Ursprungliga författningar: 2012

300/2012
Statsrådets beslut om sammanslagning av Alavus stad och Töysä kommun
299/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen
298/2012
Statsrådets förordning om marknadskontroll av benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter
297/2012
Lag om ändring av lagen om studiestöd
296/2012
Lag om ändring av 23 kap. 5 § i strafflagen
295/2012
Lag om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
294/2012
Lag om ändring av 4 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel
293/2012
Lag om ändring av lagen om fiske
292/2012
Lag om ändring av 10 § i lagen om sjömanspensioner
291/2012
Lag om ändring av 10 § i lagen om utkomststöd
290/2012
Lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
289/2012
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
288/2012
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
287/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
286/2012
Lag om ändring av 77 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
285/2012
Lag om ändring av 4 § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning
284/2012
Lag om ändring av 41 § i skjutvapenlagen
283/2012
Lag om ändring av 34 a och 46 kap. i strafflagen
282/2012
Lag om export av försvarsmateriel
281/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
280/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
279/2012
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
278/2012
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
277/2012
Statsrådets förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
276/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det med Ryska federationen upprättade protokollet om ändring av luftfartsavtalet
275/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen
274/2012
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren
273/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013
272/2012
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2011
271/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlen II–1, II–2 och V samt tillägget i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändringar i tillägget i bilagan till 1988 års protokoll till konventionen och ändringar i den kod för brandsäkerhetssystem som anknyter till konventionen samt sättande i kraft av den reviderade kod av år 2010 för tillämpning av brandprovningsmetoder som anknyter till konventionen
270/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlen II-1, II-2, III, IV, V, VII och XII samt tillägget i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
269/2012
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 3 till statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering
268/2012
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
267/2012
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport
266/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter vassbuk och strömming på vissa havsområden
265/2012
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
264/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel
263/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer
262/2012
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet
261/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Estland om slopande av kravet på legalisering av civilståndshandlingar
260/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
259/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den andra hälften av 2011
258/2012
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser som har samband med lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen
257/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet
256/2012
Lag om ändring av 1 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen
255/2012
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten
254/2012
Statsrådets förordning om ändring av 28 och 55 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013
253/2012
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
252/2012
Lag om ändring av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
251/2012
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.