Ursprungliga författningar: 2012

550/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken under höstperioden 2012
549/2012
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Arvo Ylppö och läkarvetenskapen
548/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
547/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om vaccinering av djur mot blåtunga
546/2012
Inrikesministeriets förordning om ändring av en bilaga till inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter
545/2012
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer
544/2012
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om explosiva varor
543/2012
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Fintoto Oy:s penningspel
542/2012
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
541/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om innehållet i ansökan om tillstånd för utsläpp av växthusgaser
540/2012
Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen
539/2012
Statsrådets förordning om planeringskommissionen för försvarsinformation
538/2012
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasier, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2013
537/2012
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryska Federationen om samarbete i Murmanskområdet, Republiken Karelen, S:t Petersburg och Leningradområdet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
536/2012
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ikraftträdande av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
535/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
534/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Republiken Finland och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
533/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av fjäderfästallar som understöds
532/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordning om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden
531/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordning om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden
530/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral
529/2012
Inrikesministeriets förordning om tjänstedräkt för kommunala parkeringsövervakare och parkeringskontrollanter
528/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker
527/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
526/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter
525/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer
524/2012
Statsrådets förordning om ändring av hittegodsförordningen
523/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionförvaltningsverken
522/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
521/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
520/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om officiellt erkännande av beskrivningar av sorter av frukt- och bärväxter
519/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012
518/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken under höstperioden 2012
517/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012
516/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om småskaligt trålfiske efter strömming och vassbuk under höstperioden 2012
515/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
514/2012
Statsrådets förordning om värdena för de parametrar som används i formeln för beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter
513/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan
512/2012
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2012 och 2013
511/2012
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om tjänsteleverantörens informationsskyldighet vid bundet långtidssparande
510/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på orre i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Muonio, Sodankylä och Utsjoki under jaktåret 2012—2013
509/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på ripa i landskapen Kajanaland och Norra Österbotten samt i vissa kommuner i landskapet Lappland under jaktåret 2012—2013
508/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på järpe i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Muonio, Sodankylä och Utsjoki under jaktåret 2012—2013
507/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder i landskapet Egentliga Tavastland samt i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Muonio, Sodankylä och Utsjoki under jaktåret 2012—2013
506/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
505/2012
Finansministeriets förordning om omfattningen av den information som ska tillhandahållas fondföretag
504/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
503/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur
502/2012
Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad
501/2012
Justitieministeriets förordning om studiesociala förmåner i utbildning som leder till yrkesinriktad examen på brottspåföljdsområdet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.