185/2013

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genomförande av direktivet

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, nedan handräckningsdirektivet, ska iakttas som lag, om inte något annat följer av denna lag.

Bestämmelser om verkställigheten av handräckningsdirektivet i övrigt utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

2 §
Tillämpningsområde

I enlighet med denna lag och handräckningsdirektivet

1) verkställs i Finland en sådan i handräckningsdirektivet avsedd begäran om samarbete som en behörig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen framställer hos en behörig myndighet i Finland,

2) översänds en begäran om samarbete som framställs av en finsk behörig myndighet till en annan medlemsstat i Europeiska unionen för verkställighet,

3) behandlas ärenden som gäller vidarebefordran av upplysningar som tagits emot från ett tredjeland och ärenden som gäller upplysningar som överlämnas till ett tredjeland.

3 §
Samarbetsformer

Samarbetet omfattar utbyte av upplysningar, rätt för tjänstemän som bemyndigats av behörig myndighet i en medlemsstat att närvara vid kontor och medverka i administrativa utredningar i en annan medlemsstat, samtidiga kontroller, delgivning och givande av återkoppling på det sätt som föreskrivs i handräckningsdirektivet.

4 §
Skatter som omfattas av samarbetet

Samarbetet gäller de skatter som tas ut av en medlemsstat och dess territoriella eller administrativa underenheter eller av dess lokala myndigheter, eller på dessas vägnar, under förutsättning att de tas ut på de territorier där fördragen är tillämpliga enligt artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen.

Samarbetet gäller inte

1) mervärdesskatt, tullar och punktskatter som omfattas av annan unionslagstiftning om administrativt samarbete mellan medlemsstaterna,

2) obligatoriska sociala avgifter som ska betalas till medlemsstaten eller en underenhet i medlemsstaten eller till offentligrättsliga socialförsäkringsinstitutioner.

De skatter som avses i 1 mom. omfattar inte

1) avgifter, t.ex. för intyg och andra handlingar som utfärdas av offentliga myndigheter, eller

2) avgifter av avtalsmässig karaktär, t.ex. ersättning för allmännyttiga tjänster.

5 §
Kategorier av inkomst och kapital som omfattas av automatiskt utbyte av upplysningar

En behörig myndighet ska genom ett automatiskt utbyte av upplysningar lämna en behörig myndighet i en annan medlemsstat tillgängliga upplysningar om personer bosatta i den medlemsstaten och om följande specificerade kategorier av inkomst och kapital

1) inkomster från anställning,

2) styrelsearvoden,

3) livförsäkringsprodukter som inte omfattas av andra unionsrättsakter om utbyte av upplysningar och andra liknande åtgärder,

4) pensioner,

5) ägande av och inkomster från fast egendom.

6 §
Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter enligt denna lag är Energimarknadsverket, Trafiksäkerhetsverket, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Tullen, Skatteförvaltningen och Statens ämbetsverk på Åland samt de myndigheter dessa har bemyndigat, i enlighet med vad som i annan lagstiftning föreskrivs om dessa myndigheters behörighet i fråga om beskattning.

Skatteförvaltningen svarar för kontakten till Europeiska kommissionen.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 18 mars 2013. Lagen tillämpas redan från och med den 1 januari 2013.

Lagens 5 § träder dock i kraft först den 1 januari 2015 och tillämpas från den tidpunkten.

Genom denna lag upphävs lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område (1220/1994).

RP 190/2012
FiUB 4/2013
RSv 16/2013
Rådets direktiv 2011/16/EU; EUT nr L 64, 11.3.2011, s. 1

  Helsingfors den 15 mars 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.