Ursprungliga författningar: 2012

350/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden
349/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Zambia om främjande av och skydd för investeringar
348/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Nicaragua om främjande av och skydd för investeringar
347/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden
346/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marocko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
345/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
344/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden
343/2012
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kuba om främjande av och skydd för investeringar
342/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kenya om främjande och skydd av investeringar
341/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden
340/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden
339/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och det därtill hörande protokollet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden
338/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Costa Rica om främjande av och skydd för investeringar
337/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet mellan Finland och Bulgarien angående gemensamt genomförande i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring
336/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden
335/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
334/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
333/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden
332/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken och ryssjefiske efter strömming och vassbuk på Skärgårdshavet och Finska viken
331/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
330/2012
Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2012–2018
329/2012
Finansministeriets förordning om schemat för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags och placeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport
328/2012
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i förordningen om registerförvaltningen
327/2012
Lag om ändring av 50 § i hälsoskyddslagen
326/2012
Lag om ändring av strålskyddslagen
325/2012
Lag om ändring av kommunallagen
324/2012
Statsrådets beslut om sammanslagning av S:t Michels stad och Ristiina och Suomenniemi kommuner
323/2012
Statsrådets beslut om sammanslagning av Lojo stad och Nummi-Pusula kommun
322/2012
Statsrådets beslut om sammanslagning av Brahestads stad och Vihanti kommun
321/2012
Social- och hälsovårdministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
320/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
319/2012
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter
318/2012
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om vissa prospekt som avses i 2 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen och 22 § i lagen om fastighetsfonder
317/2012
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om prospekt som avses i 2 kap. i värdepappersmarknadslagen
316/2012
Statsrådets förordning om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna
315/2012
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
314/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
313/2012
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser
312/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Amerikas förenta stater om att effektivisera samarbetet för att förebygga och bekämpa brottslighet
311/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap
310/2012
Lag om ändring av värnpliktslagen
309/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökning om stöd per djur för renskötselåret 2012/2013
308/2012
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel
307/2012
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
306/2012
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2012/2013
305/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Israel om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
304/2012
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kesälahti kommun och Kitee stad
303/2012
Statsrådets beslut om sammanslagning av Vasa stad och Lillkyro kommun
302/2012
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kerimäki kommun, Punkaharju kommun och Nyslotts stad
301/2012
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kuopio och Nilsiä städer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.