11/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 10 januari 2013

Statsrådets förordning om uppgifter som ska registreras i behörighetsregistret och registret över kompletterande intyg i järnvägssystemet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009):

1 §
Förfarande för ansökan om förarbevis och behörighetsbevis samt kompletterande intyg

Bestämmelser om språk, form och innehåll när det gäller förarbevis och kompletterande intyg för förare av rullande materiel samt närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet finns i kommissionens förordning (EU) nr 36/2010  om gemenskapsmodeller för lokförarbevis, kompletterande intyg, bestyrkta kopior av kompletterande intyg och formulär för ansökan om lokförarbevis enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG.

På formen för och innehållet i behörighetsbevis som avses i 15 § i lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) samt på förfarandet för ansökan om behörighetsbevis i övrigt tillämpas bestämmelserna om förarbevis i den förordning av kommissionen som avses i 1 mom.

2 §
De uppgifter i förarbevis och behörighetsbevis som ska registreras i behörighetsregistret

I behörighetsregistret ska de uppgifter i förarbevis för förare av rullande materiel registreras som det finns bestämmelser om i bilaga 1. Motsvarande uppgifter i det behörighetsbevis som avses i 1 § 2 mom. ska registreras i behörighetsregistret.

3 §
De uppgifter i kompletterande intyg som ska registreras i behörighetsregistret

I behörighetsregistret ska i enlighet med bilaga 2 registreras de uppgifter i kompletterande intyg för förare av rullande materiel som gäller den dag då intyget utfärdats, den sista giltighetsdagen och den verksamhetsutövare som utfärdat intyget. I registret ska även registreras uppgifter om den rullande materiel som anges i det kompletterande intyget och som föraren har tillstånd att framföra samt om det bannät på vilket föraren har tillstånd att framföra den rullande materielen. Om verksamhetsutövaren har återkallat det kompletterande intyget, ska i registret dessutom registreras datum för beslutet om återkallande.

4 §
De uppgifter om dispens som ska registreras i behörighetsregistret

I behörighetsregistret ska även registreras uppgifter om dispens från uppgiftsspecifika kompetenskrav eller krav beträffande hälsotillståndet hos dem som har eller söker sig till säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter samt för dem som installerar och underhåller säkerhetsanordningar och arbetar som säkerhetsmän samt datum för beslutet om beviljande. I fråga om dispens som har beviljats för viss tid ska också beslutets sista giltighetsdag registreras. Om dispens från kraven beträffande hälsotillståndet har återkallats, ska i registret införas datum för beslutet om återkallande. I fråga om dispens som har återkallats för viss tid ska även beslutets sista giltighetsdag registreras. Om dispens från kraven beträffande hälsotillståndet har upphört direkt med stöd av lag, ska uppgift om att dispensen upphört och orsaken till detta införas i registret.

5 §
De uppgifter om brott som ska registreras i behörighetsregistret

I behörighetsregistret ska registreras uppgifter om brott som avses i 54 § i lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och brott som avses i 23 kap. 1–8 och 10 § i strafflagen (39/1889) och som har kommit till Trafiksäkerhetsverkets kännedom i fråga om dem som ansöker om eller innehar förarbevis eller behörighetsbevis samt dem som ansöker om dispens, om brottet är av betydelse för Trafiksäkerhetsverket när det fattar beslut om tillstånd eller övervakar dem. I registret antecknas brottsbeteckning, gärningsdagen samt uppgifter om huruvida förundersökning, åtalsprövning eller rättegång har inletts. I registret antecknas även den dag då domen gavs samt utdömda straff och andra påföljder.

6 §
De uppgifter som ska registreras i registret över kompletterande intyg

I registret över kompletterande intyg ska de uppgifter i förarbevis och kompletterande intyg för förare av rullande materiel registreras som det finns bestämmelser om i bilaga 2.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2013.

Kommissionens beslut 2010/17/EG (32010D0017); EUOT L 8, 13.1.2010, s. 17

Helsingfors den 10 januari 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Hannu Pennanen

Bilaga 1

Uppgifter som ska registreras i behörighetsregistret

I behörighetsregistret lagras uppgifter om förarbevis för förare av rullande materiel så att följande uppgifter är tillgängliga från registret:

Del 1 ska innehålla information om aktuell status för förarbeviset.

Del 2 ska innehålla information om utfärdade förarbevis, vilken grundar sig på kraven enligt punkt 2 i bilaga I i lokförardirektivet 2007/59/EG.

Del 3 ska innehålla historisk information om förarbevisets status.

Del 4 ska innehålla information om grundläggande krav och inledande kontroller som krävs för utfärdande av förarbeviset och efterföljande kontroller som krävs för att förarbeviset ska förbli giltigt.

De krav som gäller innehåll, format och nivå på den information som lagras i behörighetsregistret anges i tabellen nedan.

Nr Rubrik
Innehåll Format Kravets status/ Obligatoriskt eller Valfritt

Del 1 ska innehålla information om förarbevisets aktuella status

1. Förarbevisets nummer
1.1 Europeiskt identifieringsnummer (EIN) för förarbeviset 12 siffror (EIN-kod) Obligatoriskt
2. Uppgifter om förarbevisets aktuella status
2.1 Uppgifter om förarbevisets aktuella status. Tekxt Obligatoriskt
- giltigt
- tillfäligt återkallat
- återkallat
2.2 Skäl för tillfälligt återkallande eller återkallande Teksti Obligatoriskt

Del 2 ska innehålla information om utfärdade förarbevis, vilken grundar sig på kraven enligt punkt 2 i bilaga I i lokförardirektivet 2007/59/EG.

3. Innehavarens efternamn (ett eller flera)
3.1 Efternamn enligt pass, nationellt identitetskort eller annan erkänd handling som styrker identiteten. Text Obligatoriskt
4. Innehavarens förnamn (ett eller flera)
4.1 Förnamn enligt pass, nationellt identitetskort eller annan erkänd handling som styrker identiteten. Text Obligatoriskt
5. Innehavarens födelsedatum
5.1 Innehavarens födelsedatum ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
6. Innehavarens födelseort
6.1 Innehavarens födelseort Text Obligatoriskt
6.2 Medborgarskap Text Valfritt
7. Datum för utfärdande av förarbeviset
7.1 Det datum då förarbeviset utfärdades ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
8. Datum då förarbeviset upphör att gälla
8.1 Det datum då det giltiga förarbeviset upphör ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
9. Namn på utfärdande myndighet
9.1 Namnet på den behöriga myndighet som utfärdat förarbeviset (I Finland  Trafiksäkerhetsverket) Text Obligatoriskt
10. Referensnummer som verksamhetsutövaren har tilldelat föraren
10.1 Referensnummer som verksamhetsutövaren har tilldelat förare av rullande materiel Text Valfritt
11. Fotografi av innehavaren
11.1 Fotografi Original eller elektronisk skanning Obligatoriskt
12. Innehavarens namnteckning
12.1 Namnteckning Original, fotokopia eller elektronisk skanning Obligatoriskt
13. Innehavarens permanenta bosättningsort eller postadress
13.1 Innehavarens adress Gata och nummer Text Valfritt
13.2 Ort Text Valfritt
13.3 Land Text Valfritt
13.4 Postnummer Alfanumerisk kod Valfritt
13.5 Telefonnummer Text Valfritt
13.6 E-postadress Text V Valfritt
14. Ytterligare upplysningar
14.1 Information som krävs av Trafiksäkerhetsverket i överensstämmelse med bilaga II till direktiv 2007/59/EG (I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet ochmyndighetsföreskrifter) Kodad information Obligatoriskt
Fält 9.a.1 – Förarens modersmål Text Obligatoriskt
Fält 9.a.2 –  (Utrymme reserverat för den medlemsstat som utfärdar förarbeviset, för upplysningar som kan erfordras enligt nationell lagstiftning) Text Obligatoriskt
15. Medicinsk restriktion
15.1 Information som krävs av Trafiksäkerhetsverket i överensstämmelse med bilaga II till direktiv 2007/59/EG (I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och myndighetsföreskrifter) Kodad information Obligatoriskt
Obligatorisk användning av glasögon/kontaktlinser (kod b.1) Obligatoriskt
Obligatorisk användning av hörapparat(er) (kod b.2) Obligatoriskt

Del 3 ska innehålla historisk information om förarbevisets status.

16. Första utfärdandedatum
16.1 Datum för det första utfärdandet ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
17. Sista giltighetsdag
17.1 Sista giltighetsdag (datum för förnyelse) ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
18. Uppdatering(ar) (flera poster möjliga)
18.1 Datum för uppdatering ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
18.2 Skäl för uppdatering Texti Obligatoriskt
19. Ändring(ar) (flera poster möjliga)
19.1 Datum för ändring ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
19.2 Skäl för ändring Text Obligatoriskt
20. Tillfälligt återkallande (flera poster möjliga)
20.1 Återkallandeperiodens längd Från (datum) till (datum) -ÅÅÅÅ-MM-DDÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
20.2 Skäl för tillfälligt återkallande Text Obligatoriskt
21. Återkallande(n) (flera poster möjliga)
21.1 Datum för återkallande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
21.2 Skäl för återkallande Text Obligatoriskt
22. Förarbeviset anmält som förlorat
22.1 Datum för meddelande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
22.2 Datum för utfärdande av dubblett ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
23. Förarbeviset anmält som stulet
23.1 Datum för meddelande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
23.2 Datum för utfärdande av dubblett ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
24. Förarbeviset anmält som förstört
24.1 Datum för meddelande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
24.2 Datum för utfärdande av dubblett ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

Del 4 ska innehålla information om grundläggande krav och inledande kontroller som krävs för utfärdande av förarbeviset och efterföljande kontroller som krävs för att förarbeviset ska förbli giltigt.

25. Utbildning
25.1 Grundläggande krav Högsta uppnådda certifieringsnivå Text Obligatoriskt
26. Fysisk lämplighet
26.1 Grundläggande krav Förklaring om uppfyllande av kriterier i direktiv 2007/59/EG, bilaga II (avsnitten 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1) (I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och myndighetsföreskrifter:Utlåtande av en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen: lämplig/icke lämplig för uppgiften) Text Obligatoriskt
26.2 Datum för anställningsundersökning och -utlåtande (26.1) datum ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
26.3 Efterföljande regelbunden kontroll Utlåtande av en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen: lämplig/icke lämplig för uppgif Text Obligatoriskt
26.4 (flera poster möjliga) Datum för senaste kontroll och utlåtande (26.3) ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
26.5 Nästa hälsoundersökning Datum för nästa kontroll ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
26.6 Anmärkningar Specificera anmärkningarna:- normalt tidsschema- tätare tidsschema (enligt läkarintyg)- ändring av information (kod 9.a.2) - ändring av restriktionskod- övrigt + fält som kan anges senare Text Obligatoriskt
27. Yrkesmässig psykisk lämplighet
27.1 Grundläggande krav Förklaring om uppfyllande av kriterier i bilaga II till direktiv 2007/59/EG (avsnitt 2.2) (I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och myndighetsföreskrifter:Utlåtande av en sakkunnigpsykolog inom järnvägstrafiken: lämplig/icke lämplig för uppgiften) Text Obligatoriskt
27.2 senaste psykologiska personbedömning (kontroll) och utlåtande (27.1) ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
27.3 Följande kontroll(er) Följande kontroll(er)- Endast om nödvändigt  (flera poster möjliga)-Utlåtande av en sakkunnigpsykolog inom järnvägstrafiken: lämplig/icke lämplig för uppgiften Text Obligatoriskt
27.4 Datum för eventuella efterföljande kontroller ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
28. Allmänna yrkeskunskaper
28.1 Grundläggande krav Utredning om uppfyllande av kriterier i bilaga IV till direktiv 2007/59/EG (I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och myndighetsföreskrifter) Teksti Obligatoriskt
28.2 Kontrolldatum(I Finland uppgiftsspecifika utbildningsprogram) ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
28.3 Efterföljande kontroll (I Finland  repetitionsutbildningsprogram) - Endast om det krävs på nationell nivå (I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och myndighetsföreskrifter) ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

Bilaga 2

Uppgifter som ska registreras i registret över kompletterande intyg

I registret över kompletterande intyg lagras uppgifter om kompletterande intyg för förare av rullande materiel så att följande uppgifter är tillgängliga från registret:

Del 1 ska innehålla information om förarbevisets aktuella status.

Del 2 ska innehålla information om utfärdade kompletterande intyg, vilka grundar sig på kraven enligt punkt 3 i bilaga I i lokförardirektivet 2007/59/EG.

Del 3 ska innehålla historisk information om det kompletterande intygets status.

Del 4 ska innehålla information om grundläggande krav och inledande kontroller som krävs för utfärdande av det kompletterande intyget och om efterföljande kontroller som krävs för att det kompletterande intyget ska förbli giltigt.

De krav som gäller innehåll, format och nivå på den information som lagras i registret över kompletterande intyg anges i tabellen nedan.

Nr Rubrik
Innehåll Format Kravets status Obligatoriskt eller Valfritt

Del 1 ska innehålla information om förarbevisets aktuella status.

1. Förarbevisets nummer
1.1 Europeiskt identifieringsnummer (EIN) för förarbeviset 12 siffror (EIN-kod) Obligatoriskt
2. Uppgifter om förarbevisets aktuella status
2.1 Uppgifter om förarbevisets aktuella status.- giltigt- tillfälligt återkallat- återkallat Text Valfritt

Del 2 ska innehålla information om utfärdade kompletterande intyg, vilken grundar sig på kraven enligt punkt 3 i bilaga I i lokförardirektivet 2007/59/EG.

3. Innehavarens efternamn (ett eller flera) (samma som i förarbeviset)
3.1 Efternamn enligt pass, nationellt identitetskort eller annan erkänd handling som styrker identiteten. Text Obligatoriskt
4. Innehavarens förnamn (ett eller flera) (samma som i förarbeviset)
4.1 Förnamn enligt pass, nationellt identitetskort eller annan erkänd handling som styrker identiteten. Text Obligatoriskt
5. Innehavarens födelsedatum
5.1 Innehavarens födelsedatum ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
6. Innehavarens födelseort
6.1 6.2 Innehavarens födelseortInnehavarens medborgarskap Text Obligatoriskt
7. Datum för utfärdande av det kompletterande intyget
7.1 Datum för utfärdande av det kompletterande intyget ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
8. Datum då det kompletterande intyget upphör att gälla
8.1 Datum då intyget upphör. Detta datum fastställs av verksamhetsutövaren i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 15 i direktiv 2007/59/EG (I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem) ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
9. Namn på utfärdande enhet
9.1 Namnet på den verksamhetsutövare som utfärdar intyget Text Obligatoriskt
10. Referensnummer som verksamhetsutövaren har tilldelat föraren
10.1 Referensnummer som verksamhetsutövaren har tilldelat förare av rullande materiel Text Valfritt
11. Fotografi av innehavaren 
11.1 Fotografi Original eller elektronisk skanning Obligatoriskt
12. Innehavarens namnteckning
12.1 Namnteckning Original eller elektronisk skanning Obligatoriskt
13. Innehavarens permanenta bosättningsort eller postadress
13.1 Innehavarens adress Gata och nummer Text Valfritt
13.2 Ort Text Valfritt
13.3 Land Text Valfritt
13.4 Postnummer Alfanumerisk kod Valfritt
13.5 Telefonnummer Text Valfritt
13.6 E-postadress Text Valfritt
14. Adress för den verksamhetsutövare för vars räkning föraren har tillstånd att framföra rullande materiel
14.1 Verksamhetsutövarens adress Gata och nummer Text Obligatoriskt
14.2 Ort Text Obligatoriskt
14.3 Land Text Obligatoriskt
14.4 Postnummer Aakkosnumeerinen koodi Obligatoriskt
14.5 Kontaktperson Text Valfritt
14.6 Telefonnummer Text Obligatoriskt
14.7 Faxnummer Text Obligatoriskt
14.8 E-postadress Text Obligatoriskt
15. Kategori i vilken föraren har tillstånd att framföra rullande materiel
15.1 Relevant kod (en eller flera) Text Obligatoriskt
16. Rullande materiel som föraren har tillstånd att framföra
16.1 (förteckning) Text Obligatoriskt
16.2 För varje materiel som nämns i förteckningen ska datum för nästa kontroll anges VVVV-KK-PP Obligatoriskt
17. Bannät på vilket föraren har tillstånd att framföra rullande materiel
17.1 (förteckning) Text Obligatoriskt
17.2 För varje bannät som nämns i förteckningen ska datum för nästa kontroll anges ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
18. Språkkunskaper
18.1 (förteckning) Text Obligatoriskt
18.2 För varje språk som nämns i förteckningen ska datum för nästa kontroll anges ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
19. Ytterligare upplysningar
19.1 (förteckning) Text Obligatoriskt
20. Restriktioner (hänför sig till bannätet eller framförande av rullande materiel)
20.1 (förteckning) Text Obligatoriskt

Del 3 ska innehålla historisk information om det kompletterande intygets status.

21. Första utfärdandedatum
21.1 Datum för det första utfärdandet av det kompletterande intyget ÅÅÅÅ-MM-DD Valfritt
22. Uppdatering(ar) (flera poster möjliga)
22.1 Datum för uppdatering ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
22.2 Skäl för uppdatering (rättelse av en eller flera uppgifter som visas på det kompletterande intyget, t.ex. förarens hemadress) Text Obligatoriskt
23. Ändring(ar) (flera poster möjliga)
23.1 Datum för ändring ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
ObligatorisktSkäl för ändringar och hänvisning till en punkt i det kompletterande intyget: - ändringar i fält 3 : transportkategorier - ändringar i fält 4: ytterligare upplysningar - ändringar i fält 5: nyförvärvade språkkunskaper eller regelbunden kontroll av kunskaper - ändringar i fält 6: restriktioner - ändringar i kolumn 7: nyförvärvade  kunskaper om rullande materiel eller regelbunden kontroll av kunskaper- ändringar i kolumn 8: nyförvärvade  kunskaper om bannätet eller regelbunden kontroll av kunskaper Text Obligatoriskt
24. Tillfälligt återkallande (flera poster möjliga)
24.1 Återkallandeperiodens längd Återkallandeperiodens längd Från (datum) till (datum) - ÅÅÅÅ-MM-DDÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
24.2 Skäl för tillfälligt återkallande Text Obligatoriskt
25. Återkallande(n) (flera poster möjliga)
25.1 Datum för återkallande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
25.2 Skäl för återkallande Text Obligatoriskt
26. Intyget anmält som förlorat
26.1 Datum för meddelande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
26.2 Datum för utfärdande av dubblett ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
27. Intyget anmält som stulet
27.1 Datum för meddelande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
27.2 Datum för utfärdande av dubblett ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
28. Intyget anmält som förstört
28.1 Datum för meddelande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
28.2 Datum för utfärdande av dubblett ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

Del 4 ska innehålla information om grundläggande krav och inledande kontroller som krävs för utfärdande av kompletterande intyg och efterföljande kontroller som krävs för att det kompletterande intyget ska förbli giltigt.

29. Språkkunskaper
29.1 Grundläggande krav Arbetsspråk (I Finland finska), för vilket det har utfärdats en förklaring om att kriterierna i punkt 8 i bilaga VI till direktiv 2007/59/EG var uppfyllda (I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och statsrådets förordning) Text Obligatoriskt
29.2 Regelbunden kontroll Datum för kunskapsintyg (avklarad examen) för varje språk (I Finland finska) Flera poster möjliga (I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och statsrådets förordning)  ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
30. Kunskap om rullande materiel
30.1 Grundläggande krav (I Finland typutbildning anordnad av verksamhetsutövare)  Rullande materiel för vilken det har utfärdats en förklaring om att kriterierna i bilaga V till direktiv 2007/59/EG var uppfyllda (I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem) Text Obligatoriskt
30.2 Regelbunden kontroll (I Finland nytt prov anordnat av verksamhetsutövare) Datum för regelbunden kontroll (kunskapsintyg)(flera poster möjliga)(I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem) ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt
31. Kunskap om bannätet
31.1 Grundläggande krav (I Finland typutbildning anordnad av verksamhetsutövare)  Bannätet för vilket det har utfärdats en förklaring om att kriterierna i bilaga VI till direktiv 2007/59/EG var uppfyllda (I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem) Text Obligatoriskt
31.2 Regelbunden kontroll (I Finland nytt prov anordnat av verksamhetsutövare) Datum för regelbunden kontroll (kunskapsintyg)(flera poster möjliga)(I Finland tillämpas lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem)  ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.