23/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 18 januari 2013

Försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens körkort och körtillstånd

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 58 § i körkortslagen (386/2011), 108 § 5 mom. i vägtrafiklagen (267/1981) samt 11 b § 3 mom. och 24 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), av dem 58 § i körkortslagen sådan den lyder delvis ändrad i lag 1081/2012, 108 § 5 mom. i vägtrafiklagen sådant det lyder i lag 1091/2002 samt 11 b § 3 mom. i lagen om transport av farliga ämnen sådant det lyder i lag 215/2005 och 24 § 4 mom. i sist nämnda lag sådant det lyder i lag 124/2001:

1 KAP.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om den körrätt som krävs för framförande av militärfordon, om förarundervisning, förarexamen, försvarsmaktens trafiklärare och rätt att transportera personer inom försvarsmakten och om det tillstånd som behövs för transport av farliga ämnen under försvarsmaktens övervakning.

2 §
Myndigheter och beslutanderätt

Huvudstaben leder och utövar tillsyn över verkställandet av denna förordning.

Vid tillsynen bistås huvudstaben av fordonsinspektörer.

Huvudstaben utser de truppförband där det meddelas undervisning och utbildning enligt denna förordning.

3 §
Fordonsinspektör

Fordonsinspektörerna har till uppgift att bevilja försvarsmaktens körkort och körtillstånd, rätt att verka som körtillståndsutbildare, rätt att transportera personer och försvarsmaktens körtillstånd för förare som transporterar farliga ämnen (TFÄ-körtillstånd) samt att vara mottagare av körproven och de muntliga teoriproven. Huvudstaben bestämmer fordonsinspektörernas övriga uppgifter.

Fordonsinspektörsbehörighet kan beviljas sådana anställda vid försvarsmakten som har försvarsmaktens trafiklärartillstånd eller trafiklärartillstånd enligt körkortslagen (386/2011) samt försvarsmaktens körkort i kategori BECE. Dessutom krävs att de anställda har varit trafiklärare eller körtillståndsutbildare inom försvarsmakten i minst tre år samt genomgått av huvudstaben angiven utbildning. Fordonsinspektörsbehörighet beviljas av huvudstaben.

På fordonsinspektörerna och inspektionsverksamheten tillämpas bestämmelserna i 7 a §, 7 e § 1 mom., 7 f § 1 och 2 mom., 7 g § och 7 h § 2-4 mom. i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998). Huvudstaben är den myndighet som ansvarar för kvalitetssäkring av inspektionsverksamheten och som bestämmer om ny bedömning av en fordonsinspektör.

2 KAP.

Körrätt för framförande av militärfordon

4 §
Körrättens omfattning

Ett motordrivet militärfordon får framföras av en person som utöver ett giltigt körkort enligt körkortslagen har ett giltigt av försvarsmakten beviljat körkort eller körtillstånd som ger rätt att framföra fordon i fordonskategorin i fråga.

5 §
Försvarsmaktens körkorts- och körtillståndskategorier

Försvarsmaktens körkort och körtillstånd klassificeras i enlighet med körkortslagen, dock så att

1) i kategori A endast ingår kategorierna A1 och A2,

2) till kategori B räknas i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006) avsedda banddrivna specialfordon och pansarfordon samt fordonskombinationer där dragfordonet är ett ovan nämnt specialfordon och släpfordonet har en totalvikt på högst 2 500 kg,

3) i kategori C ingår dessutom kategori C1E samt fordonskombinationer där dragbilen hör till denna kategori och där släpfordonet är en släpvagn försedd med medelaxel eller till sin konstruktion motsvarar en sådan släpvagn och släpfordonet har en totalvikt på högst 4 500 kg.

Försvarsmaktens körkorts- och körtillståndskategorier för andra specialfordon och pansarfordon än de som avses i 1 mom. och för fordonskombinationer av någondera av dessa och ett släpfordon fastställs utgående från totalvikten.

6 §
Kraven på utformningen av försvarsmaktens körkort och körtillstånd

Försvarsmaktens körkort och körtillstånd ska ha storleken A7 och i dess övre kant ska det stå PUOLUSTUSVOIMIEN AJOKORTTI FÖRSVARSMAKTENS KÖRKORT eller PUOLUSTUSVOIMIEN AJOLUPA FÖRSVARSMAKTENS KÖRTILLSTÅND. Försvarsmaktens emblem ska finnas i flerfärg i vänstra övre hörnet av dokumentet samt i två färger som bakgrund till texten på framsidan. Körkortet och körtillståndet ska stämma överens med modellen i bilaga 2.

På baksidan till försvarsmaktens körkort och körtillstånd och vid behov på ett extra blad antecknas övriga körrättigheter och behörigheter som avses i denna förordning samt de tillstånd som avses i 58 § 1 mom. i körkortslagen och som utfärdats av huvudstaben.

7 §
Ålderskrav för att kunna bli beviljad försvarsmaktens körkort

Minimiåldern för att få försvarsmaktens körkort i kategorierna C och CE är 18 år och i kategorierna D1, D, D1E och DE 19 år.

8 §
Bevis på körrätt

Ett giltigt körkort som avses i körkortslagen och försvarsmaktens körkort eller ett giltigt körkort som avses i körkortslagen och försvarsmaktens körtillstånd ska medföras vid körning och på uppmaning visas upp för en polisman, fordonsinspektör eller någon annan trafikövervakare eller för fordonsförarens direkta förman.

9 §
Framförande av militärfordon utan försvarsmaktens körkort eller körtillstånd

Andra militärfordon än special- eller pansarfordon får framföras med i körkortslagen avsett körkort, om det är fråga om

1) ett fordon i kategori M, B eller C1,

2) en fordonskombination i kategori BE och C1E,

3) ett fordon i kategori D1 eller en fordonskombination i kategori D1E och föraren har yrkeskompetens i motsvarande kategori,

4) provkörning som sammanhänger med besiktning av ett fordon och görs av en myndighet eller besiktningsförrättare,

5) provkörning som görs i terräng eller på ett stängt område under övervakning av försvarsmaktens trafiklärare eller fordonsinspektör,

6) en situation där föraren har trafiklärartillstånd,

7) ett körprov som ska avläggas i samband med förnyande av försvarsmaktens körkort eller körtillstånd,

8) körning som sammanhänger med bogsering av ett luftfartyg på ett flygområde som är stängt för allmän trafik eller med underhåll av ett sådant flygområde.

En sådan förflyttning eller provkörning av andra än terräng-, special- eller pansarfordon som direkt anknyter till ombyggnad, reparation, testning eller underhåll får göras i enlighet med 2 § 1 mom. 2 och 3 punkten i statsrådets förordning om körkort (423/2011).

En reservist som förordnats till extra tjänstgöring får köra ett militärfordon eller en militärfordonskombination i kategori C, CE, D och DE med ett körkort i motsvarande kategori.

10 §
Körrätt vid förarundervisning och förarexamen

Den som har avlagt förarexamen i kategori C vid försvarsmakten får med ett förarexamensintyg av försvarsmakten köra en fordonskombination i kategori CE vid förarundervisning och förarexamen.

Elever får vid manövreringsövning på områden som är stängda för allmän trafik köra skolfordon under övervakning av någon annan än en innehavare av trafiklärartillstånd. Övervakaren ska dock ha körrätt i skolfordonets kategori.

3 KAP.

Beviljande, omhändertagande, indragning och återställande av försvarsmaktens körkort och körtillstånd

11 §
Förutsättningar för beviljande av försvarsmaktens körkort

Försvarsmaktens körkort kan beviljas

1) personer som står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller försvarsministeriet samt kadetter,

2) beväringar som utbildas till förare av militärfordon,

3) reservister som förordnats eller kallats till repetitionsövning eller frivillig eller extra övning, och

4) den personal som avses i 7 § 1 mom. i lagen om militär krishantering (211/2006).

En förutsättning för att försvarsmaktens körkort ska beviljas är, utöver vad som i 12 § 1 mom. 1, 2, 4 och 5 punkten i körkortslagen föreskrivs om förutsättningarna för att körkortstillstånd ska beviljas, att

1) personen högst sex månader tidigare har godkänts i försvarsmaktens förarexamen i en kategori som motsvarar kategorin i försvarsmaktens körkort,

2) personen inte under de två senaste åren med ett domstolsbeslut har dömts för användning av försvarsmaktens fordon i strid med bestämmelserna, samt

3) personen har ett giltigt körkort enligt körkortslagen.

12 §
Förutsättningar för beviljande av försvarsmaktens körtillstånd

Försvarsmaktens körtillstånd kan beviljas de personer som avses i 11 § 1 mom.

En förutsättning för att försvarsmaktens körtillstånd ska beviljas är att personen har ett annat än tillfälligt i körkortslagen avsett körkort i motsvarande körkortskategori och att personen inte har meddelats körförbud. Dessutom krävs att personen

1) har fått körtillståndsutbildning enligt bilaga 1,

2) högst sex månader tidigare har avlagt ett körtillståndsprov som motsvarar kategorin i försvarsmaktens körtillstånd,

3) inte under de två senaste åren med ett domstolsbeslut har dömts för användning av försvarsmaktens fordon i strid med föreskrifterna.

En reservist som har förordnats eller kallats till repetitionsövning eller frivillig övning och inte tidigare har haft försvarsmaktens körkort eller körtillstånd i motsvarande kategori, kan beviljas körtillstånd för den tid övningen varar. En förutsättning är att personen

1) visar att han eller hon som huvudsyssla har kört fordon i minst motsvarande kategori i minst ett år under de fem år som föregår övningen eller har sådan yrkeskompetens som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007),

2) har fått utbildning enligt bilaga 1 för att köra ett sådant militärfordon som personen har förordnats till förare för, samt

3) har godkänts i motsvarande körtillståndsprov.

Försvarsmaktens körtillstånd kan i enlighet med huvudstabens anvisningar beviljas en person som är anställd hos en sammanslutning som producerar tjänster till försvarsförvaltningen.

13 §
Körrättens giltighetstid

Körrätt beviljas

1) en person som avses i 11 § 1 mom. 1 punkten för den tid som han eller hon tjänstgör vid försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller försvarsministeriet,

2) en person som avses i 11 § 1 mom. 4 punkten för tjänstgöringstiden,

3) en beväring för den tid som han eller hon tjänstgör som beväring, samt en reservist som deltar i en övning för den tid övningen pågår,

4) andra för en viss tid som är högst fem år åt gången.

14 §
Förlängning av giltigheten för och förnyande av körrätten

Giltighetstiden för försvarsmaktens körkort och körtillstånd kan förlängas med fem år, dock högst till utgången av giltighetstiden för det körkort enligt körkortslagen som innehavaren av körrätten har. En förutsättning för att giltigheten ska förlängas är att personen har satt sig in i de förändrade föreskrifterna och anvisningarna på det sätt som den som beviljar körrätten bestämmer.

Försvarsmaktens körkort eller körtillstånd kan beviljas på nytt utan krav på förarexamen för den tid en repetitionsövning, en frivillig övning eller krishanteringsutbildning och ett anställningsförhållande inom krishanteringen pågår. En förutsättning för att körkort eller körtillstånd ska beviljas på nytt är att

1) personen tidigare har haft försvarsmaktens körrätt i motsvarande kategori och att han eller hon har ett giltigt körkort enligt körkortslagen i minst motsvarande kategori,

2) personen visar att han eller hon har bevarat sin körförmåga eller har giltig yrkeskompetens i den körkortskategori det är fråga om,

3) personen har fått den utbildning som behövs för ett sådant militärfordon som han eller hon har förordnats till förare för.

En person som avses i 11 § 1 mom. 1 och punkten kan utan krav på förarexamen eller körtillståndsprov beviljas försvarsmaktens körkort eller körtillstånd på nytt, om det har förflutit högst fem år sedan giltighetstiden för försvarsmaktens körkort eller körtillstånd i motsvarande kategori gick ut. En förutsättning för nytt beviljande av försvarsmaktens körkort eller körtillstånd är att personen har satt sig in i de förändrade föreskrifterna och anvisningarna på det sätt som den som beviljar körrätten bestämmer.

15 §
Körförbud för innehavare av körrätt

En innehavare av försvarsmaktens körkort eller körtillstånd har körförbud inom försvarsmakten, om han eller hon har meddelats körförbud med stöd av körkortslagen.

En fordonsinspektör ska meddela körförbud inom försvarsmakten för en viss tid, tills vidare eller helt och hållet för en innehavare av försvarsmaktens körkort eller körtillstånd, om kriterierna för körförbud i körkortslagen uppfylls. Körförbudet ska meddelas så att det verkställs omedelbart efter det att beslutet om körförbud har fattats.

Om det finns sannolika skäl att misstänka att kriterierna i körkortslagen för att meddela körförbud uppfylls, kan fordonsinspektören eller fordonsförarens direkta förman meddela körförbud inom försvarsmakten för fordonets förare och omhänderta försvarsmaktens körkort eller körtillstånd. Kriterierna för körförbudet ska genast tas under prövning.

Om en innehavare av körrätt har orsakat fara för annans säkerhet när han eller hon har framfört ett fordon eller om det finns andra särskilda skäl som hänför sig till användningen av fordonet, kan fordonsinspektören meddela innehavaren körförbud så att det gäller

1) en viss fordons-, körkorts- eller körtillståndskategori,

2) rätten att transportera personer eller

3) TFÄ-körtillståndet.

16 §
Skyldighet att överlåta försvarsmaktens körkort och körtillstånd

Den som har meddelats körförbud eller som har körförbud ska genast överlåta försvarsmaktens körkort eller körtillstånd till fordonsinspektören eller till sin direkta förman.

17 §
Återställande av körrätt

Fordonsinspektören kan återställa körrätten till en person som meddelats körförbud inom försvarsmakten, om förutsättningarna för att bevilja körrätt, med undantag av 11 § 2 mom. 1 punkten, uppfylls.

Fordonsinspektören kan ålägga en innehavare av försvarsmaktens körkort som meddelats körförbud inom försvarsmakten att på nytt avlägga förarexamen eller något annat prov som är en förutsättning för körrätt innan körrätten återställs, om detta behövs för att personen ska kunna visa sin körförmåga.

4 KAP.

Förarundervisning och körtillståndsutbildning

18 §
Undervisning som krävs för förarexamen

Den som ska avlägga försvarsmaktens förarexamen när kategorin i körkortet höjs ska ges minst så mycket teoriundervisning per körkortskategori som föreskrivs i statsrådets förordning om körkort. Utöver det förutsätts teoriundervisning

1) i kategori A

  a) 35 lektioner för en beväring som har motorcykelkörkort,

  b) sex lektioner för andra än i a-punkten avsedda personer som har motorcykelkörkort,

  c) 38 lektioner i övriga fall,

2) i kategori C1 sex lektioner,

3) i kategori C 45 lektioner,

4) i kategori CE

  a) 63 lektioner, eller

  b) 18 lektioner, om personen har avlagt försvarsmaktens examen i kategori C,

5) i kategori LT 50 lektioner.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 3 och 4 punkten är minimimängden teoriundervisning åtta lektioner, om eleven ska ges grundläggande yrkeskompetensutbildning under beväringstjänstgöringen.

Den som ska avlägga försvarsmaktens förarexamen när kategorin i körkortet höjs ska ges minst så mycket körundervisning som föreskrivs i statsrådets förordning om körkort i de kategorier som nämns i 1 mom. Eleven ska dock ges

1) två lektioner manövreringsundervisning i kategori LT,

2) minst fem lektioner körundervisning i kategori A,

3) ett sådant antal körundervisningslektioner i kategori CE som examensmottagaren betraktar som tillräckligt, om eleven har körkort enligt körkortslagen och yrkeskompetens i motsvarande kategori.

Den undervisning som ges för försvarsmaktens körkort i kategori C ska också uppfylla kraven i kategori C1E. Som skolfordon får användas en fordonskombination, där dragbilen är en lastbil i kategori C och kombinationens verkliga totalvikt är under 15 000 kg.

Den minimimängd undervisning som krävs för försvarsmaktens förarexamen i kategori D1 och D är mängden kompletterande förarutbildning som avses i 54 § 1 mom. 3 punkten underpunkt a i körkortslagen, om eleven har yrkeskompetens och försvarsmaktens körkort i kategori C.

För andra än beväringar kan huvudstaben av särskilda skäl bevilja dispens från kraven i kategorierna C, CE och LT enligt 1 mom. Dispensen får dock inte stå i strid med bestämmelserna i statsrådets förordning om körkort.

19 §
Personalen vid förarundervisning

Truppförbandet utser en föreståndare för förarundervisningen. Föreståndaren ska vara anställd vid försvarsmakten. Dessutom ska han eller hon ha försvarsmaktens trafiklärartillstånd eller trafiklärartillstånd enligt körkortslagen samt minst ett års erfarenhet av att vara trafiklärare vid försvarsmakten. Föreståndaren för förarundervisning som ges för försvarsmaktens körkort i kategori A ska ha försvarsmaktens trafiklärartillstånd för motorcykelkörkort. På föreståndaren för förarundervisningen tillämpas 78 § 4 mom. i körkortslagen där det föreskrivs att den som godkänns som utbildningsansvarig föreståndare inte får vara olämplig för uppgiften.

Lärare som ger undervisning i bilkörning ska ha försvarsmaktens trafiklärartillstånd eller försvarsmaktens tillstånd för undervisningspraktik eller trafiklärartillstånd eller tillstånd för undervisningspraktik enligt körkortslagen samt körrätt i minst den fordonskategori som undervisningen gäller.

Lärare som ger undervisning i motorcykelkörning ska ha

1) försvarsmaktens trafiklärartillstånd för motorcykelkörkort eller försvarsmaktens motsvarande tillstånd för undervisningspraktik, eller

2) försvarsmaktens trafiklärartillstånd eller trafiklärartillstånd enligt körkortslagen samt försvarsmaktens körkort i kategori A.

Andra lärare än de som ger körundervisning ska ha trafiklärartillstånd eller sådan utbildning i och praktisk erfarenhet av undervisningsområdet som har godkänts av den fordonsinspektör som övervakar undervisningen.

20 §
Körtillståndsutbildning

Vid försvarsmakten ges utbildning för de körtillståndskategorier som nämns i bilaga 1 i minst den omfattning som avses i bilagan. Huvudstaben bestämmer om körtillståndsutbildningens ämnen och innehåll.

21 §
Personalen vid körtillståndsutbildningen

Föreståndaren för körtillståndsutbildningen och den som ger körundervisning ska ha körrätt för fordonet i fråga och rätt att vara körtillståndsutbildare.

De i personalen som inte ger körundervisning ska ha i 19 § 4 mom. avsett trafiklärartillstånd eller godkännande av den fordonsinspektör som övervakar undervisningen. Föreståndaren för utbildningen utses av det truppförband som ger utbildningen.

5 KAP.

Försvarsmaktens förarexamen och körtillståndsprov

22 §
Möjligheten att avlägga förarexamen

Den som avlägger förarexamen ska visa att han eller hon behärskar de faktorer som avses i 36 § i körkortslagen samt kan tillämpa dem och agera ansvarsfullt i trafiken. Dessutom ska han eller hon känna till föreskrifterna om användning av militärfordon samt föreskrifterna om underhåll och reparation av dessa fordon.

Utöver vad som i 18 § föreskrivs om undervisningens omfattning är det som föreskrivs i 29 § i statsrådets förordning om körkort en förutsättning för att få avlägga examen.

23 §
Innehållet i och genomförandet av förarexamen

I förarexamens teoriprov används utöver det material som avses i 53 § 4 mom. i körkortslagen ett frågematerial som har godkänts av huvudstaben.

Försvarsmaktens förarexamen i kategori C ska uppfylla också de krav som gäller förarexamen i kategori C1E enligt körkortslagen.

För examensmottagaren ska visas

1) en redogörelse för den undervisning som fåtts på en förarkurs som slutat högst sex månader tidigare eller uppgift om försvarsmaktens körkort som beviljats tidigare,

2) ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande av läkare som getts högst sex månader tidigare eller ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande av läkare som getts en beväring under tjänstgöringstiden, samt

3) ett körkort enligt körkortslagen, som vid bil- och trafiktraktorsexamen ska vara något annat körkort än ett körkort i kategori T eller M.

I körprov med bil i försvarsmaktens förarexamen kan mottagaren av körprovet även vara en körprovsmottagare som avses i lagen om förarexamensverksamhet.

24 §
Utfärdandet av förarexamensintyg

Över en förarexamen som godkänts i enlighet med denna förordning ska det utfärdas ett intyg. Intyg utfärdas dock inte, om förutsättningarna för att bli beviljad försvarsmaktens körkort inte uppfylls.

Den som har avlagt försvarsmaktens förarexamen i kategori C får dessutom ett förarexamensintyg i kategori C1E.

25 §
Körtillståndsprov

Det körtillståndsprov som avslutar körtillståndsutbildningen omfattar ett teoriprov och ett prov på körskicklighet. Närmare föreskrifter om provarrangemangen och om innehållet i provet meddelas av huvudstaben.

6 KAP.

Försvarsmaktens trafiklärarutbildning

26 §
Trafiklärare och trafiklärare för motorcykelkörkort

En förutsättning för att försvarsmaktens trafiklärartillstånd ska beviljas är att

1) sökanden har försvarsmaktens körkort i minst kategori BECE,

2) sökanden har godkänts i försvarsmaktens trafiklärarexamen, samt

3) sökanden till sina personliga egenskaper inte är olämplig som trafiklärare.

En förutsättning för att försvarsmaktens trafiklärartillstånd för motorcykelkörkort ska beviljas är att

1) sökanden har försvarsmaktens körkort i minst kategori ABC,

2) sökanden har godkänts i försvarsmaktens trafiklärarexamen för motorcykelkörkort, samt

3) sökanden till sina personliga egenskaper inte är olämplig som trafiklärare.

Föreståndaren för utbildningen och de lärare som ger körundervisningsutbildning ska ha ett i 1 eller 2 mom. avsett tillstånd som motsvarar utbildningen.

Huvudstaben beviljar eleverna på de trafiklärarkurser eller trafiklärarkurser för motorcykelkörkort, som ordnas av försvarsmakten, försvarsmaktens tillstånd för undervisningspraktik.

27 §
Försvarsmaktens trafiklärarexamina

Examen som motsvarar utbildningen avläggs inför en examensnämnd som huvudstaben tillsätter och till vilken det hör minst tre medlemmar och tre ersättare.

Den som avlägger en examen ska ge ett godtagbart prov på sin körskicklighet och sina färdigheter i körundervisning och teoriundervisning. I examen ingår ett skriftligt prov.

Huvudstaben beviljar den som godkänts i trafiklärarexamen försvarsmaktens trafiklärartillstånd.

28 §
Rätt att vara körtillståndsutbildare

Den som har försvarsmaktens trafiklärartillstånd, ett trafiklärartillstånd enligt körkortslagen, försvarsmaktens trafiklärartillstånd för motorcykelkörkort eller undervisningsrätt i fråga om pansarfordon har rätt att vara verksam som körtillståndsutbildare.

Rätt att vara verksam som körtillståndsutbildare kan även beviljas personer som har genomgått en kurs för körtillståndsutbildare. Till kursen för försvarsmaktens körtillståndsutbildare kan antas personer som har ett giltigt försvarsmaktens körkort i minst kategori BC och under minst sex månader har innehaft uppgifter inom försvarsmaktens transportsektor.

7 KAP.

Persontransport med fordon i kategori N

29 §
Rätt att transportera personer

I lastrummet i lastbilar och paketbilar inom försvarsmakten är det tillåtet att transportera flera än åtta personer, om dessa är militärpersoner.

Vid transporter med en eller flera personer i ett lastrum, ska föraren ha försvarsmaktens rätt att transportera personer. En anteckning om rätten att transportera personer och vilken fordonstyp den gäller görs i försvarsmaktens körkort eller körtillstånd. Rätt att transportera personer förutsätts dock inte, om det i lastrummet transporteras driftspersonal för ett skjutklart vapen som är fastgjort i lastrummet.

30 §
Beviljande av rätt att transportera personer

Rätt att transportera personer kan beviljas den som har fyllt 19 år och som har godkänts i delavsnittet persontransport i den grundläggande yrkeskompetensutbildningen, fått minst 10 lektioner körundervisning inom yrkeskompetensutbildningen samt genomgått den utbildning per fordonstyp som huvudstaben bestämmer.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 1 mom. förutsätts en reservist ha gällande yrkeskompetens och utbildning enligt fordonstypen.

En förutsättning för beviljande av rätt att transportera personer är utbildning enligt fordonstypen, om reservisten tidigare har haft rätt att transportera personer eller om han eller hon bevisligen tidigare har utfört sådana persontransporter som avses i detta kapitel.

Rätt att transportera personer beviljas för den tid som försvarsmaktens körkort eller körtillstånd är giltigt.

8 KAP.

Körtillstånd för att transportera farliga ämnen

31 §
Körtillstånd för förare som transporterar farliga ämnen

Om större mängder farliga ämnen än vad som avses i punkt 1.1.3.6 i bilaga A till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (369/2011) transporteras under försvarsmaktens övervakning i form av styckegods eller cisternvolym, ska föraren ha ett ADR-körtillstånd som motsvarar innehållet i transporten eller ett TFÄ-körtillstånd enligt denna förordning.

TFÄ-körtillståndet ger rätt att transportera

1) farliga ämnen i klass 1,

2) förpackade farliga ämnen i klass 2,

3) brännbara vätskor i klass 3 (UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863, 1993, 3475) i avmonterbara tankar eller tankcontainrar, vilkas sammanlagda volym är högst 6 m3, där en enskild avmonterbar tanks maximivolym är högst 2 m3 eller en tankcontainers maximivolym högst 3 m3, eller i form av styckegods högst 2 000 liter,

4) farliga ämnen i klass 8 med klassificeringskoderna C1, C5 och C11,

5) farliga ämnen i klass 9 med klassificeringskod M4.

32 §
Syftet med, ordnandet av och innehållet i utbildningen

Syftet med utbildningen för ett TFÄ-körtillstånd är att informera om de risker som är förknippade med transport av farliga ämnen och ge den baskunskap som behövs för att förebygga olyckssituationer samt att förmedla kunskap om vilka omedelbara åtgärder som ska vidtas i en olyckssituation för att skydda personer, egendom och miljö och begränsa verkningarna till följd av olyckan.

Föreståndaren för utbildningen och den som ger utbildning ska ha ADR-körtillstånd för explosiva varor och ADR-körtillstånd för tankar enligt statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (401/2011).

Utbildning för ett TFÄ-körtillstånd ska ges under minst 20 lektioner. Längden på en lektion och en praktisk övning är 45 minuter, undervisningen får omfatta högst åtta lektioner om dagen.

Närmare föreskrifter om ordnandet av utbildningen och om innehållet i den meddelas av huvudstaben.

33 §
TFÄ-körtillståndsprov

TFÄ-körtillståndsprov ordnas efter utbildning och praktiska övningar. Den som avlägger provet ska visa att han eller hon har behövliga kunskaper och färdigheter i fråga om de transporter som det krävs TFÄ-körtillstånd för. Minst 70 procent av provets maximala poängtal ska uppnås i provet.

Den som har underkänts i provet får delta i ett nytt prov tidigast tre dygn efter dagen för det underkända provet.

Huvudstaben bestämmer om de praktiska provarrangemangen och utarbetar provfrågorna, som ska gälla de temaområden som nämns i 32 § 1 mom.

34 §
Beviljande, giltighet och förlängning av TFÄ-körtillstånd

TFÄ-körtillstånd beviljas den som har genomgått utbildningen för TFÄ-körtillstånd och godkänts i TFÄ-körtillståndsprovet.

TFÄ-körtillståndet gäller fem år räknat från den dag då provet godkändes, dock högst så länge som försvarsmaktens körkort eller körtillstånd är giltigt. TFÄ-körtillståndet antecknas i försvarsmaktens körkort eller körtillstånd.

Ett TFÄ-körtillstånd kan förlängas med fem år, om dess innehavare under det sista året tillståndet är giltigt har deltagit i periodisk utbildning och godkänts i motsvarande prov.

En reservist kan beviljas ett TFÄ-körtillstånd för den tid en övning räcker utan att ha avlagt ett prov, om

1) det har förflutit högst fem år sedan reservisten senast beviljades TFÄ-körtillstånd, eller

2) reservisten har ett giltigt ADR-körtillstånd, och har genomgått en repetitionsutbildning som omfattar minst tre lektioner innan transporterna inleds.

En innehavare av ADR-körtillstånd för explosiva varor beviljas TFÄ-körtillstånd, om han eller hon har genomgått sådan utbildning på minst fyra lektioner som motsvarar de transporter som nämns i 31 § 2 mom. 3 punkten och har godkänts i ett motsvarande TFÄ-körtillståndsprov.

9 KAP.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

34 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 22 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs

1) förordningen om försvarsmaktens körkort (667/1993),

2) försvarsministeriets beslut om tillämpning av förordningen om försvarsmaktens körkort (911/1993), samt

3) försvarsministeriets beslut om körtillstånd som krävs vid transporter av farliga ämnen under försvarsmaktens tillsyn (179/1995).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Körkort eller körtillstånd som krävs för att försvarsmaktens motordrivna fordon ska få framföras, tillstånd som krävs för att ge förarundervisning vid försvarsmakten och tillstånd som krävs för transport av farliga ämnen under försvarsmaktens tillsyn, vilka har beviljats med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning, gäller som sådana under den tid som anges i körkortet eller tillståndet.

Försvarsmaktens sådana körkort och körtillstånd som till sin modell stämmer överens med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning ska förnyas så att de motsvarar kraven i 6 § i denna förordning senast den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 18 januari 2013

Försvarsminister
Carl Haglund

Föredragande
Kosti Honkanen

FVMf om försvarsmaktens körkort och körtillstånd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.