1085/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av lagen om alkolåsövervakad körrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om alkolåsövervakad körrätt (439/2008) 1, 4, 5 och 8–10 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1318/2009, som följer:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs det om möjlighet att utfärda villkorligt körförbud i kombination med övervakad körrätt för den som gjort sig skyldig till rattfylleri (övervakad körrätt) och om genomförandet av övervakad körrätt.

4 §
Beslut om och början av övervakad körrätt

Övervakad körrätt meddelas enligt 69 § i körkortslagen (386/2011) och den börjar när ett i 8 § 2 mom. i den lagen avsett körkort med ett villkor om att alkolås ska användas lämnas ut. Körkortet beviljas av polisen. En förutsättning för utlämnande av körkortet är att den övervakade lämnar polisen ett intyg över monteringen av alkolåset, del I till registreringsintyget, enligt vilken fordonet efter monteringen av alkolåset har ändringsbesiktigats, och ett intyg över att ett besök som avses i 6 § i denna lag har avlagts.

Polisen ska göra en anteckning i fordonstrafikregistret om att alkolåskörkort har beviljats.

Den övervakade ska fullgöra de skyldigheter som hänför sig till den övervakade körrätten.

5 §
Utövande av övervakad körrätt

Den övervakade har körrätt endast för fordon som är anmälda till polisen och som finns antecknade i fordonstrafikregistret. Om polisen med stöd av körkortslagen har ålagt den övervakade att avlägga körprovet för förarexamen för att hålla körrätten i kraft, får körprovet trots det som föreskrivs ovan avläggas med ett fordon som uppfyller kraven på examensfordon, men som saknar alkolås.

8 §
Behandling av uppgifterna om användning av alkolåset

Den övervakade ska med 60 dagars mellanrum föra de fordon som är försedda med alkolås för avläsning av alkolåsets minne till en representant som har befullmäktigats av alkolåstillverkaren och anmälts till Trafiksäkerhetsverket.

Den övervakades personuppgifter och uppgifterna om användning av alkolåset är sekretessbelagda och ska hållas åtskilda från representantens övriga kundregister. Alkolåstillverkaren eller dennes representant ska utan dröjsmål underrätta polisen, om den övervakade har försummat sin skyldighet enligt 1 mom. att föra fordonet för avläsning av alkolåsets minne, om alkolåset på kundens begäran har lösgjorts från fordonet eller om det i samband med avläsningen av alkolåsets minne har framgått att alkolåset har manipulerats för att störa eller förhindra dess funktion. Representanten och alkolåstillverkaren får behandla den övervakades personuppgifter och uppgifterna om användning av alkolåset bara om verkställigheten av denna lag kräver det. På behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999). På den som sköter uppgifter som avses i denna paragraf tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

På översändande av uppgifter om användningen till alkolåstillverkare i stater utanför Europeiska unionen tillämpas vad som föreskrivs i personuppgiftslagen om översändande av personuppgifter till stater utanför Europeiska unionen.

Representanten och alkolåstillverkaren får bevara personuppgifter om den övervakade och uppgifterna om användning av alkolåset högst fem år efter det att den övervakade körrätten gått ut. Efter det ska uppgifterna förstöras.

9 §
Återkallelse av övervakad körrätt

En övervakad körrätt kan återkallas och beslut om verkställande av ett villkorligt körförbud fattas under de förutsättningar som anges i 68 § 1 mom. och 69 § 2 mom. i körkortslagen. Om ett temporärt körförbud grundar sig på 70 § 1 mom. 5 eller 6 punkten i körkortslagen, ska polisen underrätta åklagaren om körförbudet, varefter åklagaren utan dröjsmål vid domstol ska yrka att den övervakade körrätten återkallas och att det villkorliga körförbudet verkställs. Yrkandet framställs vid den domstol inom vars domkrets den övervakade bor eller varaktigt vistas. I domstolen kan ärendet behandlas i en sammansättning med en domare, och allmänna åklagaren ska närvara vid sammanträdet. Ärendet kan handläggas och avgöras trots den övervakades utevaro. Om villkoren enligt 5 a kap. 1 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) uppfylls, kan ett mål avgöras också utan att huvudförhandling hålls. I övrigt ska bestämmelserna om rättegång i brottmål tillämpas på förfarandet.

10 §
Ändringssökande

Bestämmelser om hur ändring söks i polisens beslut enligt denna lag finns i 95 § 1 mom. i körkortslagen.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

RP 144/2012
KoUB 20/2012
RSv 152/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.