Ursprungliga författningar: 2012

900/2012
Lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
899/2012
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
898/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
897/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet och protokollen för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
896/2012
Riksdagens beslut om ändring av 6 och 9 § i valstadgan för riksdagen
895/2012
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
894/2012
Lag om upphävande av 8 kap. i lagen om förskottsuppbörd
893/2012
Lag om ändring av 38 och 39 § i tonnageskattelagen
892/2012
Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut
891/2012
Lag om ändring av 23 § i bränsleavgiftslagen
890/2012
Lag om ändring av 50 § i fordonsskattelagen
889/2012
Lag om ändring av bilskattelagen
888/2012
Lag om ändring av skattekontolagen
887/2012
Lag om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
886/2012
Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
885/2012
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
884/2012
Lag om ändring av lotteriskattelagen
883/2012
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
882/2012
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
881/2012
Lag om ändring av lagen om Skatteförvaltningen
880/2012
Lag om ändring av 9 § i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
879/2012
Lag om ändring av 43 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
878/2012
Lag om ändring av 57 och 122 § i inkomstskattelagen
877/2012
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
876/2012
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
875/2012
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
874/2012
Lag om ändring av 6 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
873/2012
Lag om ändring av 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen
872/2012
Lag om ändring av kollektivtrafiklagen
871/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer
870/2012
Lag om ändring av 1 § i lagen om statens revisionsverk
869/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna
868/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
867/2012
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
866/2012
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
865/2012
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
864/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten
863/2012
Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift
862/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
861/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
860/2012
Lag om ändring av lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet
859/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
858/2012
Statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar
857/2012
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om skärgårdskommuner och skärgårdsdelar i andra kommuner åren 2012−2015
856/2012
Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
855/2012
Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier
854/2012
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
853/2012
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
852/2012
Statsrådets förordning om upphävande av 7 § i förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare
851/2012
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.