Ursprungliga författningar: 2012

200/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Amerikas Förenta stater om forsknings-, utvecklings-, testnings- och utvärderingsprojekt och om tillämpning av överenskommelsen
199/2012
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i statsrådets beslut om arbetsmiljön på fartyg
198/2012
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2011 års skördeskador
197/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Israel om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
196/2012
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av miljöskyddslagen
195/2012
Lag om ändring av avfallslagen
194/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
193/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter
192/2012
Försvarsministeriets förordning om ändring av 8 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
191/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om trafiksäkerhetsdelegationen
190/2012
Miljöministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
189/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare
188/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare
187/2012
Lag om ändring av 32 kap. 11 och 12 § i strafflagen
186/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter
185/2012
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
184/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
183/2012
Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
182/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering
181/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten
180/2012
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
179/2012
Statsrådets förordning om avfall
178/2012
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel
177/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan regeringarna i Barentsregionen om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer
176/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg och äggprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
175/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
174/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
173/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
172/2012
Lag om tillsyn över utlänningars företagsköp
171/2012
Statsrådets förordning  om ändring av statsrådets förordning om skyddsarrangemang vid användning av kärnenergi
170/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen
169/2012
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2012
168/2012
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om justitieministeriet
167/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om studentexamen 
166/2012
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
165/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
164/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds
163/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds
162/2012
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 och rådets förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan
161/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av förordningen om begränsning av dispenser enligt 41 b 2 mom. i jaktlagen
160/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm och om bidrag för proteingrödor och oljeväxter som betalas för 2011
159/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter
158/2012
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fiske
157/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande om trålfiske efter strömming och vassbuk utanför Finlands baslinje med fiskefartyg i Finska viken
156/2012
Inrikesministeriets beslut om de stater och territorier utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
155/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk
154/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon
153/2012
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem
152/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd
151/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.