Ursprungliga författningar: 2012

850/2012
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer år 2013
849/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
848/2012
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden
847/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om sådana gårdsspecifika tilläggsdelar och särskilda stödrättigheter som bildas utifrån stödet för utsädesproduktion av timotej
846/2012
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer
845/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Skogsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
844/2012
Miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk
843/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer
842/2012
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning
841/2012
Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
840/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
839/2012
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
838/2012
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till Tanzanias strategi för tillväxt och förminskande av fattigdom
837/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
836/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Centret för konstfrämjande
835/2012
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
834/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 29 § i förordningen om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter
833/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2013 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
832/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av laxfisket på centrala Östersjön
831/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vilt- och fiskeriforskningsinstitutets prestationer
830/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2013
829/2012
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
828/2012
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2013
827/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om inrättande av ett nordeuropeiskt funktionellt luftrumsblock mellan Republiken Estland, Republiken Finland, Republiken Lettland och Konungariket Norge samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
826/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
825/2012
Statsrådets förordning om fartygspersonalens boendemiljö ombord på fartyg
824/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
823/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
822/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning  om ändring av 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter
821/2012
Justitieministeriets förordning om utsökningsverkens verksamhetsställen
820/2012
Statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg
819/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
818/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djupfrysta livsmedel
817/2012
Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer åren 2013 och 2014
816/2012
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2013 och 2014
815/2012
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2013
814/2012
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier år 2013
813/2012
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Arbetslöshetsförsäkringsfondens reglemente
812/2012
Statsrådets förordning om specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården
811/2012
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
810/2012
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2013–2015 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden
809/2012
Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
808/2012
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare
807/2012
 Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2013
806/2012
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer
805/2012
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
804/2012
Lag om ändring av 7 § i lagen om garantipension
803/2012
Lag om ändring av folkpensionslagen
802/2012
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
801/2012
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.