Ursprungliga författningar: 2012

50/2012
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget
49/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som ska utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar
48/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar
47/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
46/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik
45/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de arvoden som ökar pensionen för kommunalveterinärer
44/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt
43/2012
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om maximiinkomstgränser enligt skoltlagen
42/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisnings- och kulturministeriet
41/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer
40/2012
Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2012
39/2012
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2012
38/2012
Statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden
37/2012
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om titlar
36/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2012
35/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2012
34/2012
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 och 6 § i justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
33/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa externa maximala inkomster enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
32/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds
31/2012
Justitieministeriets kungörelse om resultatet av det första valet vid valet av republikens president
30/2012
Statsrådets förordning om grunderna för gratis tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2013—2020
29/2012
Lag om ändring av 13 § och 38 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
28/2012
Lag om ändring av 22 och 25 kap. i strafflagen
27/2012
Lag om ändring av 4 a och 6 § i straffregisterlagen
26/2012
Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om förvaltningsdomstolarna
25/2012
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
24/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om registrerat partnerskap
23/2012
Lag om ändring av äktenskapslagen
22/2012
Adoptionslag
21/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om adoption av barn
20/2012
Lag om ändring av lagen om företagshälsovård
19/2012
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
18/2012
Lag om ändring av 1 kap. 14 § och 7 kap. 24 § i lagen om rättegång i brottmål
17/2012
Lag om temporär ändring av 1 kap. 14 § och 7 kap. 24 § i lagen om rättegång i brottmål
16/2012
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om inbördes rättshjälp i brottmål och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
15/2012
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för skatteåret 2011 samt om förfallodagar för fastighetsskatten för 2012
14/2012
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Macao om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
13/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
12/2012
Lag om medborgarinitiativ
11/2012
Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare
10/2012
Lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen
9/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
8/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds
7/2012
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012
6/2012
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2012
5/2012
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2012
4/2012
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2012
3/2012
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2012
2/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionsstiftelser
1/2012
Statsrådets förordning om minimikraven på allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.