Ursprungliga författningar: 2012

950/2012
Lag om el- och naturgasnätsavgifter
949/2012
Lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
948/2012
Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet
947/2012
Lag om ändring av 17 § i lagen om strukturstöd till jordbruket
946/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tillämpningsprotokollet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande
945/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt i överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet
944/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeövervakarkort och fiskeövervakarsignum
943/2012
Lag om ändring av 29 e § i socialvårdslagen
942/2012
Lag om ändring av 26 § i lagen om arbetslöshetskassor
941/2012
Lag om ändring av 10 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
940/2012
Lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen
939/2012
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
938/2012
Lag om upphävande av 11 § 13 punkten i lagen om vuxenutbildningsstöd
937/2012
Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
936/2012
Lag om ändring av 8 kap. 9 § i sjukförsäkringslagen
935/2012
Lag om ändring av 6 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
934/2012
Lag om ändring av 35 § i folkpensionslagen
933/2012
Lag om ändring av 14 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
932/2012
Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd
931/2012
Lag om ändring av 1 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
930/2012
Lag om ändring av 3 § i matrikellagen
929/2012
Lag om ändring av 92 och 127 a § i inkomstskattelagen
928/2012
Lag om ändring av 9 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
927/2012
Lag om ändring av 47 kap. 6 § i strafflagen
926/2012
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
925/2012
Lag om ändring av 9 § i lagen om alterneringsledighet
924/2012
Lag om ändring av lagen om sociala företag
923/2012
Lag om ändring av 49 § i lagen om samarbete inom företag
922/2012
Lag om ändring av 15 § i lagen om offentlig upphandling
921/2012
Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
920/2012
Lag om ändring av arbetsavtalslagen
919/2012
Lag om ändring av lagen om främjande av integration
918/2012
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
917/2012
Lag om upphävande av lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande
916/2012
Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
915/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
914/2012
Lag om ändring av 32 och 34 § i hälso- och sjukvårdslagen
913/2012
Lag om ändring av 14 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
912/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
911/2012
Lag om ändring av barnskyddslagen
910/2012
Lag om ändring av 17 § i socialvårdslagen
909/2012
Lag om ändring av lagen om barndagvård
908/2012
Lag om ändring av 7 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
907/2012
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer 2013
906/2012
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
905/2012
Lag om ändring av 11 a § i lagen om barndagvård
904/2012
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
903/2012
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
902/2012
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
901/2012
Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.