Ursprungliga författningar: 2012

750/2012
Lag om värdepapperskonton
749/2012
Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
748/2012
Lag om handel med finansiella instrument
747/2012
Lag om investeringstjänster
746/2012
Värdepappersmarknadslag
745/2012
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2013
744/2012
Inrikesministeriets förordning om upphävande av 1 § 40 och 123 punkten i inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
743/2012
Justitieministeriets förordning om ändring av bilagan till justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter
742/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering, Republiken Honduras regering och Centralamerikas regionala utvecklingsbank om räntestödskreditprojekt för elektrifiering av landsbygden i Honduras
741/2012
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2013
740/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter vassbuk och strömming på Skärgårdshavet och på Finska viken innanför baslinjen
739/2012
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
738/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
737/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
736/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum
735/2012
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för landskapen
734/2012
Riksdagens beslut om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden
733/2012
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar av den Internationella teleunionens radioreglemente
732/2012
Statsrådets förordning om upphävande av vissa förordningar om fartygssäkerhet
731/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlet III i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i LSA-koden till samma konvention
730/2012
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningar om skeppsmätning
729/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning  om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för vissa regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddet
728/2012
Statsrådets förordning om Konkurrens- och konsumentverket
727/2012
Statsrådets förordning om Centret för konstfrämjande
726/2012
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2012 av inkomster som erhållits av renskötsel
725/2012
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2012
724/2012
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2013 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
723/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
722/2012
Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
721/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
720/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin
719/2012
Inrikesministeriets förordning om ändring av 4 § i inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk
718/2012
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
717/2012
Lag om ändring av 4 § i civiltjänstlagen
716/2012
Lag om ändring av lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
715/2012
Lag om ändring av 4 och 12 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten
714/2012
Lag om ändring av 2 a § i lagen om statskontoret
713/2012
Lag om ändring av 7 § och temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen
712/2012
Lag om ändring av 12 § i lagen om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon
711/2012
Lag om ändring av 19 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
710/2012
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
709/2012
Lag om en delvis tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex
708/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
707/2012
Lag om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
706/2012
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
705/2012
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva
704/2012
Lag om ändring av 16 kap. i lagen om försäkringsföreningar
703/2012
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
702/2012
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
701/2012
Lag om ändring av 31 kap. i försäkringsbolagslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.