Ursprungliga författningar: 2012

650/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
649/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
648/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om de arbets- och näringsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen
647/2012
Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2013 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer
646/2012
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
645/2012
III tilläggsbudgeten för 2012
644/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i lagen om försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar
643/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om sådana gårdsspecifika tilläggsdelar och särskilda stödrättigheter som bildas utifrån stödet för utsädesproduktion av timotej
642/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2012
641/2012
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2013
640/2012
Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2013
639/2012
Statsrådets förordning om tillämpning av det övervaknings- och flyttningssystem som avses i punktskattelagen på vissa tillsatsämnen för bränslen
638/2012
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter
637/2012
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
636/2012
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
635/2012
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
634/2012
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
633/2012
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
632/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
631/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter och om användning av vissa biprodukter
630/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad
629/2012
Statsrådets förordning om skydd av svin
628/2012
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör växtskyddsmedel
627/2012
Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 4 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
626/2012
Lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
625/2012
Lag om Rättsregistercentralen
624/2012
Lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
623/2012
Lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare
622/2012
Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
621/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
620/2012
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande och om tillämpning av rambeslutet
619/2012
Lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland
618/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesministeriet
617/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
616/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåret 2012—2013
615/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2012
614/2012
Statsrådets förordning om ändring av 22 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2012
613/2012
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
612/2012
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
611/2012
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
610/2012
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
609/2012
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
608/2012
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser
607/2012
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
606/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen
605/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten
604/2012
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013
603/2012
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Etiopiens demokratiska förbundsrepublik om utvecklingsprojekt som gällar jordbruksdriven ekonomisk tillväxt i Amhara
602/2012
Finansministeriets förordning om ändring av 26 § i arbetsordningen för finansministeriet
601/2012
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.