125/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av 9 kap. 4 § i naturgasmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturgasmarknadslagen (508/2000) 9 kap. 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1293/2004, som följer:

9 kap.

Särskilda bestämmelser

4 §

Ändring i beslut som naturgasmarknadsmyndigheten har meddelat med stöd av 2 kap. 4 och 4 a §, 3 kap. 1 § 2 mom. samt 7 kap. 1 a—1 d och 2 § får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

  Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.