195/2013

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 16 a §, sådan den lyder i lag 1446/2006,

ändras 5 §, 9 § 4 mom., 16 § 2 mom. och 25 §, av dem 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1446/2006 och 25 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 430/2007 och 1489/2009, och

fogas till lagen en ny 26 § i stället för den 26 § som upphävts genom lag 1446/2006, som följer:

5 §
Tillämpning av andra bestämmelser

Utöver vad som föreskrivs i denna lag iakttas vid beviljande, betalning, återkrav, rättelse, tillsyn och ändringssökande i fråga om stöd lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

9 §
Stöd för växtproduktion

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om definitionen av en åker som lämpar sig för odling, om hur bas- och jordbruksskiften bestäms och minimistorleken för dem, om tiden för besittning av åkern, om odlingssätt som beaktar produktionsvillkoren på orten samt om skötselkraven för träda och annan åker som inte odlas.

16 §
Allmänna grunder för sänkning av stöd

En stödansökan avslås, om den sökande eller dennes representant förhindrar att tillsyn på plats genomförs.


25 §
Återtagande av ansökan om stöd

Återtagande av ansökan om stöd ska meddelas skriftligen till den behöriga myndighet som behandlar stödansökan. Om den som ansöker om stöd redan har underrättats om tillsyn och den genomförda tillsynen föranleder tillsynspåföljder, kan stödansökan inte återtas. I övriga fall kan ansökan återtas fram till den första utbetalning som grundar sig på ansökan i fråga.

Återtagandet kan gälla hela stödansökan eller en del av ansökan. När det gäller stöd som söks i flera omgångar kan den sökande återta en ansökningsomgång under de begränsningar som föreskrivs i 1 mom. Ansökningar om stöd för växtproduktion kan inte återtas efter det att registreringsanmälan har skickats, om det i registreringsanmälan ingår ett fel som leder till påföljd. Återtagande av en ansökan om stöd för växtproduktion får också göras skiftesvis.

26 §
Bevarande av handlingar

Den sökande ska under ansökningsåret och de fyra påföljande kalenderåren bevara sådana handlingar i original som hänför sig till ansökan om stöd och som inte ges in till den stödbeviljande myndigheten i form av bilagor till stödansökan.

Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de handlingar enligt 1 mom. som ska bevaras.


Denna lag träder i kraft den 19 mars 2013.

RP 156/2012
JsUB 10/2012
RSv 7/2013

  Helsingfors den 15 mars 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.