Ursprungliga författningar: 2012

1050/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om privata barndagvårdstjänster
1049/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om temporärt avgiftsbelagda utbildningsprogram vid universiteten
1048/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om universitetens magisterprogram
1047/2012
Statsrådets förordning om ändring av 1 § och 4 § i statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
1046/2012
Statsrådets förordning om upphävande av 8 och 9 § i förordning om beskattningsförfarande
1045/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2013 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1044/2012
Finansministeriets förordning om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter
1043/2012
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2013
1042/2012
Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1041/2012
Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer
1040/2012
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om gemensamma elektroniska stödtjänster för service och förvaltning som är avsedda för den offentliga förvaltningen
1039/2012
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning
1038/2012
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
1037/2012
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 10 § i statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten
1036/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1035/2012
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om undervisnings- och kulturministeriet
1034/2012
Statsrådets förordning om ändring av 11 och 13 § i förordningen om barndagvård
1033/2012
Statsrådets förordning om ändring av 26 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1032/2012
Statsrådets förordning om delegationen för småbarnsfostran
1031/2012
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 § i lagen om statens revisionsverk
1030/2012
Statsrådets förordning om sättandet i kraft av fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen samt om ikraftträdande av lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna
1029/2012
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1028/2012
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1027/2012
Finansministeriets förordning om krav för notering av värdepapper på börslistan
1026/2012
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om kreditinstituts och värdepappersföretags ersättningssystem
1025/2012
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag
1024/2012
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial till ett värdepappersföretag från tredjeland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland
1023/2012
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om beräkning av kapitalkrav och om begränsning av exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt för finans- och försäkringskonglomerat
1022/2012
Finansministeriets förordning om innehållet i och offentliggörande av erbjudandehandlingar och om undantag som kan beviljas i fråga om deras innehåll samt om ömsesidigt erkännande av erbjudandehandlingar som godkänts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1021/2012
Finansministeriets förordning om anmälan om betydande ägar- och röstandelar
1020/2012
Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter
1019/2012
Finansministeriets förordning om prospekt som avses i 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen
1018/2012
Statsrådets förordning om ordningsavgifter och påföljdsavgifter på finansmarknaden
1017/2012
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar
1016/2012
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1015/2012
Kyrkomötets beslut om upphävning av 17 kap. 5 § 3 mom. i kyrkoordningen
1014/2012
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1013/2012
Lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen
1012/2012
Lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond
1011/2012
Lag om ändring av kyrkolagen
1010/2012
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
1009/2012
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1008/2012
Lag om ändring av kyrkolagen
1007/2012
Lag om temporär ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag
1006/2012
Lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
1005/2012
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1004/2012
Lag om ändring av 10 § i lagen om utkomststöd
1003/2012
Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1002/2012
Lag om ändring av 9 § i lagen om alterneringsledighet
1001/2012
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.