Ursprungliga författningar: 2012

450/2012
Lag om upphävande av 60 § 2 mom. i en lag om ändring av utlänningslagen
449/2012
Lag om ändring av utlänningslagen
448/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet med Uruguay för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
447/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guatemala om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
446/2012
Lag om ändring av landsvägslagen
445/2012
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
444/2012
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
443/2012
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
442/2012
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
441/2012
Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden
440/2012
Lag om ändring av 14 kap. 3 d § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
439/2012
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
438/2012
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
437/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om främjande av gränsöverskridande samarbete mellan Republiken Finland och Ryska federationen
436/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om uppföljning av sjukdomsfrekvens hos svin
435/2012
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
434/2012
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
433/2012
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
432/2012
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och det därtill hörande protokollet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen
431/2012
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
430/2012
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om finansministeriet
429/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2012
428/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor
427/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
426/2012
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
425/2012
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § i rättegångsbalken
424/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
423/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning
422/2012
Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen
421/2012
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om universitetsexamina
420/2012
Statsrådets förordning om specialistläkarexamen och specialisttandläkarexamen
419/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten
418/2012
Lag om ändring av 7 § i havsskyddslagen
417/2012
Lag om ändring av miljöskyddslagen
416/2012
Lag om avskiljning och lagring av koldioxid
415/2012
Lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen
414/2012
Lag om ändring av universitetslagen
413/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om finländskt stöd för utveckling av markadministrationen
412/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om flyg- och sjöräddningssamarbete i den arktiska regionen
411/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL)
410/2012
Lag om ändring av kärnenergilagen
409/2012
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid kommunalvalet 2012 och om förhandsröstningsstället i landskapet Åland vid kommunalvalet
408/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
407/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
406/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter
405/2012
Jord-och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
404/2012
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kiikoinen kommun och Sastamala stad
403/2012
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
402/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen
401/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om ikraftträdande av vissa av Europeiska gemenskapernas råds direktiv om mätinstrument

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.