103/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av 3 och 13 § i lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor (369/2006) 3 § 1 punkten och 13 § 2 mom. som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) högskolor universitet enligt universitetslagen (558/2009), Försvarshögskolan som avses i lagen om Försvarshögskolan (1121/2008) och de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003) samt separata inrättningar som lyder under eller är gemensamma för dem,


13 §
Om lösning av tvister

Tvistemål som hör till tillämpningsområdet för denna lag handläggs i marknadsdomstolen. Härvid tillämpas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om rättegång i patentärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Ett tvistemål som har blivit anhängigt i tingsrätten innan denna lag träder i kraft handläggs enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

  Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.