143/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 7 februari 2013

Statsrådets förordning om storleken på de arvoden som betalas till utsedda besiktningsmän och skeppsmätare samt utsedda inspektörer

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 85 § 3 mom. i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) och 13 kap. 1 § 2 mom. i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om storleken på arvodet till de utsedda besiktningsmän och skeppsmätare som avses i 85 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) och de utsedda inspektörer som avses i 13 kap. 1 § i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009).

2 §
Storleken på arvodet till utsedda besiktningsmän för besiktning av fartyg

Storleken på det arvode som betalas för en sådan besiktning som avses i 48 och 49 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg bestäms enligt följande:

Bruttodräktighet Pråm Lastfartyg Passagerarfartyg
under 150 105 euro 125 euro 205 euro
150–500 125 euro 205 euro 290 euro
över 500 165 euro 265 euro 370 euro

Storleken på det arvode som betalas för besiktning av en hyresbåt som avses i 51 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg bestäms enligt följande:

Besiktning av hyresbåt med en längd under 12 meter Besiktning av annan hyresbåt
105 euro 145 euro
3 §
Storleken på arvodet till utsedda skeppsmätare

Storleken på det arvode som betalas för skeppsmätning som avses i lagen enligt om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg bestäms enligt följande:

Grundarvodet är 182 euro + 0,54 euro x fartygets bruttodräktighet i det internationella mätbrevet. Arvodet för skeppsmätning är dock högst 2 730 euro.

4 §
Storleken på arvodet till utsedda inspektörer för kontroll av kemikalietankfartyg

Storleken på det arvode som betalas för kontroller enligt 4 kap. 9 § 2 mom. i miljöskyddslagen för sjöfarten bestäms enligt följande:

Vardagar Vardagar Helgdagar
kl. 06–18 kl. 18–06
Inklusive övervakning av rengöring  av tankar och rörledningar 360 euro 600 euro 840 euro
Exklusive övervakning av rengöring av tankar och rörledningar 180 euro 180 euro 420 euro
5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2013.

  Helsingfors den 7 februari 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.