191/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 mars 2013

Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i miljöskyddsförordningen (169/2000) 1 § 1 mom. 13 punkten underpunkt e och 16 § 2 mom. 7 punkten, av dem 1 § 1 mom. 13 punkten underpunkt e sådan den lyder i förordning 1792/2009, samt

fogas till 16 § 2 mom. en ny 8 punkt och till förordningen en ny 20 b § som följer:

1 §
Tillståndsplikt

Miljötillstånd krävs för följande verksamheter som avses i 28 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen (86/2000):


13) behandling av avloppsvatten och avfallshantering:


e) sådana deponier för utvinningsavfall som avses i statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013),


16 §
Kungörelse om tillståndsansökan och framläggande av handlingarna till påseende

Av kungörelsen om tillståndsansökan ska framgå åtminstone


7) uppgift om ett offentligt hörande,

8) uppgift att tillståndsansökan är föremål för samråd mellan Finland och en annan medlemsstat i Europeiska unionen på grund av verksamhetens gränsöverskridande effekter.


20 b §
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller deponi för utvinningsavfall

Utöver vad som bestäms i 19 och 19 a § ska det i miljötillståndet för deponi för utvinningsavfall ingå föreskrifter om klassificering av deponin.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG; (32006L0021); EGT nr L 102, 11.4.2006, s. 15

  Helsingfors den 14 mars 2013

Miljöminister
Ville Niinistö

Miljöråd
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.