193/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas vid beviljande av stöd som avses i avdelning III och avsnitt 10 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan förordningen om gårdsstöd, vid beviljande och betalning av stöd för jordbruksrådgivning och vid beviljande, användning, överföring, återlämnande och indragning av gårdsstödsrättigheter.

Denna lag tillämpas i landskapet Åland, om ärendet enligt självstyrelselagen för landskapet Åland (1144/1991) hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) direktstöd stöd som avses i artikel 2 d i förordningen om gårdsstöd,

2) gårdsstöd stöd som avses i avdelning III kapitel 1 och kapitel 2 avsnitt 2 i förordningen om gårdsstöd,

3) stödrättighet en stödrättighet enligt artikel 33.1 i förordningen om gårdsstöd som består av en enhetlig stöddel och en eventuell gårdsspecifik tilläggsdel,

4) särskild stödrättighet stödrättighet som tilldelas jordbrukaren i enlighet med artiklarna 47 och 48 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 samt i enlighet med artikel 44 i förordningen om gårdsstöd,

5) gårdsstödsrättighet stödrättighet och särskild stödrättighet,

6) särskilt stöd stöd som avses i avdelning III kapitel 5 i förordningen om gårdsstöd,

7) tackbidrag bidrag och dess tilläggsbidrag som avses i avdelning IV avsnitt 10 i förordningen om gårdsstöd,

8) verkställandeförordningen kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

9) tillämpningsförordningen kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn,

10) jordbrukare jordbrukare som avses i artikel 2 a i förordningen om gårdsstöd,

11) make jordbrukarens äkta make och i 7 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden,

12) familjemedlem jordbrukarens make och en person som lever varaktigt i jordbrukarens hushåll och som är släkt med jordbrukaren eller med jordbrukarens make i rätt upp- eller nedstigande led eller som är make till en sådan person,

13) jordbrukare som etablerar sin jordbruksverksamhet jordbrukare som avses i artikel 2.1 i tillämpningsförordningen,

14) djurregistret det register som avses i 12 § i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010).

2 kap.

Direktstöd

3 §
Gårdsstöd, tackbidrag och särskilt stöd

Jordbrukaren kan beviljas gårdsstöd, tackbidrag och, med stöd av artikel 68 i förordningen om gårdsstöd, följande särskilda stöd:

1) bidrag för mjölkkor inom mjölksektorn,

2) bidrag för nötkreatur inom nötköttssektorn,

3) bidrag för proteingrödor och oljeväxter,

4) bidrag för stärkelsepotatis, och

5) kvalitetsbidrag för slaktlamm.

Det i 1 mom. 1 punkten nämnda bidraget för mjölkkor inom mjölksektorn kan beviljas av statliga medel.

4 §
Tvärvillkor

Bestämmelser om de tvärvillkor som är en förutsättning för beviljande av direktstöd finns i artiklarna 4—6 i förordningen om gårdsstöd. Jordbrukaren ska uppfylla de i tvärvillkoren ingående minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som avses i artikel 6 i förordningen om gårdsstöd och som syftar till att jordbruksmark hålls i enlighet med god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Till minimikraven hör att skydda marken mot erosion, att bibehålla markstrukturen och markens innehåll av organiskt material, att undvika försämring av livsmiljöerna samt vattenskydd.

Närmare bestämmelser om de i tvärvillkoren ingående i lag föreskrivna verksamhetskraven, god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden och de minimikrav som gäller det samt skötseln av permanent betesmark får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i förordningen om gårdsstöd.

5 §
Förhandsgodkännande för omställning av betesmark till annan användning

Det förfarande med förhandsgodkännande som avses i artikel 4.1 i tillämpningsförordningen ska tas i bruk, om den kontroll av arealen som Landsbygdsverket utför årligen den 31 oktober visar att den permanenta betesmarkens andel av jordbruksmarken minskar på nationell nivå med minst fem men under tio procent jämfört med 2003 års referensareal. Krav får då ställas på att jordbrukaren inhämtar godkännande innan sådan permanent betesmark som avses i artikel 6 i förordningen om gårdsstöd ställs om till annan användning.

Statsrådet beslutar vid sitt allmänna sammanträde om att ta i bruk det i artikel 4 i tillämpningsförordningen avsedda förfarandet med förhandsgodkännande och om att frångå det. Bestämmelser om förutsättningarna för förhandsgodkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i artiklarna 3 och 4 i tillämpningsförordningen.

6 §
Skyldighet att återställa permanent betesmark

Det förfarande med återställande som avses i artikel 4.2 i tillämpningsförordningen ska tas i bruk, om den kontroll av arealen som Landsbygdsverket utför årligen den 31 oktober visar att den permanenta betesmarkens andel av jordbruksmarken minskar på nationell nivå med minst tio procent jämfört med 2003 års referensareal. Jordbrukaren får då förpliktas att till permanent betesmark återställa en areal som motsvarar den permanenta betesmark som omställts till annan användning.

Statsrådet beslutar vid sitt allmänna sammanträde om att ta i bruk det i artikel 4 i tillämpningsförordningen avsedda förfarandet med återställande och om att frångå det. Bestämmelser om villkoren för och genomförandet på gårdsnivå av återställandet får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i artiklarna 3 och 4 i tillämpningsförordningen.

7 §
Förvägran och sänkning av direktstöd

Direktstöd kan lämnas obeviljat, om en omständighet eller en åtgärd i syfte att få stöd har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte. På stöd som sänks och lämnas obetalat utgående från tillsyn tillämpas de grunder som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om direktstöd.

Närmare bestämmelser om sänkning och förvägran av stöd utgående från tillsyn får utfärdas genom förordning av statsrådet i den omfattning som krävs enligt förordningen om gårdsstöd och tillämpningsförordningen.

8 §
Förvägran av direktstöd i vissa situationer

Om jordbrukaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts för brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen (39/1889) eller om jordbrukaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts för en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen (247/1996) och samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, beviljas inte djurartsspecifikt bidrag som hör till direktstöden för den djurart som omfattas av förbudet och utbetalas inte bidrag som eventuellt beviljats för det stödår då den behöriga myndigheten konstaterade den gärning som ledde till domen.

Om jordbrukaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts till djurhållningsförbud, beviljas inte djurartsspecifikt bidrag som hör till direktstöden för den djurart som omfattas av förbudet för den tid då djurhållningsförbudet gäller och inte heller för tiden mellan gärningsåret och den tidpunkt då den lagakraftvunna domen meddelades.

När åtalsprövning har inletts i ärendet ska utbetalningen av djurartsspecifika bidrag som hör till direktstöden avbrytas i fråga om bidragen för den djurart som omfattas av djurhållningsförbudet.

9 §
Minimibeloppet av direktstöd

Stöd beviljas inte, om det sammanlagda beloppet av de direktstöd som söks är 200 euro eller mindre under stödåret.

10 §
Bevarande av handlingar

Jordbrukaren ska under ansökningsåret och de fyra påföljande kalenderåren bevara sådana handlingar i original som hänför sig till ansökan om och överföring av stödrättigheter och till ansökan om direktstöd och som inte ges in till den stödbeviljande myndigheten i form av bilagor till stödansökan.

Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de handlingar enligt 1 mom. som ska bevaras.

3 kap.

Gårdsstöd

11 §
Stödrättighet

Bestämmelser om stöd som beviljas jordbrukaren utifrån stödrättigheter finns i artikel 34 i förordningen om gårdsstöd. En stödrättighets värde grundar sig på den enhetliga stöddelen och en eventuell gårdsspecifik tilläggsdel. Värdet av den enhetliga stöddelen grundar sig på stödregionen. Värdet av de gårdsspecifika tilläggsdelarna sjunker stegvis under en övergångsperiod.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av stödrättigheter, om värdet av den regionala enhetliga stöddelen och om stödregionerna får utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får också närmare bestämmelser utfärdas om förutsättningarna för bestämmande av värdet av gårdsspecifika tilläggsdelar, om övergångsperioden, om den stegvisa sänkningen av värdet av tilläggsdelar och särskilda stödrättigheter, om användningen av medel som frigörs på grund av att värdet av tilläggsdelar sänks och om höjning av värdet av den enhetliga stöddelen.

12 §
Särskild stödrättighet

En jordbrukare som förfogar över särskilda stödrättigheter får på basis av den i artikel 44.2 a i förordningen om gårdsstöd avsedda regeln om 50 procents produktion avvika från skyldigheten att tillhandahålla ett sådant antal stödberättigande hektar som motsvarar antalet stödrättigheter.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av särskilda stödrättigheter, inom de gränser som anges i förordningen om gårdsstöd, och om villkoren för hur regeln om 50 procents produktion fastställs i fråga om särskilda stödrättigheter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Användningen av och ordningen för nyttjande av gårdsstödsrättigheter

Gårdsstödsrättigheter kan användas endast inom en och samma stödregion. De gårdsstödsrättigheter som har lämnats outnyttjade under året före nyttjandet ska användas först, och av dem ska de särskilda stödrättigheterna användas först. Nyttjande av gårdsstödsrättigheter sker enligt ordningen för enhetsvärdet så att de gårdsstödsrättigheter som har det högsta värdet nyttjas först. Gårdsstödsrättigheter som jordbrukaren äger ska nyttjas innan arrenderade gårdsstödsrättigheter nyttjas.

Jordbrukaren får ändra den i 1 mom. föreskrivna ordningen för nyttjande genom att underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten om saken.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för nyttjande av gårdsstödsrättigheter och om ordningen för nyttjande får utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de handlingar som behövs i samband med att ordningen för nyttjandet av gårdsstödsrättigheterna ändras och om tidsfristerna för ändringen.

14 §
Överföring av gårdsstödsrättigheter

Den som överför en gårdsstödsrättighet ska skriftligen underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten om överföringen. Anmälan ska undertecknas. Om en gårdsstödsrättighet arrenderas, ska anmälan om överföringen åtföljas av en redogörelse för överföringen av besittningen av den stödberättigande areal som motsvarar stödrättigheterna.

När en jordbrukare utan vederlag till arrendegivaren överför en stödrättighet som har fastställts på grundval av arrenderad stödberättigande jordbruksmark ska överföringen inte betraktas som gåva enligt lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), om stödrättigheten överförs vid utgången av en arrendeperiod som gällde den 28 april 2006, dock senast den 31 december 2016.

Närmare bestämmelser om villkoren för överföring av gårdsstödsrättigheter och om förfarandet vid överföringen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om blanketterna och tidsfristerna för överföring av gårdsstödsrättigheter.

15 §
Sänkning av gårdsstödsrättigheternas värde

Värdet på gårdsstödsrättigheterna kan sänkas på de grunder som anges i artikel 8 och artikel 40.2 i förordningen om gårdsstöd. Värdet på gårdsstödsrättigheterna kan också sänkas på de grunder som anges i artikel 68.8 och artikel 69.6 b i förordningen om gårdsstöd.

Närmare bestämmelser om vidtagande av åtgärder för sänkning av värdet på gårdsstödsrättigheterna, om tillvägagångssättet och om användningen av medel som frigörs när värdet sänks får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Besittning av stödberättigande areal i samband med gårdsstöd

Bestämmelser om den stödberättigande arealen finns i artikel 34 i förordningen om gårdsstöd. Gårdsstöd kan beviljas på ansökan för en stödberättigande areal som är i jordbrukarens besittning den dag då ansökan om stöd sista gången kan ändras enligt artikel 14.2 i tillämpningsförordningen.

Närmare bestämmelser om tidsfristen för överföring av besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet och om hur stödberättigande arealer fastställs får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om uttag av stödberättigande areal ur jordbruksanvändning och om hur bas- och jordbruksskiften bestäms och minimistorleken för dem får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet inom de gränser som anges i Europeiska unionens lagstiftning om direktstöd. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om hur de handlingar som utgör dokumentation för besittningen av stödberättigande areal ska presenteras.

17 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven

Ur den nationella reserv som avses i artikel 41 i förordningen om gårdsstöd får stödrättigheter beviljas

1) jordbrukare som etablerar sin jordbruksverksamhet,

2) jordbrukare som omfattas av omstrukturerings- eller utvecklingsprogram som rör någon av formerna för offentlig intervention i syfte att undvika nedläggning av jordbruksmark eller i syfte att uppväga specifika nackdelar för jordbrukare i de områdena,

3) jordbrukare som befinner sig i en såda särskild situation som avses i artikel 20, 22 eller 23 i verkställandeförordningen.

Bestämmelser som preciserar förordningen om gårdsstöd och verkställandeförordningen och gäller användningen av den nationella reserven och höjning av antalet stödrättigheter som beviljas jordbrukare och ökning av stödrättigheternas enhetsvärde samt prioriteringsordningen för grunderna för tilldelning av stödrättigheter ur reserven utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får också närmare bestämmelser utfärdas om riktande av stödrättigheterna, om den nationella reserven inte räcker till att täcka de fall som avses i 1 mom. eller om det tak som avses i artikel 8 i förordningen om gårdsstöd begränsar beviljandet av stödrättigheter. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om blanketter och tidsfrister för ansökan om stödrättigheter ur den nationella reserven.

18 §
Återlämnande och indragning av gårdsstödsrättigheter till den nationella reserven

Ägaren till en gårdsstödsrättighet kan på frivillig väg återlämna gårdsstödsrättigheten till den nationella reserven. En anmälan om återlämnandet av gårdsstödsrättigheter ska göras till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Bestämmelser om hur gårdsstödsrättigheter som tilldelats utan grund dras in till den nationella reserven finns i artikel 81 i tillämpningsförordningen. Stödrättigheter behöver inte dras in, om värdet av de enhetliga stöddelarna eller värdet av de särskilda stödrättigheterna är sammanlagt högst 50 euro uträknat enligt 2006 års värde.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid återlämnande eller indragning av gårdsstödsrättigheter till reserven får utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
Generationsväxling

Vid tillämpning av artiklarna 41, 43 och 44 i förordningen om gårdsstöd och verkställandeförordningen betraktas som förskott på arv sådant förskott som avses i 6 kap. 1 § 1 mom. i ärvdabalken (40/1965) och även år 2003 eller därefter

1) ingånget köp av en gårdsbruksenhet eller en del av en gårdsbruksenhet som finansierats med understöd eller lån inom ramen för startstöd till unga jordbrukare,

2) ingånget köp av en gårdsbruksenhet där köparen är säljarens arvinge i rätt nedstigande led, syster eller bror eller arvinge till dem i rätt nedstigande led, adoptivbarn eller make till en ovan nämnd, förutsatt att köpesumman är klart lägre än vad den annars skulle ha varit vid motsvarande köp om inget ovan avsett förhållande mellan köpare och säljare hade existerat,

3) ingånget köp av en del av en gårdsbruksenhet som genomförs i enlighet med 25 kap. 1 b § 3 mom. i ärvdabalken, och

4) given gåva av en gårdsbruksenhet eller en del av en gårdsbruksenhet, om gåvotagaren är gåvogivarens arvinge i rätt nedstigande led, syster eller bror eller arvinge till dem i rätt nedstigande led, adoptivbarn eller make till en ovan nämnd.

4 kap.

Särskilt stöd, produktionskopplat stöd och stöd för jordbruksrådgivning

20 §
Bidrag för mjölkkor och nötkreatur

Jordbrukare kan beviljas bidrag för mjölkkor som fastställs utifrån stödregionen och antalet djurenheter av mjölkkor.

Jordbrukare kan beviljas bidrag för nötkreatur som fastställs utifrån stödregionen och antalet djurenheter av tjurar, stutar, dikor och dikokvigor.

Antalet djurenheter och besittningen av djuren verifieras utifrån uppgifterna i djurregistret och tillsyn.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av bidrag, finansiering, stödregioner, stödbelopp, nivåer på enhetsstöden och andra villkor för bidraget i fråga får utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Bidrag för proteingrödor och oljeväxter

Jordbrukare kan beviljas bidrag för proteingrödor och oljeväxter utifrån odlingsarealen för proteingrödor och oljeväxter samt blandade växtbestånd av säd och proteingrödor.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av bidrag, finansiering, stödbelopp, nivåer på enhetsstöden och andra villkor för bidraget i fråga får utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Bidrag för stärkelsepotatis

Bidrag för stärkelsepotatis kan utifrån odlingsarealen för stärkelsepotatis beviljas en jordbrukare som ingår odlingskontrakt med potatisstärkelseindustrin, deltar i den utbildning som krävs, gör ett kvalitetstest på åkerjord och lämnar de uppgifter som krävs till en databas som förvaltas av potatisstärkelseindustrin.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av bidrag, finansiering, stödbelopp, nivåer på enhetsstöden och andra villkor för bidraget i fråga får utfärdas genom förordning av statsrådet på det sätt som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om tidsfrister, genomförande och godkännande av utbildning, utförande av kvalitetstest på åkerjord och registrering av anknytande uppgifter.

23 §
Kvalitetsbidrag för slaktlamm

Jordbrukare kan beviljas kvalitetsbidrag för slaktlamm utifrån till djurregistret meddelade slakter av högst 12 månader gamla lamm med en slaktvikt på minst 18 kilogram. Antalet djur och besittningen av djuren verifieras utifrån uppgifterna i djurregistret och tillsyn.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av bidrag, finansiering, stödbelopp, nivåer på enhetsstöden och andra villkor för bidraget i fråga får utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 §
Tackbidrag

Jordbrukare kan som produktionskopplat stöd beviljas tackbidrag utifrån djurantalet med beaktande av det nationella och det individuella taket för bidragsrätter för tackor. Djurantalet verifieras utifrån det antal som meddelats i ansökan och tillsyn.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av tackbidrag och dess tilläggsbidrag får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i förordningen om gårdsstöd. Närmare bestämmelser om bidragsrätter, om överföring och tillfällig upplåtelse av dem samt om tilldelning av dem ur den nationella reserven för bidragsrätter för tackor får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet inom de gränser som anges i förordningen om gårdsstöd.

25 §
Stöd för jordbruksrådgivning

Jordbrukare kan beviljas stöd för anlitande av jordbruksrådgivningstjänster. Stödet får användas till rådgivning som avses i artikel 12 i förordningen om gårdsstöd. Rådgivningen genomförs genom besök på gårdsbruksenheterna. Rådgivningen kan gälla kravet på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, miljöbestämmelser som har samband med tvärvillkoren, identifiering och registrering av djur, växtskyddsmedel, livsmedel, foder, djurs välbefinnande och anmälan om djursjukdomar.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av stöd för jordbruksrådgivning, finansiering och stödbelopp får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 19 mars 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005).

27 §
Övergångsbestämmelser

De förordningar av statsrådet som har utfärdats med stöd av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd förblir i kraft tills något annat föreskrivs.

På ansökningar som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 156/2012
JsUB 10/2012
RSv 7/2013

  Helsingfors den 15 mars 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.