104/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av 1 § i lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar (551/1967) 1 § 2 mom. som följer:

1 §

För en uppfinning som exproprieras för staten enligt 1 mom. ska till innehavaren av uppfinningen betalas en skälig ersättning av statens medel. Om man inte kan komma överens om ersättningen, får innehavaren av uppfinningen föra särskild talan om detta i marknadsdomstolen. Härvid tillämpas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om rättegång i patentärenden.Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Ett tvistemål som har blivit anhängigt i tingsrätten innan denna lag träder i kraft handläggs enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

  Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.