Ursprungliga författningar: 2012

600/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012
599/2012
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2012
598/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om nya deltagare i utsläppshandeln under handelsperioden 2013—2020
597/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av ett nordeuropeiskt funktionellt luftrumsblock mellan Republiken Estland, Republiken Finland, Republiken Lettland och Konungariket Norge
596/2012
Lag om ändring av 16 och 19 § i lagen om assisterad befruktning
595/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brunei om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
594/2012
Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
593/2012
Lag om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen
592/2012
Lag om ändring av lagen om auktion av vissa radiofrekvenser
591/2012
Statsrådets förordning om anmälan om ändringar i anläggningarnas verksamhet, kapacitet eller verksamhetsnivå och om verifiering av uppgifter under handelsperioden 2013—2020
590/2012
Statsrådets förordning om nya deltagare i utsläppshandeln och ändringar i anläggningarnas verksamhet under handelsperioden 2013—2020
589/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
588/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med den civila luftfartsmyndigheten i Sverige om trafik över nationsgränserna
587/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med den civila luftfartsmyndigheten i Sverige om delegering av flygtrafikledningstjänster
586/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om konsumentforskningscentralen
585/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen
584/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 15 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
583/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare
582/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare
581/2012
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden
580/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 § 1 mom. 3 och 4 punkten i statsrådets förordning om ädelmetallarbeten
579/2012
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
578/2012
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2013
577/2012
Statsrådets förordning om statens och Fintoto Oy:s andel av avkastningen på totospel
576/2012
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om verksamhetsstället för centralenheten och om regionenheterna vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster
575/2012
Statsrådets förordning om ändring av 28 § i statstjänstemannaförordningen
574/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt
573/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 6 och 13 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
572/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 11 och 15 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
571/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter
570/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
569/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av förordningen om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder
568/2012
Statsrådets förordning om backningsvarnare på fordon som används i arbete
567/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
566/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
565/2012
Statsrådets förordning om ändring av 10 och 13 § i statsrådets förordning om studentexamen
564/2012
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2012, transportbidrag för mjölk för år 2011 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för år 2012
563/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ändring av värdet av stödrättigheter och om överföring av vissa produktionsbundna direkta stöd till systemet med samlat gårdsstöd åren 2011—2012
562/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
561/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Luxemburg om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information
560/2012
Lag om ändring av miljöskyddslagen
559/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen
558/2012
Statsrådets förordning om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner
557/2012
Lag om ändring av 12 § i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
556/2012
Lag om ändring av 12 § i lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn
555/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
554/2012
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
553/2012
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
552/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2012—2013
551/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.