121/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av lagen om utnämning av domare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utnämning av domare (205/2000) 1 § 2 mom. 8 punkten, den finska språkdräkten i 11 § 3 mom. samt 18 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten,

sådana de lyder, 1 § 2 mom. 8 punkten i lag 1544/2001, den finska språkdräkten i 11 § 3 mom. i lag 133/2003 samt 18 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten i lag 614/2011, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Domartjänster som avses i denna lag är


8) tjänsterna som överdomare, marknadsrättsdomare och marknadsrättsingenjör vid marknadsdomstolen,


18 §
Utnämning av övriga domare för viss tid

Högsta domstolen utnämner för en längre tid än ett år på framställning av hovrättspresidenten domare till hovrätten samt på framställning av lagmannen vid en tingsrätt domare till tingsrätten och jordrättsingenjör till tingsrätten, om den är en jorddomstol, samt på framställning av arbetsdomstolens president domare till arbetsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen utnämner för en längre tid än ett år på framställning av förvaltningsdomstolens överdomare domare till förvaltningsdomstolen, på framställning av marknadsdomstolens överdomare marknadsrättsdomare och marknadsrättsingenjörer till marknadsdomstolen samt på framställning av försäkringsdomstolens överdomare domare till försäkringsdomstolen.

Utnämningar till tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år görs av


4) marknadsdomstolens överdomare när det gäller marknadsrättsdomare och marknadsrättsingenjörer till marknadsdomstolen,Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

  Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.