1084/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 9 § 1 mom. 5 och 6 punkten, sådana de lyder, 5 punkten i lag 698/2009 och 6 punkten i lag 403/2005,

ändras 6 § 3 punkten, 7 och 14 §, 15 § 1 mom. 8 och 10 punkten och 17 § 2 mom. 1, 11 och 14 punkten,

av dem 6 § 3 punkten sådan den lyder i lag 698/2009, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 859/2005, 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 234/2007, 15 § 1 mom. 10 punkten sådan den lyder i lag 276/2007, 17 § 2 mom. 11 punkten sådan den lyder i lag 588/2005 och 14 punkten sådan den lyder i lag 281/2007, och

fogas till 15 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 859/2005 och 276/2007, en ny 11 punkt och till 17 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 403/2005, 588/2005, 276/2007 och 281/2007, nya 15 och 16 punkter som följer:

6 §
Registrering av känsliga uppgifter

I registret får dessutom, utöver vad som bestäms i 4, 5 och 5 a §, införas


3) för beslutsfattandet och övervakningen i fråga om körrätt och körtillstånd uppgifter om brott som har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon, uppgifter om straff, körförbud och andra påföljder för dessa brott, uppgifter om hinder för erhållande av körkortstillstånd och körkort och uppgifter om upphörande av körrätten samt för beslutsfattandet och övervakningen i fråga om ADR-körtillstånd, körtillstånd för taxiförare och andra tillstånd uppgifter om hinder för erhållande av tillstånd, uppgifter om återkallelse av tillstånd, varning och andra tillståndspåföljder och uppgifter om den gärning eller den misstänkta gärning som utgör grunden för dessa.

7 §
Andra uppgifter som införs i registret

Sådana uppgifter om fordon som syftet med registret förutsätter får införas i registret enligt följande:

1) tekniska data, identifieringsuppgifter och kommersiella uppgifter,

2) vägmätarens ställning och andra uppgifter om besiktning och godkännande samt uppgifter om andra tekniska kontroller,

3) uppgifter som gäller registrering, försäkringar, användningssyfte och tillfällig användning,

4) uppgifter om inteckningar,

5) uppgifter om beskattning och utsökning,

6) uppgifter om tillgrepp.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 mom. utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

14 §
Utlämnande av enskilda offentliga uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att enskilt få uppgift om eller kopia av offentliga uppgifter i registret enligt följande:

1) på basis av fordonets registreringstecken eller tillverkningsnummer uppgifter om fordonet, dess beskattning och inteckningar i fordonet och om namn, adress och kontaktinformation i fråga om fordonets ägare, innehavare och trafikförsäkringstagaren,

2) på basis av personbeteckning uppgifter om körrättens omfattning, körrättens giltighetstid och när den börjat i fråga om olika kategorier, omfattningen av och giltighetstiden för förarens yrkeskompetens, ADR-körtillstånd, körtillstånd för taxiförare och tidpunkten för erhållande av dem.

Med stöd av 1 mom. 1 punkten får också uppgift om fordonets tidigare ägare eller innehavare lämnas ut i begränsad utsträckning.

Uppgifterna kan översändas också via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

15 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Personuppgifter och andra uppgifter i registret får utlämnas via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form


8) till registermyndigheter i landskapet Åland eller i en stat som anslutit sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat, för utförandet av registrering, övervakning och överlåtelse av fordon, körkort, färdskrivarkort, yrkeskompetensbevis och ADR-körtillstånd i landskapet Åland och EES-staten i fråga,


10) till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för behandlingen av yrkeskompetensbevis för förare,

11) till dem som tillverkar och levererar korten och tillstånden för tillverkningen och leveransen.


17 §
Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande av dem

Sekretessbelagda uppgifter i registret får dock utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnas ut som följer:

1) till polisen och andra förundersökningsmyndigheter samt åklagare för förundersökning och annan utredning av brott; en persons fotografi och prov på hans eller hennes namnteckning får utlämnas för identifiering av personen,


11) till de myndigheter i landskapet Åland och en annan EES-stat som registrerar fordon, körkort, färdskrivarkort, förares yrkeskompetensbevis och ADR-körtillstånd eller har hand om övervakningen av dessa för åtgärder i samband med deras registrering, övervakning och överlåtelse,


14) till en EES-stats polismyndighet och andra myndigheter som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga och utreda brott och se till att brott blir föremål för åtalsprövning, för att de ska kunna uppfylla förpliktelser som följer av Europeiska unionens lagstiftning eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland,

15) till Nödcentralsverket för skötseln av de uppgifter som föreskrivits för det,

16) till dem som tillverkar och levererar korten och tillstånden de uppgifterna som behövs för tillverkningen och leveransen.Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

RP 144/2012
KoUB 20/2012
RSv 152/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.