157/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 februari 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilaga 1-4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (470/2008), som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/31/EU (32012D0031); EUT L 297, 26.10.2012, s.26

Helsingfors den 13 februari 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Bilaga 1

Sjukdomar som man vill att EU:s territorium ska vara fritt från

Sjukdomens eller sjukdomsalstrarens namn Mottagliga arter
Epizootisk hematopoietisk nekros (EHN) Regnbåge (Onchorhynchus mykiss) och abborre (Perca fluviatilis)
Infektion orsakad av Bonamia exitiosa Australiskt ostron (Ostrea angasi) och chilenskt ostron (O. chilensis)
Infektion orsakad av Perkinsus marinus Japanskt jätteostron(Crassostrea gigas) och amerikanskt ostron (C. virginica)
Infektion orsakad av Microcytos mackini Japanskt jätteostron(Crassostrea gigas), amerikanskt ostron (C. virginica), Ostrea conchaphila och europeiskt ostron (O.edulis)
Taura-syndrom Räkor av arterna Penaeus setiferus, P.stylirostris och P. vannamei
Yellowhead disease Räkor av arterna Penaeus aztecus, P. duorarum, P. japonicus, P. monodon, P. setiferus, P.stylirostris och P. vannamei

Bilaga 2

Sjukdomar vars spridning inom EU övervakas

Sjukdomens eller sjukdomsalstrarens namn Mottagliga arter
Viral hemorragisk septikemi (VHS) Sill (Clupea spp.), sik (Coregonus spp.), gädda (Esox lucius), kolja (Gadus aeglefinus), stillahavstorsk (G. macrocephalus), atlanttorsk (G. morhua), stillahavslax (Onchorhynchus spp.), regnbåge (O. mykiss), femtömmad skärlånga (Onos mustelus), öring (Salmo trutta), piggvar (Scophthalmus maximus), vassbuk (Sprattus sprattus), harr (Thymallus thymallus) och japansk var (Paralichtys olivaceus).
Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) Hundlax(Onchorhynchus keta), coho (O. kisutch), masulax (O. masou), regnbåge (O. mykiss), indianlax (O. nerka), Biwalax (O. rhodurus), kungslax (O. tshawytscha) och atlantlax (Salmo salar)
Koiherpesvirus (KHV) Vanlig karp och koikarp (Cyprinus carpio)
Infektiös laxanemi (ISA) Regnbåge (Onchorhynchus mykiss), atlantlax (Salmo salar) och öring (S. trutta)
Infektion orsakad av Marteilia refringens Australiskt ostron (Ostrea angasi), chilenskt ostron (O. chilensis), europeiskt ostron (O. edulis), argentinskt ostron (O. puelchana), blåmusslor (Mytilus edulis) och medelhavsblåmusslor (M. galloprovincialis)
Infektion orsakad av Bonamia ostreae Australiskt ostron (Ostrea angasi), chilenskt ostron (O. chilensis), O. conchaphila, O. denselammellosa, europeiskt ostron (O. edulis) och argentinskt ostron (O. puelchana),
White spot disease Alla kräftdjur av ordningen Decapoda

Bilaga 3

Fisksjukdomar och geografiska områden, för vilka nationella krav gäller i Finland i enlighet med kommissionens beslut 2010/221/EU och kommissionens förordning (EU) nr 1251/2008

Sjukdomens eller sjukdomsalstrarens namn Mottagliga arter (kommissionens förordning (EU) nr 1251/2008) Område, för vilket de nationella kraven gäller (kommissionens beslut 2010/221/EU) Grund för de nationella kraven (kommissionens beslut 2010/221/EU)
Infektion orsakad av Gyrodactylus salaris Atlantlax (Salmo salar), regnbåge (Onchorhynchus mykiss), större fjällröding (Salvelinus alpinus), bäckröding (Salvelinus fontinalis), harr (Thymallus thymallus), kanadaröding (Salvelinus namaycush) och öring (Salmo trutta) samt därtill alla sändningar av fiskar av alla arter som härrör från vatten där ovan nämnda fiskarter förekommer Tana älvs och Näätämöjoki vattendrag Sjukdomsfrihet
Paatsjoki, Luttojoki och Uutuanjoki vattendrag Buffertzon
Infektion med IPN-virus i genogrupp 5 (infektiös pankreasnekros eller IPN) Atlantlax (Salmo salar), regnbåge (Onchorhynchus mykiss), bäckröding (Salvelinus fontinalis), öring (Salmo trutta), stillahavslax (Onchorhynchus spp) och sik (Coregonus lavaretus) Insjöområdet Sjukdomsfrihet
Renibakterios (BKD) Familjen Salmonidae Vattendrag som nämns i punkt 11 i bilaga 3 till jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan av djursjukdomar (1346/1995) Utrotningsprogram
Vårviremi hos karp (SVC) Marmorkarp (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), ruda (Carassius carassius), gräskarp (Ctenopharyngodon idellus), vanlig karp och koikarp (Cyprinus carpio), silverkarp (Hypophthalmichthys molitrix), mal (Silurus glanis), sutare (Tinca tinca), och id (Leuciscus idus) Hela landet Sjukdomsfrihet

Bilaga 4

Hälsoklassificering av områden i enlighet med kommissionens beslut 2009/177/EG

Sjukdomar som nämns i bilaga 2

Kategori I Sjukdomsfria Kategori II Övervakningsprogram Kategori III Ej definierade Kategori IV Utrotningsprogram Kategori V Smittoområden
Fisksjukdomar
IHN Hela landet
VHS Hela landet utom landskapet Åland Landskapet Åland
ISA Hela landet
KHV Hela landet
Blötdjurssjukdomar
Marteilios Hela landet
Bonamios Hela landet
Kräftdjurssjukdomar
White spot disease Hela landet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.