1087/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om kraven på fordon som används vid förarexamen, märkning av övningsfordon samt villkoren för att delta i körprov på nytt

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om kraven på fordon som används vid förarexamen, märkning av övningsfordon samt villkoren för att delta i körprov på nytt (547/2011) 1 § 1 mom. 1 punkten, 4 punkten underpunkt e, 9 punkten underpunkt f samt 2 och 5 mom. och

fogas till 1 § 1 mom. nya 1 a- och 1 b-punkter som följer: 

1 §
Krav på fordon som används vid examen

Ett fordon som används vid körprov för förarexamen ska uppfylla kraven på sådana fordon som används i körundervisningen och dessutom ska

1) en motorcykel i kategori A1 ha en motor vars cylindervolym är minst 115 cm3, en effekt på högst 11 kW, ett effekt/viktförhållande på högst 0,1 kW/kg och en största konstruktiv hastighet av minst 90 km/h,

1a) en motorcykel i kategori A2 ha en motor vars cylindervolym är minst 395 cm3, en effekt på minst 25 och högst 35 kW, ett effekt/viktförhållande av högst 0,2 kW/kg och inte vara ombyggd av ett fordon med mer än dubbla den effekten; och

1 b) en motorcykel i kategori A ha en motor vars cylindervolym är minst 595 cm3 och motoreffekt minst 40 kW,


4) i kategori C


e) fordonet ha låsningsfria bromsar, en växellåda så att föraren kan välja den växel som ska användas och en färdskrivare;


9) i kategori CE


f) fordonskombinationen ha låsningsfria bromsar, en växellåda så att föraren kan välja den växel som ska användas och en färdskrivare;


Vid manöverprov för kategori LT ska det användas en traktor, vars konstruktiva hastighet överstiger 40 km/h och en till denna kopplad släpvagn, vars bredd är minst 2 m och flakets längd minst 4 m. I kategori T ska en traktor som hör till denna kategori användas och en till denna kopplad släpvagn, vars bredd är minst 1,75 m och flakets längd minst 3,5 m, om det bestäms att ett manöverprov ska utföras.


Det krav som enligt 1 mom. 3 punkten underpunkt a ställs på totalvikten och enligt 1 mom. 3 punkten underpunkt d på färdskrivare för de fordon i kategori C1 som används vid examen tillämpas inte, om examinanden på grund av sjukdom eller kroppsskada endast kan köra ett med särskilda manöverorgan utrustat fordon som på grund av den totalvikt som fordonets utrustning ger upphov till hör till kategori C1. Sökanden ska påvisa detta med ett läkarutlåtande och vid behov genom avlagt körprov. Körrätten för ett sådant fordon eller sådan kombination i kategori E ska begränsas så att den gäller enbart andra än sådana kommersiella transporter, som omfattas av tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter.


Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2013.

Kommissionens direktiv 2012/36/EU (32012 L 0036); EUT L 321, 20.11.2012, s. 54

  Helsingfors den 28 december 2012

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.