1088/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av 16 och 21 § i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (640/2007) 16 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 554/2008, och 

fogas till 21 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 424/2011, ett nytt 9 mom. som följer:

16 §
Krav i fråga om undervisningsmaterial och -metoder samt lektionernas längd

Ett fordon eller en fordonskombination som används i den körundervisning inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens som avses i 4 § ska uppfylla kraven på fordon eller fordonskombinationer som används i körundervisning som ges för erhållande av körkort. I ett fordon eller i en dragbil för en fordonskombination krävs dock inga separata manöveranordningar för läraren om eleven har körrätt för fordonet eller fordonskombinationen i fråga. En förutsättning för användning av simulator i körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens är att simulatorn har godkänts för att användas i körundervisning för erhållande av körkort i grupp 2.


21 §
Övergångsbestämmelser

Om en bussförare har erhållit körrätt före den 10 september 2008 eller en lastbilsförare har erhållit körrätt före den 10 september 2009, godkänns såsom bevis över genomgången första fortbildning även ett intyg över genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens och avlagt prov i anslutning till den. På intygets giltighet tillämpas bestämmelsen i 3 mom. om giltighetstiden för ett intyg över den första fortbildningen.


Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2013.

  Helsingfors den 28 december 2012

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.