Ursprungliga författningar: 2012

150/2012
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
149/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de nationella förfaranden som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser
148/2012
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
147/2012
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut, till ansökan om verksamhetstillstånd för etablering av en filial till ett fondbolag från tredjeland i Finland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet
146/2012
Finansministeriets förordning om fondprospekt
145/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2012
144/2012
Statsrådets förordning om tillståndsavgifter för användning av Saima kanal
143/2012
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd
142/2012
Lag om ändring av semesterlagen för sjömän
141/2012
Lag om ändring av 12 § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
140/2012
Lag om ändring av 9 och 9 a § i sjöarbetstidslagen
139/2012
Lag om ändring av 1 kap. 1 § och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal
138/2012
Statsrådets förordning om företagsstödsdelegationen
137/2012
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för VM i ishockey 2012
136/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
135/2012
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
134/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen
133/2012
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till traktorer
132/2012
Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2012
131/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013
130/2012
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel
129/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng, norra Östersjön och på Finska viken år 2012
128/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av avgiftstabellen som utgör bilaga till arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
127/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter lax inom ICES delområdena 22—28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°30′N med finskregistrerade fiskefartyg
126/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013
125/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket
124/2012
Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik
123/2012
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd
122/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013
121/2012
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2011
120/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011
119/2012
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar
118/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2011—2012
117/2012
Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
116/2012
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
115/2012
Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare
114/2012
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
113/2012
Statsrådets förordning om placeringen av verksamhetsställen för post
112/2012
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet
111/2012
Statsrådets förordning om ändring av 6 § 4 punkten och 7 § i statsrådets förordning om miljöministeriet
110/2012
Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
109/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2012
108/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter
107/2012
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
106/2012
Statsrådets förordning  om ändring av statsrådets förordning om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
105/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
104/2012
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
103/2012
Republikens presidents förordning Om sättandet i kraft av det till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet och om ikraftträdandet av lagen om sättande i kraft av bestämmelser som hör till lagstiftningsområdet för tilläggsprotokollet
102/2012
Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen
101/2012
Lag om ändring av 1 § i lagen om republikens presidents rätt till pension

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.