoder i 33 §, från bestämmelserna i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 34 § och från bestämmelserna om transport av jaktvapen i 35 § samt från bestämmelserna om skyldigheten att hålla hundar kopplade i 51 § 1 mom. Finlands viltcentral kan bevilja dispens från bestämmelserna om begränsning av användning av motorfordon i 32 § 2 mom. och bestämmelserna om transport av jaktvapen i 35 § 3 mom. även när sökanden är permanent eller långvarigt rörelsehämmad.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om det förfarande som ska iakttas när dispens beviljas, om de villkor som ska ingå i dispensen, om anmälan om den bytesmängd som erhållits med stöd av dispens, om dispensens giltighetstid samt om bedömningen av förutsättningarna för dispens. Genom förordning av statsrådet får det även utfärdas bestämmelser om vid vilka tidpunkter dispens får beviljas från bestämmelserna om fredning i 37 §.

Den årliga bytesmängden vid jakt som sker med stöd av dispens och med stöd av en sådan regional kvot som avses i 41 a § 4 mom. kan begränsas. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om vilka viltarter eller grunder för beviljande av dispens som begränsningen avser, största tillåtna bytesmängder, de jaktbara djurens kön och ålder samt om det område som begränsningen gäller.

41 c §
Förutsättningar för dispens i fråga om annat däggdjursvilt

Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning kan dispens enligt 41 § beviljas i fråga om annat däggdjursvilt än sådant som avses i 41 a §

1) i syfte att bevara vilda djur eller växter,

2) i syfte att förebygga allvarlig skada på odlingar, boskapsuppfödning, skogsbruk, fiskerinäring, renhushållning, vilthushållning, vattendrag eller annan egendom,

3) av tvingande skäl med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat mycket viktigt allmänt intresse, inbegripet ekonomiska och sociala skäl, och om ett tillstånd till undantag medför synnerligen betydande nytta för miljön, eller

4) i forsknings-, utbildnings-, omplacerings- och utplanteringssyfte eller för att förebygga djursjukdomar när det gäller arterna i fråga.

41 d §
Dispens för förstöring av bon för vilt samt bon och ägg för icke fredade fåglar

Finlands viltcentral kan bevilja dispens enligt 41 § för förstöring av bon för vilt och bon för icke fredade fåglar samt konstruktioner som hänger samman med bon när förutsättningarna enligt 41 a—41 c § är uppfyllda. Dispens för förstöring av i 5 § avsedda fågelarters ägg kan beviljas när förutsättningarna enligt 41 b § är uppfyllda.

41 e §
Återkallande av dispens

Finlands viltcentral kan, på framställning av polisen eller gränsbevakningsväsendet, återkalla en dispens, om dispenshavaren bryter mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Detsamma gäller om dispenshavaren i väsentlig grad bryter mot villkoren i dispensen.

Under samma jaktår beviljas inte den vars dispens har återkallats någon ny motsvarande dispens förrän återkallandet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller återkallandet har upphävts.

49 §
Redskap och metoder som används vid fångst av icke fredade djur

Icke fredade djur ska fångas eller dödas så att människor, husdjur, vilt eller fredade djur inte utsätts för fara.

Den som fångar eller dödar en icke fredad fågel eller en förvildad katt får inte använda sådana fångstredskap eller fångstmetoder som nämns i 33 § 1 mom. Den som fångar eller dödar något annat icke fredat däggdjur får inte använda sådana fångstredskap eller fångstmetoder som nämns i 33 § 1 mom. 1 och 6—14 punkten.

När motordrivna fortskaffningsmedel används för fångst eller dödande av icke fredade djur ska de begränsningar som anges i 32 § 1 och 2 mom. iakttas. På fångst och dödande av icke fredade djur tillämpas dessutom vad som i 25 § 3 mom. föreskrivs om vilt.

49 a §
Dispens från förbud mot användning av vissa fångstredskap och fångstmetoder vid fångst av icke fredade däggdjur

Finlands viltcentral kan genom dispens tillåta att fångstredskap och fångstmetoder som är förbjudna enligt 49 § 2 mom. används vid fångst eller dödande av icke fredade däggdjur. Finlands viltcentral kan dessutom i fråga om icke fredade däggdjur bevilja dispens från bestämmelserna i en förordning av statsrådet som har utfärdats med stöd av 50 § 1 mom.

Dispens enligt 1 mom. kan beviljas för att förebygga allvarliga skador på odlingar, skogsbruk, fiskerinäring, renhushållning, vilthushållning, djurhållning, vattendrag eller egendom eller om det behövs med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat synnerligen viktigt allmänt intresse. Dispens kan även beviljas för forskning kring arterna i fråga.

Närmare bestämmelser om de villkor och den anmälningsskyldighet som ska förenas med en dispens som beviljas med stöd av 1 mom. samt om dispensens giltighetstid får utfärdas genom förordning av statsrådet.

83 d §
Vilt som avlivats med stöd av 25 § i polislagen

Järv, lodjur, brunbjörn, utter och varg som avlivats med stöd av 25 § i polislagen (493/1995) tillhör staten. Övrigt vilt som avlivats med stöd av den paragrafen tillhör jaktvårdsföreningen på området.

Järv, lodjur, brunbjörn, utter eller varg som avses i 1 mom. ska sändas till ett forskningsinstitut som bedriver viltforskning. Forskningsinstitutet kan överlåta djuret till ett allmännyttigt ändamål eller förstöra det.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

De förordningar av statsrådet och jord- och skogsbruksministeriet som har utfärdats innan denna lag har trätt i kraft förblir i kraft. Tillstånd och dispenser som beviljats med stöd av jaktlagen förblir i kraft på de villkor som anges i dem.

RP 157/2012
JsUB 11/2012
RSv 4/2013

  Helsingfors den 15 mars 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.