Ursprungliga författningar: 2012

100/2012
Lag om republikens presidents kansli
99/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
98/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggninga
97/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
96/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2011
95/2012
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
94/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
93/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
92/2012
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
91/2012
Lag om upphävande av en lag om ändring av tonnageskattelagen
90/2012
Lag om ändring av tonnageskattelagen
89/2012
Lag om ändring av 15 och 19 § i lagen om utrikesförvaltningen
88/2012
Lag om ändring av lagen om statsrådet
87/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2012
86/2012
Justitieministeriets förordning om den blankett som ska användas vid stödförklaringar i pappersform enligt lagen om medborgarinitiativ 
85/2012
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2011
84/2012
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om finansministeriet
83/2012
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
82/2012
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
81/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2012 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
80/2012
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
79/2012
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen
78/2012
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 11 kap. i strafflagen
77/2012
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av konventionen
76/2012
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
75/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns
74/2012
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Jämlikhet och tolerans
73/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 7 § i statsrådets förordning om justitieministeriet
72/2012
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
71/2012
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet
70/2012
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 20 § i kommunikationsministeriets arbetsordning
69/2012
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
68/2012
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2012
67/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområdena 22—24 från finskregistrerade fiskefartyg med största längd över 20 meter
66/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket
65/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
64/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd
63/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013
62/2012
Statsrådet kungörelse om resultatet av det andra valet vid valet av republikens president
61/2012
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
60/2012
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
59/2012
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå
58/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan av djursjukdomar
57/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk
56/2012
Statsrådets förordning om det nationella genomförandet av bestämmelserna i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder samt om tillämpning av direktivet
55/2012
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer
54/2012
Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande
53/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
52/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter
51/2012
Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren och uppgifterna för kanalfullmäktigen för Saima kanal

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.