1/2013

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om körkort (423/2011) 2 § 1 mom. 2 och 7 punkten, 3 §, 7 § 2 mom., 13 och 15 §, 20 § 2 mom., 24 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten, 25 § 1 mom. 3 punkten, det inledande stycket i 31 § 1 mom. och 32 § 2 mom. samt koderna 79, 95 och 96 i bilagan till förordningen, och

fogas till 2 § 1 mom. en ny 8 punkt och till 2 § ett nytt 3 mom., till förordningen en ny 10 a §, till 12 § ett nytt 8 mom., till 29 § ett nytt 11 mom. och till 32 § ett nytt 4 mom. samt till bilagan koderna 3 a, 3 b och 46, underkoderna 79.01—79.06 och koderna 80, 81, 90 och 97 som följer:

2 §
Undantag från körrättens omfattning i Finland

En körrättsinnehavare får, utöver det som bestäms om körrättens omfattning i 7 § i körkortslagen, köra andra fordon inom Finland, med undantag för landskapet Åland, enligt följande:


2) den som utför underhåll eller reparationer av fordon och som har körrätt för kategori C får när underhålls- eller reparationsåtgärder eller besiktning så kräver, flytta eller provköra fordon i kategori D och D1 utan passagerare och fordonskombinationer i kategori E utan last; under provkörning i samband med underhålls- eller reparationsåtgärder anses inte som passagerare en annan person, vars närvaro är nödvändig under provkörningen i syfte att utreda fordonets funktions- och trafikduglighet,


7) en sådan förare av räddningsbil som har körrätt för kategori C får vid fullgörandet av denna uppgift köra fordon i kategori D och D1 och fordonskombinationer i kategori E för skötseln av larmuppdrag samt för övning och utbildning i räddningsväsendets uppgifter, och fordonskombinationer i kategori E under transferkörningar i samband med underhåll och reparationer av materiel,

8) den som har körrätt för kategori B får köra en motordriven trehjuling som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten underpunkt b i körkortslagen och, om han eller hon har fyllt 21 år, en motordriven trehjuling enligt 4 punkten underpunkt b i nämnda moment.


Ett körkort för kategori AM ger den som inte har uppnått minimiåldern på 16 år enligt Europeiska unionens lagstiftning rätt att köra fordon i samma kategori i Finland med undantag för landskapet Åland. Motsvarande körrätt på Åland eller i en annan EU- eller EES-stat kan innehas endast om en lägre åldersgräns än den nämnda åldersgränsen om 16 år tillämpas där och eventuella andra föreskrivna krav uppfylls.

3 §
Automatväxlade fordon

Med automatväxlade fordon enligt 7 § 3 mom. 2 punkten i körkortslagen avses fordon utan kopplingspedal eller, om det gäller motorcyklar, manuell kopplingsspak, som föraren ska använda då han eller hon startar, stannar eller växlar.

Den begränsning enligt 7 § 3 mom. 2 punkten i körkortslagen som gäller körrätt endast för automatväxlade fordon gäller inte

1) körrätt för moped i kategori AM trots att manöverprovet har avlagts med en automatväxlad moped,

2) körrätt för lätt fyrhjuling i kategori AM trots att körprovet har avlagts med en automatväxlad lätt fyrhjuling,

3) körrätt för kategori C, CE, D och DE trots att körprovet har avlagts med ett automatväxlat fordon eller en automatväxlad fordonskombination, vars dragbil har automatisk växellåda, om personen tidigare har avlagt körprov för kategori B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 eller D1E med ett fordon som har manuell växellåda och en kopplingspedal, som föraren ska använda då han eller hon startar, stannar eller växlar.

7 §
Postande av körkort

Körkortet postas till sökandens adress i Finland, med undantag för Åland, när polisen har fattat beslut om att villkoren för utlämnande och postande av körkortet är uppfyllda.


10 a §
Ömsesidigt erkännande av körkort som utfärdats i en EU- eller EES-stat

Ett giltigt körkort som är utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland ger innehavaren rätt att köra ett sådant motordrivet fordon för vilket körrätten finns antecknad på det körkort som företes i enlighet med Europeiska kommissionens beslut om motsvarighet som gäller förvärvade rättigheter, som avses i 59 § 1 mom. i körkortslagen. Även körkort som ger innehavaren rätt att köra traktor erkänns som berättigande till att köra traktor, om föraren uppfyller kraven för kategori T enligt körkortslagen.   

12 §
Körundervisning för förarexamen

I fråga om i 38 § 4 mom. i körkortslagen avsedd grundexamensutbildning som ges enligt läroplanen vid en yrkesläroanstalt är det tillåtet att avvika från bestämmelsen i 4 mom. i denna paragraf, enligt vilken körundervisning för kategori B får ges under högst 2 lektioner per dag och under endast 1 lektion i sänder.

13 §
Gemensam utbildning vid undervisning med undervisningstillstånd för moped och lätt fyrhjuling samt motorcykel

För påbörjande av undervisning med undervisningstillstånd är mängden sådan gemensam utbildning för elev och lärare som avses i 41 § 3 mom. i körkortslagen 1 lektion teoriutbildning för erhållande av körrätt för moped eller lätt fyrhjuling. Utbildningen omfattar utbildning för både moped och lätt fyrhjuling och den krävs inte på nytt om undervisningstillstånd söks för undervisning för körrätt för det andra fordon som nämns ovan.

För påbörjande av undervisning med undervisningstillstånd är mängden gemensam utbildning för elev och lärare som avses i 41 § 4 mom. i körkortslagen 2 lektioner teoriutbildning för erhållande av körrätt för motorcykel.

Ett intyg över utbildningen ska medföras vid körundervisningen och på anmodan visas upp för polisen.

15 §
Höjning av körkort för kategori A1 och A2 med förarutbildning

För höjning av en minst två år tidigare erhållen körrätt för kategori A1 till en körrätt för kategori A2 eller höjning av en körrätt för kategori A2 till en körrätt för kategori A i enlighet med 24 § 2 mom. 3 punkten i körkortslagen krävs förarutbildning under 7 lektioner, varav 2 lektioner är teoriutbildning och 5 lektioner körundervisning. Minst 4 lektioner av körundervisningen ska vara körundervisning i trafiken.

20 §
Undervisning för övningsdelen och fördjupningsdelen för kategori B

För den fördjupningsdel som avses i 37 § 2 mom. i körkortslagen ska det ges 4 lektioner teoriutbildning och 4 lektioner körundervisning, varav 2 lektioner är övning på övningsbana och 2 lektioner körning i trafiken.

24 §
Fordon som används i körundervisningen

De fordon som används i körundervisningen ska uppfylla kraven på övningsfordon. Fordon som används i bilskoleundervisningen ska dessutom uppfylla kraven på skolfordon. Vid körundervisning används

1) en tvåhjulig moped i kategori AM, om undervisningen ges för körrätt för moped,


3) för körrätt för motorcykel

a) en tvåhjulig motorcykel utan sidovagn som motsvarar körrättskategorin eller

b) en motorcykel som uppfyller kraven för fordon som används vid examen och som motsvarar körrättskategorin, om det är fråga om i 24 § 2 mom. 3 punkten i körkortslagen avsedd undervisning i syfte att höja körrättskategorin för motorcykel till närmast högre kategori utan en ny förarexamen,

4) en för minst fyra personer registrerad personbil i kategori B eller en paketbil eller husbil i kategori B, om undervisningen ges för körrätt för kategori B,


25 §
Krav på utrustning i fordon som används för körundervisning

Skolfordon ska ha följande särskilda manöverorgan för läraren:


3) då undervisning ges för fordon i kategori D1 och D samt fordonskombinationer i kategori E, en särskild broms- och kopplingspedal för läraren i dragbilen, om den som undervisas inte har körrätt för kategori C.


29 §
Villkor för att få delta i förarexamen för respektive kategorier

För att få avlägga körprov för körrätt för en fordonskombination i kategori B som avses i 7 § 4 mom. i körkortslagen krävs körrätt för kategori B.

31 §
Undantag i fråga om förarexamens innehåll

Med avvikelse från 53 § 1 mom. i körkortslagen ska den som deltar i förarexamen


32 §
Anmälan till förarexamen

Ett sådant utbildningsintyg som avses i 1 mom. 1 punkten krävs inte för i 31 § 1 mom. 2 punkten avsett körprov som avläggs för körrätt för fordonskombination i kategori B eller av den som anmäler sig till förarexamen för kategori BE, T eller LT.


Den yrkeskompetens som krävs enligt 5 § 1 mom. 7 punkten eller 9 punkten underpunkt a i körkortslagen för undantag från ålderskravet kan påvisas även med ett intyg över genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens och avlagt prov i anslutning till den.Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2013.

Förarutbildning i kategori C eller CE som har getts i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft godkänns under ett års tid från förordningens ikraftträdande såsom utbildning som krävs för att få delta i examen för kategori C1 eller C1E, om personen inte uppfyller ålderskravet för att få delta i examen för kategori C eller CE.

Förarutbildning i kategori D eller DE som har getts i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft godkänns under ett års tid från förordningens ikraftträdande såsom utbildning som krävs för att få delta i examen för kategori D1 eller D1E, om personen inte uppfyller ålderskravet för att få delta i examen för kategori D eller DE.

Förarutbildning i kategori A som har getts i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft godkänns under ett års tid från förordningens ikraftträdande såsom utbildning som krävs för att få delta i examen för kategori A2, om personen inte uppfyller ålderskravet för att få delta i examen för kategori A.

Om ett körkort som avses i 10 a § 1 mom. har erhållits i enlighet med de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande, är ett ömsesidigt erkännande av körkortet i kraft så länge körkortet gäller, dock högst till och med den 18 januari 2033. På förlängning av giltighetstiden för körkort efter den 18 januari 2033 för en person som är varaktigt bosatt i Finland, liksom på utfärdande av körkort i stället för ett försvunnet körkort som har utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat och vars giltighet fortsätter efter nämnda tidpunkt tillämpas bestämmelserna i 106 § 1 mom. i körkortslagen om förlängning av giltighetstiden och om utfärdande av duplett av körkort.

Kommissionens direktiv 2012/36/EU (32012 L 0036); EUT L 321, 20.11.2012, s. 54

  Helsingfors den 28 december 2012 

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringsråd
Eija Maunu

Bilaga

HARMONISERADE KODER SOM SKA ANVÄNDAS I ANTECKNINGAR PÅ KÖRKORT

Följande nationella och harmoniserade koder som avses i 6 § 1 mom. i denna förordning ska användas i anteckningar på körkort:

I De nationella koder som används i Finland är


 3 a. 113 Alkolås på medicinska grunder

3 b. 114 Övervakad körrätt (i 8 § 2 mom. i körkortslagen avsedd körrätt som gäller endast i Finland)


 46. Endast trehjulingar


 79. (.) Begränsat till fordon som överensstämmer med specifikationerna inom parentes i samband med tillämpningen av artikel 13 i detta direktiv

79.01: Begränsat till tvåhjuliga fordon med eller utan sidovagn

79.02: Begränsat till trehjulingar eller lätta fyrhjulingar i kategori AM

79.03: Begränsat till trehjulingar

79.04: Begränsat till trehjulingar till vilka kopplats en släpvagn, vars tillåtna totalvikt är högst 750 kg

79.05: Begränsat till motorcyklar i kategori A1, vilkas effekt/viktförhållande överstiger 0,1 kW/kg

79.06: Begränsat till fordon i kategori BE, vilkas släpvagns tillåtna totalvikt överstiger 3 500 kg

80. Begränsat till rätt att köra trehjuling, om föraren inte har fyllt 24 år

81. Begränsat till rätt att köra tvåhjulig motorcykel, om föraren inte har fyllt 21 år

90. Koder som används i samband med anpassningar av fordonet


 95(dd.mm.åå): Förare som har ett yrkeskompetensbevis enligt direktiv 2003/59/EG och vars yrkeskompetens är i kraft till och med den ...

96. Fordon i kategori B till vilka kopplats en släpvagn, vars tillåtna totalvikt överstiger 750 kg och där fordonskombinationens tillåtna totalvikt är över 3 500 men högst 4 250 kg

97. Ger inte rätt att köra fordon i kategori C1 som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.