1092/2012

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2012

Finansministeriets förordning Om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsfria prestationer

I 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer för vilka Statistikcentralen inte tar ut någon avgift är:

1) statistiska uppgifter för allmänt bruk som fås i form av självbetjäning;

2) handlednings- och informationstjänster i liten skala;

3) Statistikbibliotekets lånetjänster med undantag av fjärrlånetjänster;

4) kopior av dödssattester till dem som nämns i 15 § 2 mom. i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973).

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Statistikcentralen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande, som sänds på beställning eller står att få som färdiga:

1) tryckta publikationer och tidningar inom statistikens område med undantag av sådana som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten samt tryck- och leveranskostnader för alla publikationer;

2) specialutredningar, undersökningar samt statistiktjänster och andra sakkunnigtjänster;

3) bearbetning av forskningsmaterial och annat material samt tjänster som hänför sig därtill;

4) registertjänster;

5) databastjänster för enskilda kunder;

6) användning av lokaler och anordningar som är i Statistikcentralens besittning;

7) kopior av dödsattester till andra än dem som avses i 1 § 1 mom. 4 punkten;

8) Statistikbibliotekets fjärrlånetjänster;

9) andra serviceprestationer jämförbara med dem som nämns ovan, såsom fotokopior och andra kopior.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Statistikcentralen med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2013.

  Helsingfors den 13 december 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman
Hannele Kerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.