46/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 januari 2013

Lag om ändring av 15 § i polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 § i polisförvaltningslagen (110/1992), sådan paragrafen lyder i lag 497/2009, ett nytt 2 mom. som följer:

15 §
Polisens tjänster

Avgångsåldern för polismän är 68 år.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.

Trots bestämmelserna i 15 § 2 mom. är avgångsåldern 60 år för polismän födda före 1960 som hör till underbefälet eller manskapet.

Trots bestämmelserna i 15 § 2 mom. är avgångsåldern 63 år för polismän som hör till polisbefälet vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen eller Polisyrkeshögskolan och för polismän som hör till polisbefälet vid den lokala polisen, om polismännen är födda före 1960, med undantag av chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen och chefen för rörliga polisen samt polischefer och biträdande polischefer. Avgångsåldern på 63 år för polismän tillämpas även på tjänstemän som den 30 november 1996 innehade en tjänst som polismästare eller biträdande polismästare.

Vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. gäller även polismän vid Nödcentralsverket och Förvaltningens IT-central.

Polismän som avses i 2—4 mom. är inte skyldiga att avgå vid den avgångsålder som anges i 2 och 3 mom.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 64/2012
FvUB 19/2012
RSv 143/2012

  Helsingfors den 18 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister
Carl Haglund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.