Ursprungliga författningar: 2012

250/2012
Lag om upphävande av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans vapen
249/2012
Lag om ändring av 25 kap. i kyrkolagen
248/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på galtsperma för att bekämpa djursjukdomar
247/2012
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 6 § i kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
246/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
245/2012
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
244/2012
Statsrådets förordning om delegationen för penningspelsärenden
243/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli
242/2012
Arbetsordning för statsrådets kansli
241/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Amerikas Förenta stater om forsknings-, utvecklings-, testnings- och utvärderingsprojekt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen
240/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar
239/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare
238/2012
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 377/2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau
237/2012
Justitieministeriets förordning om minsta antalet medlemmar i valmansföreningar i vissa kommuner vid 2012 års kommunalval
236/2012
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2010—2011
235/2012
Tilläggsbudgeten för 2012
234/2012
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2011
233/2012
Statsrådets förordning om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i vissa textilprodukter
232/2012
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel
231/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden
230/2012
Lag om ändring av 8 § i bilskattelagen
229/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi
228/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om näringsförbud
227/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om bekämpande av människohandel
226/2012
Lag om upphävande av lagen om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter
225/2012
Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice
224/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse
223/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan regeringarna i Barentsregionen om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
222/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument
221/2012
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven
220/2012
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven
219/2012
Lag om ändring av inkomstskattelagen
218/2012
Lag om ändring av 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
217/2012
Lag om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
216/2012
Lag om upphävande av lagen om ändring av 4 a och 6 § i straffregisterlagen
215/2012
Lag om ändring av straffregisterlagen
214/2012
Lag om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
213/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar
212/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare
211/2012
Statsrådets förordning om väsentliga krav på mätinstrument, visande av överensstämmelse med kraven och speciella tekniska krav
210/2012
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2012
209/2012
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar
208/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa jord- och skogsbruksministeriets förordningar
207/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
206/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på norra Östersjön
205/2012
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Armi Ratia och konstindustrin
204/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
203/2012
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om räddningsväsendet
202/2012
Statsrådets förordning om adoption
201/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.