73/2013

Utfärdad i Helsingfors den 15 januari 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för spridning av djursjukdomar importerade från länder utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för spridning av djursjukdomar importerade från länder utanför Europeiska unionen (1122/2011) 19 och 21 § som följer:

19 §
Hö och halm

Bestämmelser om de länder från vilka hö och halm för klöv- eller hovdjur eller andra djur i djurhållningsutrymmen får importeras finns i artikel 9 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004. Med hö och halm avses också hö och halm som har bearbetats, såsom briketter och pellets. Importpartiet ska åtföljas av en handling där varornas ursprungsland anges.

21 §
Språket i intyg och handlingar samt bevaringstiden för intyg

Bestämmelser om krav som ställs på veterinärintyg för animaliska biprodukter och därav framställda produkter finns i bilaga XV till genomförandeförordningen. Om ett importparti avsett för Finland införs via en veterinär gränskontrollstation i Finland får de intyg som avses i denna förordning avfattas på engelska i stället för på finska eller svenska.

Importören ska bevara alla intyg och övriga handlingar som krävs med stöd av denna förordning i minst två år från införseln.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

Komissionens beslut 2011/163/EU (32011D0163); EUT nr L 70, 17.3.2012, s. 40
Komissionens förordning (EU) nr 206/2009 (32009R0206); EUT nr L 77, 24.3.2009, s. 1.

  Helsingfors den 15 januari 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Satu Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.