Ursprungliga författningar: 2012

500/2012
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2012 års fastighetsbeskattning
499/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om småskaligt trålfiske efter strömming och vassbuk under höstperioden 2012
498/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
497/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
496/2012
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om förbud mot utsläppande och tillhandahållande på marknaden av konsumtionsvaror som innehåller biociden dimetylfumarat
495/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
494/2012
Lag om ändring av 1 och 12 § i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
493/2012
Lag om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
492/2012
Lag om ändring av 79 och 85 a § i mervärdesskattelagen
491/2012
Lag om ändring av 6 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
490/2012
Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
489/2012
Lag om ändring av inkomstskattelagen
488/2012
Lag om ändring av 4 § i lagen om skatteuppbörd
487/2012
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
486/2012
Lag om ändring av 1 § i lagen om förskottsuppbörd
485/2012
Lag om ändring av 1 § i lagen om beskattningsförfarande
484/2012
Lag om rundradioskatt
483/2012
Republikens presidents förordning om ändring av 3 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
482/2012
Statsrådets kanslis förordning om ändring av 7 § i arbetsordningen för statsrådets kansli
481/2012
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
480/2012
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
479/2012
Justitieministeriets beslut om formuläret för det förteckningskort som ska fogas till ett partis registreringsansökan
478/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Filippinerna om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
477/2012
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för den nordiska naturen
476/2012
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i  statsrådets förordning om användning av fordon på väg
475/2012
Lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond
474/2012
Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab
473/2012
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
472/2012
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om trafiklärarutbildning
471/2012
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
470/2012
Lag om ändring av 49 § i lagen om offentlig upphandling
469/2012
Lag om ändring av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
468/2012
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
467/2012
Lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet
466/2012
Lag om varningsmeddelanden
465/2012
Skatteförvaltningens arbetsordning
464/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet
463/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter lax inom ICES delområdena 22—31 med finskregistrerade fiskefartyg
462/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2012–2013
461/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av dispens under jaktåret 2012–2013
460/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av jaktlicens och dispens under jaktåret 2012–2013
459/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2012—2013
458/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås i kommunerna Kajana, Paltamo och Vaala under jaktåren 2012–2015
457/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på ripa i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen och Norra Savolax under jaktåren 2012–2015
456/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder i landskapet Egentliga Finland och i vissa kommuner i landskapet Nyland under jaktåren 2012–2015
455/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2012–2013
454/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering om att effektivisera samarbetet för att förebygga och bekämpa brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
453/2012
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
452/2012
Lag om ändring av 6 § i lagen om utstationerade arbetstagare
451/2012
Lag om ändring av arbetsavtalslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.