Ursprungliga författningar: 2012

400/2012
Statsrådets förordning om icke-automatiska vågar
399/2012
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
398/2012
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
397/2012
Lag om ändring av 47 kap. 1 och 8 § i strafflagen
396/2012
Lag om ändring av 48 § i arbetarskyddslagen
395/2012
Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
394/2012
Lag om upphävande av 2 kap. i strukturfondslagen
393/2012
Lag om ändring av 27 § i lagen om utveckling av regionerna
392/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Filippinerna om luftfart
391/2012
Statsrådets förordning om gruvdrift
390/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
389/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
388/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den europeiska konventionen om adoption av barn samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och ikraftträdande av 86 § 2 mom. 2 punkten och 94 § i adoptionslagen
387/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i reglementet för statsrådet
386/2012
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder
385/2012
Lag om ändring av 5 § i lagen om garantipension
384/2012
Lag om ändring av 21 § i folkpensionslagen
383/2012
Lag om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen
382/2012
Lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
381/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
380/2012
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
379/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2012—2013
378/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i grundfördraget för Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken
377/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Estland om slopande av kravet på legalisering av civilståndshandlingar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
376/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget för Internationella finansieringsbolaget
375/2012
II tilläggsbudgeten för 2012
374/2012
Lag om ändring av 10 och 24 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
373/2012
Lag om ändring av 80 § och temporär ändring av 65 a § i kommunikationsmarknadslagen
372/2012
Lag om ändring av partilagen
371/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i åtgärd 4(2004) som antagits av avtalsparternas konsultativa möte i enlighet med artikel IX i Antarktisfördraget
370/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
369/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilaga VI till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
368/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
367/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
366/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet
365/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
364/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
363/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan
362/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan
361/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum
360/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan
359/2012
Lag om ändring av 4 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å den andra, om bekämpande av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar deras finansiella intressen
358/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om adoption av barn
357/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism
356/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne
355/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
354/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder)
353/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda
352/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och i det därtill hörande protokollet
351/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.