118/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen (404/1961) 54 § 5 mom., 60 c § 2 och 4 mom. samt 61 §, av dem 54 § 5 mom. sådant det lyder i lag 821/2005 samt 60 c § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag 679/2006, samt

fogas till lagen nya 61 a och 61 b § som följer:

54 §

Om en part motsätter sig att ett ärende som avses i 1 mom. avgörs genom skiljeförfarande, kan ärendet på partens ansökan föras till domstol. Om domstolen har beviljat tillstånd i ett ärende som avses i 1 mom. 2—4 punkten och besvär anförs över beslutet, är tillståndet och villkoren för det giltiga tills ärendet har avgjorts slutligt eller en högre domstol bestämmer något annat när den handlägger besvären.

60 c §

Innan talan enligt 60 b § väcks kan domstolen på ansökan av upphovsmannen eller dennes företrädare meddela ett föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 1 mom. och om det är uppenbart att upphovsmannens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen ska ge den mot vilken föreläggande begärs och den som gör material som påstås kränka upphovsrätten tillgängligt för allmänheten tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post.


Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007). Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. i denna paragraf förfaller om inte talan enligt 60 b § väcks i domstol inom en månad från det att föreläggandet meddelades.


61 §
Forum

Tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på denna lag handläggs i marknadsdomstolen.

Bestämmelser om handläggningen av tvistemål och ansökningsärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

61 a §

Åtal för brott som avses i 49 kap. 1 och 3—5 § i strafflagen samt för brott som avses i 56 a—56 f § i denna lag handläggs i den tingsrätt som avses i 4 kap. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997).

Trots det som sägs i 61 § får i samband med ett åtal som avses i 1 mom. handläggas ett gottgörelse- eller ersättningsyrkande enligt 57 § eller ett yrkande enligt 58 eller 59 §, när yrkandet framställts med anledning av det brott som avses i åtalet.

Domstolen fortsätter att vara behörig att pröva ett yrkande enligt 2 mom. även om de omständigheter som behörigheten grundar sig på förändras efter det att yrkandet framställdes.

61 b §

När tingsrätten handlägger ett mål som avses i 61 a § får högst två sakkunnigledamöter som avses i 7 § 2 mom. i lagen om marknadsdomstolen (99/2013) bistå rätten som sakkunniga.

De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.

På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas vad som i 37 § i lagen om marknadsdomstolen bestäms om arvoden till sakkunnigledamöter.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Tvistemål, ansökningsärenden eller brottmål som har blivit anhängigt i tingsrätten innan denna lag träder i kraft handläggs enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

  Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.