152/2013

Helsingfors den 14 februari 2013

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 20 a § i miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i miljöskyddsförordningen (169/2000) 1 § 1 mom. 13 punkten underpunkt c och 20 a § 1 mom. 5 punkten, av dem 1 § 1 mom. 13 punkten underpunkt c sådan den lyder i förordning 1792/2009 och 20 a § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i förordning 180/2012, som följer:

1 §
Tillståndsplikt

Miljötillstånd krävs för följande verksamheter som avses i 28 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen (86/2000):


13) behandling av avloppsvatten och avfallshantering:


c) verksamhet på vilken statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/2013) tillämpas,


20 a §
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller förbränning av avfall

Utöver vad som bestäms i 19 och 19 a § ska det i miljötillståndet för verksamhet som hör till tillämpningsområdet för statsrådets förordning om avfallsförbränning ingå föreskrifter om


5) provtagning och mätmetoder för kontroll av utsläppsgränsvärdena samt var provtagnings- och mätningsställena är belägna,Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17

  Helsingfors den 14 februari 2013

Miljöminister
Ville Niinistö

Miljöråd
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.