1081/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsinfors den 28 december 2012

Lag om ändring av körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i körkortslagen (386/2011) 4 § 1 mom. 2 punkten underpunkt c och 26 § 3 mom.,

ändras 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. 2, 12 och 13 punkten, 4 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a och 3 punkten, 5 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom., 6 § 3 mom. 2 punkten, 7 § 2 mom., 3 mom. 2 punkten och 6 mom., 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 11 § 1 mom. 3 punkten, 12 § 2 mom., 16 § 1 mom., 17 § 2 mom., 18 § 2 mom., 20 § 4 mom., 22 § 3 mom., rubriken för 23 § samt 23 § 1 och 3 mom., det inledande stycket i 27 § 1 mom., 31 § 3 mom., 35 § 3 mom., 40 § 1 mom., 41 §, 48 § 1 mom., 54 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 55 § 2 mom., 58 § 1 mom., 59 § 1 och 5 mom., 60 § 1 mom. 2 punkten och 3 mom. 2 punkten, 61 § 1 mom., 62 § 1 och 3 mom., 63 § 1 mom. 2 punkten, 64 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten, 65 § 2 mom., 66 § 2 mom., 67 och 68 §, 69 § 1 mom., det inledande stycket i 2 mom. samt 3 mom., 72 § 1—3 och 5 mom., 76 §, 78 § 4 mom. 3 punkten, 84 § 1 och 3 mom., 91, 100 och 101 §, 106 § 1 mom., 107 § 2 mom., 108 § 2 och 3 mom., 110 § 3 mom., rubriken för 112 § och 112 § 1 mom. och 113 § 2 och 3 mom., och

fogas till 3 § en ny 14 punkt, till 4 § ett nytt 3 mom., till 5 § ett nytt 5 mom., till lagen nya 31 a och 51 a §, till 59 § ett nytt 6 mom., till 60 § ett nytt 5 mom., till 69 § ett nytt 5 mom., till lagen en ny 73 a §, till 84 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 91 a §, till 106 § ett nytt 4 mom. och till 113 § ett nytt 5 mom. som följer:

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Det som i denna lag föreskrivs om körrätt och om körkort och andra tillstånd eller intyg som ska medhas vid körning tillämpas på framförande av andra än i 63 § 2 mom. i vägtrafiklagen (267/1981) avsedda motordrivna fordon på i den lagen avsedd väg.


3 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) kortvarigt körkort annat körkort för bil som är giltigt i två år än det som avses i 22 § 2 mom. och med kortvarig körrätt körrätt för samma tid,


12) alkolås en anordning enligt lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik (1109/2010) för att förhindra att fordon startar och med alkolåsövervakad körrätt körrätt enligt lagen om alkolåsövervakad körrätt (439/2008),

13) två- eller trehjuliga fordon i kategori AM två- eller trehjuliga fordon enligt artikel 1.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, med lätta fyrhjulingar fyrhjulingar enligt artikel 1.3 a i det direktivet, med motorcyklar i kategorierna A1, A2 och A tvåhjuliga fordon enligt artikel 1.2 b i det direktivet och med trehjulingar fordon enligt artikel 1.2 c i det direktivet,

14) läkarintyg och läkarutlåtande ett utlåtande om huruvida de medicinska kraven uppfylls vilket getts utifrån en bedömning av förarens hälsotillstånd som gjorts med stöd av denna lag och med optikerutlåtande ett utlåtande om huruvida kraven på synförmåga uppfylls vilket getts med stöd av denna lag och som är avsett att användas i stället för en kontroll i samband med trafikövervakningen.

4 §
Körkortskategorier

I grupp 1 ingår följande körkortskategorier:

1) AM, till vilken hör

a) två- och trehjuliga fordon (mopeder) med en konstruktiv hastighet av mer än 25 km/h och en högsta hastighet av 45 km/h,


3) A2, till vilken hör motorcyklar med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte är ombyggda av ett fordon med mer än dubbla den effekten,


Närmare bestämmelser om hur klassificeringen ska tillämpas på vissa fordon och fordonskombinationer får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Ålderskrav

Minimiåldern för körkort är


7) 21 år för kategorierna C och C1 alternativt 18 år, om personen har annan kompetens än snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetens för lastbilsförare,


För kategorierna C och CE krävs inte sådan grundläggande yrkeskompetens som avses i 1 mom. 7 punkten, om personen studerar för yrkesinriktad grundexamen i logistik som grundar sig på en läroplan och som ger nämnda yrkeskompetens. För kategorierna C1E, CE, D1 och D krävs det utöver minimiåldern att personen har fått undervisning inom övningsdelen och fördjupningsdelen enligt 37 § 2 mom. Om personen redan har ett utländskt körkort för samma kategori, ska han eller hon ha haft bilkörkort i minst tre månader efter att ha fyllt 18 år.


Minimiåldern för framförande av trehjulingar i kategori A anges i 7 § 1 mom.

6 §
Körrätt

För körrätt gäller dessutom följande begränsningar:


2) körrätt för kategori C och CE saknas om körrättsinnehavaren inte längre uppfyller kraven enligt 5 § 2 mom. på grund av att han eller hon har avbrutit utbildningen för yrkesinriktad grundexamen och inte har i 5 § 1 mom. 7 punkten avsedd grundläggande yrkeskompetens, och körrätt för kategori D saknas om körrättsinnehavaren inte längre uppfyller kraven enligt 5 § 3 mom. på grund av att han eller hon har avbrutit utbildningen för yrkesinriktad grundexamen,


7 §
Körrättens omfattning

Kategori A innefattar dock körrätt för kategorierna A1 och A2, kategori A2 körrätt för kategori A1, kategori C körrätt för kategori C1, kategori CE körrätt för kategori C1E, kategori D körrätt för kategori D1, kategori DE körrätt för kategori D1E och kategorierna C1E, CE, D1E och DE körrätt för kategori BE. Alla kategorier utom kategorierna T och LT innefattar körrätt för kategori AM, kategorierna A1, A2, A, B och LT körrätt för kategori T och kategorierna C1 och C körrätt för kategori LT.

Körrätten i en körkortskategori kan begränsas eller förenas med villkor enligt 16 § 1 mom. 2 punkten. Körrätten gäller


2) automatväxlade fordon eller fordonskombinationer med automatväxlad dragbil som motsvarar examenskategorin, om körprovet för förarexamen eller manöverprovet, när det krävs i stället för körprov, avläggs med automatväxlat fordon.


Bestämmelser om automatväxlade fordon och sådana undantag från körrättens omfattning som gäller bara i Finland utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om undantag från bestämmelsen i 3 mom. 2 punkten om begränsning av körrätten till endast automatväxlade fordon eller fordonskombinationer med automatväxlad dragbil, när det körprov eller manöverprov som avses i den punkten har avlagts med automatväxlat fordon, får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Ändring av körkortskategori

Den som meddelas alkolåsövervakad körrätt ska ges ett nytt körkort för tiden med övervakad körrätt utan att kategorin i det körkort som han eller hon har från tidigare ändras. På det nya körkortet ska antecknas en eller flera kategorier av fordon som han eller hon har rätt att köra under tiden med alkolåsövervakad körrätt och villkoret om att alkolås ska användas. Körkort för kategorierna i grupp 2 kan med avvikelse från denna lag också utfärdas utan kategori B. På körkortet ska då som begränsning antecknas att det är giltigt bara i Finland.

9 §
Att ansöka om körkortstillstånd

Körkortstillstånd får beviljas tidigast ett år innan sökanden uppfyller ålderskravet för körkortskategorin i fråga. Körkortstillstånd för kategori B kan dock beviljas tidigast två år innan ålderskravet är uppfyllt. För körrätt för fordonskombination enligt 7 § 4 mom. ska den som ansöker om körkortstillstånd ha körrätt för kategori B.


11 §
Undantag från kravet på körkortstillstånd

Nytt körkortstillstånd behövs inte om


3) någon ansöker om duplett av körkort eller om att ett villkor eller en begränsning enligt 16 § eller yrkeskompetens enligt 3 § 6 punkten ska antecknas på körkortet,


12 §
Villkor för körkortstillstånd

Fortgående missbruk av alkohol enligt 1 mom. 2 punkten är dock inget hinder för att bevilja körkortstillstånd, om körkortet villkoras med att innehavaren ska använda alkolås enligt 16 § 1 mom. 1 punkten. Då beviljas körkortstillstånd bara för den eller de kategorier som villkoras.


16 §
Villkor och begränsningar i körkort

Genom beslut av polisen kan till ett körkortstillstånd och ett körkort utöver villkor och begränsningar enligt 5 § 3 och 4 mom. och 8 § 2 mom. också fogas ett villkor om att

1) körrättsinnehavaren vid körning ska använda glasögon eller andra korrigerande linser, hörapparat, alkolås eller protes eller andra ortopediska hjälpmedel, om han eller hon bara genom att använda dem uppfyller föreskrivna medicinska krav eller kan köra ett fordon,

2) det i ett fordon som körs av körrättsinnehavaren ska finnas automatväxel eller särskilda manöverorgan godkända av förarexamensmottagaren som innehavaren har använt vid körprovet eller manöverprovet för förarexamen och därigenom visat att han eller hon kan köra fordonet,


17 §
Medicinska krav för körkort i grupp 1

Närmare bestämmelser om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten uppfylls, om undantag från kraven på synfält utifrån ett utlåtande av en specialistläkare och vid behov ett körprov och om hur övriga medicinska krav enligt 3 punkten uppfylls utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Bestämmelser om de kontroller som ska göras för att undersöka att de föreskrivna medicinska kraven är uppfyllda och för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna utfärdas likaledes genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

18 §
Medicinska krav för körkort i grupp 2

Närmare bestämmelser om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten och övriga medicinska krav enligt 4 punkten uppfylls utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Bestämmelser om de kontroller som ska göras för att undersöka om de föreskrivna medicinska kraven är uppfyllda och för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna utfärdas likaledes genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


20 §
Kontroll av förares hälsotillstånd och prestationsförmåga

Sådana i Finland varaktigt bosatta innehavare av körkort utfärdade i en annan EU- eller EES-stat eller någon annanstans i utlandet vars körkort berättigar till att köra motordrivna fordon i Finland och vars körkort har längre giltighetstid än vad som föreskrivs i denna lag, ska med läkarutlåtande visa för polisen att de uppfyller de föreskrivna medicinska kraven. Ett läkarutlåtande ska visas upp om innehavaren av ett körkort i grupp 1 har fyllt 70 år och det har gått fem år sedan körkortet beviljades, om innehavaren av ett körkort i grupp 2 har fyllt 45 år och det har gått fem år sedan körkortet beviljades och om innehavaren av ett körkort i grupp 2 har fyllt 70 år och det har gått två år sedan körkortet beviljades och därefter inom fristerna ovan räknat från det att det föregående utlåtandet visades upp. Utlåtandet ska visas upp inom två månader från det att skyldigheten att visa upp det uppkom.

22 §
Körkortens giltighetstid

Ett nytt körkort ska utfärdas för en tidsperiod som inte överstiger tiderna enligt 1 eller 2 mom., om behörigheten utvidgas under giltighetstiden. Om ett nytt körkort utfärdas för att en anteckning som avses i 11 § 1 mom. 3 punkten görs på körkortet, är det giltigt till samma datum som det ursprungliga körkortet.


23 §
Giltighetstiden för kortvarigt körkort

Körkort för kategori B utfärdas först bara för två år med avvikelse från 22 §. Då övningsdelen och fördjupningsdelen enligt 37 § 2 mom. har genomgåtts är följande körkort giltigt på det sätt som anges i 22 §. Förfarandet är detsamma, om sökanden sedan tidigare har ett bilkörkort som utfärdats utomlands och har haft det i mindre än tre månader från det att han eller hon har uppnått den i denna lag föreskrivna minimiåldern på 18 år för framförande av bil.


Gör körrättsinnehavaren sig skyldig till trafikbrott under giltighetstiden för ett i denna paragraf avsett körkort så att kriterierna för körförbud uppfylls, ska också följande körkort vara ett kortvarigt körkort om det inte finns särskilda skäl till något annat.

27 §
Förnyelse av körkort

Ansökan om förnyelse av körkort för den tid som anges i 22 § ska göras hos polisen enligt vad som föreskrivs om ansökan om körkortstillstånd i 9 § 3 mom. Ansökan ska åtföljas av


31 §
Körkortskrav

Trafiksäkerhetsverket svarar för att körkort tillverkas och levereras för att lämnas ut enligt 26 §. Det svarar också för tillverkning och leverans av övriga tillstånd och intyg som avses i denna lag, om inte något annat föreskrivs särskilt.


31 a §
Serviceuppgifter som gäller körkort och andra tillstånd

Trafiksäkerhetsverket kan sköta de uppgifter som avses i 31 § 3 mom. genom att skaffa service för uppgifterna från en privat eller offentlig serviceproducent. Verket kan förena sådana uppgifter med uppgifter vid mottagandet av körkort som återsänds av dem som får körkort. Detta moment kan även tillämpas på andra tillstånd som avses i denna lag. Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas när servicen produceras utfärdas genom förordning av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över serviceproducentens verksamhet. Verket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och övriga tillhörande krav så att kraven på god förvaltning uppfylls. Serviceproducenten ska vara pålitlig och ha de telekommunikationsförbindelser, den standard på datasystemet och övriga tekniska, ekonomiska och verksamhetsmässiga färdigheter som krävs för att sköta uppgifterna och färdigheter att sörja för den datasäkerhet som uppgifterna förutsätter.

De personuppgifter som behandlas när uppgifter som avses i denna paragraf fullgörs är sekretessbelagda. På behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

4 kap.

Förarutbildning

35 §
Målet för förarutbildning

Vad som i 2 mom. föreskrivs om undervisning som sker med undervisningstillstånd för kategori AM gäller även undervisning som sker med undervisningstillstånd för körkort för kategorierna A1, A2, A och B, om inte något annat följer av lärarens behörighet.

40 §
Undervisningstillstånd för annan utbildning än för körkort för kategori B

På undervisningstillstånd för annan utbildning än för körkort för kategori B tillämpas bestämmelserna i 39 § med följande undantag:

1) den som ansöker om undervisningstillstånd för körkort för moped i kategori AM ska vara minst 21 år, ha mopedkörkort eller motorcykelkörkort och ha haft det i minst tre år,

2) den som ansöker om undervisningstillstånd för körkort för lätt fyrhjuling i kategori AM ska ha körkort för lätt fyrhjuling eller för kategori B och ha haft det i minst tre år,

3) den som ansöker om undervisningstillstånd för annat körkort än körkort för kategori B eller för moped eller lätt fyrhjuling i kategori AM enligt 1 eller 2 punkten ska ha körkort för ett fordon som motsvarar undervisningskategorin och ha haft det i minst tre år,

4) när det gäller undervisningstillstånd för körkort i kategorierna i grupp 2 krävs det, utöver vad som föreskrivs i 39 §, att undervisningen ges genom läroavtal för utbildning inför examen inom transportbranschen i samband med sådan av arbetsgivaren given utbildning som är jämförbar med yrkesutbildning för bilförare, att eleven har körkort för kategori B och dessutom körkort för dragbil, om utbildning för körkort för fordonskombinationer ingår i undervisningen, och att den som ansöker om undervisningstillstånd har trafiklärartillstånd för utbildning för kategorierna C och D,

5) den som ansöker om undervisningstillstånd för kategori A1, A2 eller A för att ge undervisning enligt 24 § 2 mom. 3 punkten ska ha trafiklärartillstånd och behörighet som lärare som ger körundervisning med motorcykel eller någon annan sådan behörighet för att ge körundervisning med motorcykel som är godkänd av Trafiksäkerhetsverket och som har förvärvats genom utbildarutbildning eller likvärdig erfarenhet.


41 §
Undervisning för kategorierna B och AM och för motorcykelkörkort med undervisningstillstånd

Innan en lärare som inte har trafiklärartillstånd börjar ge körundervisning för kategori B ska denne tillsammans med eleven delta i sådan bilskoleundervisning som stöder den undervisning som läraren ska ge med stöd av undervisningstillstånd och i sådan körning under utbildningstiden där framstegen i kunskaper och körskicklighet utvärderas.

I undervisning med undervisningstillstånd för kategori B ska körundervisningen för svåra förhållanden ges i bilskola, om den som har undervisningstillstånd inte har trafiklärartillstånd. Bestämmelserna om utbildning vid bilskola tillämpas också på innehållet i förarutbildningen och på föraren vid körundervisning med undervisningstillstånd.

Innan en lärare som inte har trafiklärartillstånd börjar ge körundervisning för erhållande av rätt att framföra moped eller lätt fyrhjuling i kategori AM ska läraren tillsammans med eleven delta i sådan bilskoleundervisning i säker körning med moped och lätt fyrhjuling som stöder den undervisning som läraren ska ge med stöd av undervisningstillstånd. I körundervisning i kategori AM för framförande av moped ska moped användas och i körundervisning i kategori AM för framförande av lätt fyrhjuling ska lätt fyrhjuling användas. Körundervisning i trafiken får ges först när eleven har fyllt 15 år.

Innan en lärare som inte har trafiklärartillstånd och behörighet som lärare som ger körundervisning med motorcykel börjar ge körundervisning för kategori A1, A2 eller A ska läraren tillsammans med eleven delta i sådan bilskoleundervisning i säker körning med motorcykel som stöder den undervisning som läraren ska ge med stöd av undervisningstillstånd. I undervisningen ska användas ett fordon i den kategori där förarexamen ska avläggas.

Närmare bestämmelser om innehållet i och omfattningen av den gemensamma utbildningen och bedömningskörningen enligt 1 mom. och utbildningen enligt 3 och 4 mom., om kraven på övningsfordon och om övriga krav på undervisningstillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

48 §
Övningsfordon och utrustning för eleven

Ett fordon som används i körundervisningen ska vid annan undervisning än inom övningsdelen och fördjupningsdelen uppfylla kraven på övningsfordon i den kategori som undervisningen gäller. Vid behov ska fordonet ha särskilda manöverorgan och annan utrustning för läraren. Övningsfordon för kategori AM ska dessutom uppfylla kraven för den körrätt som utbildningen gäller. Närmare bestämmelser om kraven på övningsfordon utfärdas genom förordning av statsrådet.


51 a §
Försökstillstånd

Trafiksäkerhetsverket får med samtycke av kommunikationsministeriet bevilja tillstånd för att ordna försök som behövs för att utveckla förarutbildningen. Vid försöken kan man avvika från i denna lag angivna krav på förarutbildningens omfattning och genomförande. Den förarutbildning som ges inom ramen för försök ska ha sådana mål och sådant innehåll att de elever som deltar i ett försök får de förarfärdigheter som avses i denna lag och deras rätttigheter inte äventyras genom försöket. Försöken genomförs under Trafiksäkerhetsverkets tillsyn, och de ska följa den läroplan som verket fastställt.

54 §
Villkor för att delta i förarexamen

Följande villkor gäller för deltagande i förarexamen:

1) deltagaren ska ha körkortstillstånd för examenskategorin och får inte ha körförbud eller temporärt körförbud, och


Körkortstillstånd enligt 1 mom. 1 punkten krävs inte och körförbud som meddelats tills vidare utgör inte hinder för att avlägga examen, om deltagaren har ålagts av polisen att avlägga nytt körprov. Trots 1 mom. 2 punkten är det tilllåtet att delta i teoriprov en månad innan ålderskravet uppfylls, om det för att avlägga förarexamen och få intyg över förarexamen också krävs ett körprov enligt 53 § 1 mom.


55 §
Intyg över förarexamen samt underkännande i examen

Om examinanden underkänns, ska förarexamensmottagaren informera denne om orsaken till underkännandet och återlämna utbildningsintyget med en anteckning om omfattningen av eventuellt behövlig kompletterande undervisning. För att få delta i körprovet på nytt ska examinanden först ha deltagit i den kompletterande undervisningen. Närmare bestämmelser om villkoren för att få delta i examen på nytt får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

58 §
Att köra militärfordon

Motordriva militärfordon får köras av personer med förarexamen från försvarsmakten för fordonstypen i fråga. Dessutom krävs körkort från försvarsmakten eller körkort enligt denna lag med rätt att köra i Finland, med undantag för tillfälligt körkort, och körtillstånd från försvarsmakten. Närmare bestämmelser om rätt att köra militärfordon med något annat körkort än körkort från försvarsmakten utfärdas genom förordning av försvarsministeriet. Huvudstaben får dessutom meddela närmare föreskrifter om de tillstånd som krävs för att framföra special- och pansarfordon som avses i 1 § 5 mom. i fordonslagen (1090/2002) och terrängfordon som avses i 16 § 1 mom. i den lagen.


59 §
Körkort och andra körtillstånd eller körrättigheter för moped utfärdade i någon annan EU- eller EES-stat

Ett körkort som är utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland ger innehavaren rätt att köra ett motordrivet fordon eller en fordonskombination, om motsvarande harmoniserade kategori finns antecknad på körkortet och innehavaren uppfyller ålderskravet enligt 5 §. För körrättens omfattning gäller 7 §, om inte något annat följer av ömsesidigt erkännande av körkort, och för kontrollen av förarens hälsotillstånd gäller 20 och 21 §. Bestämmelserna i detta moment gäller också temporära körkort utfärdade i Danmark, Island, Norge och Sverige. Närmare bestämmelser om krav som gäller ömsesidigt erkännande som följer av Europeiska kommissionens beslut om motsvarighet som gäller förvärvade rättigheter i anslutning till tillämpningen av artikel 13 i körkortsdirektivet får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Körkortsbestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på giltigheten hos ett körtillstånd för moped utfärdat i en annan EU- eller EES-stat, med undantag av körkort för moped. Föraren ska uppfylla ålderskraven enligt denna lag för framförande av moped. För lätt fyrhjuling krävs det körkort för kategori AM eller något annat motsvarande körkort som ger rätt att köra lätt fyrhjuling. När ett körkort för kategori AM byts ut, utfärdas körkortet utan de anteckningar som avses i 6 § 3 mom. 1 punkten och 7 § 3 mom. 1 punkten. Närmare bestämmelser om kraven på tillstånd att köra moped får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Sådan information om körrättigheter, körkort och anknytande uppgifter och åtgärder som ska utbytas inom ramen för ömsesidigt erkännande av i EU- och EES-stater utfärdade körkort förmedlas ur fordonstrafikregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort.

60 §
Körkort utfärdat i en konventionsstat

Ett körkort som är utfärdat i en annan än en i 59 § avsedd stat som har tillträtt den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/1959) eller den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986) ger innehavaren rätt att i Finland köra ett fordon eller en fordonskombination när körkortet har konventionsenlig kategoribeteckning, förutsatt att


2) körkortet är ett nationellt körkort som motsvarar körkortsmodellen i konventionen eller har samma information skriven med latinska bokstäver som ett körkort som motsvarar körkortsmodellen i konventionen eller att det utöver körkortet uppvisas ett konventionsenligt internationellt körkort eller en officiell översättning av körkortet till finska eller svenska,


Ett körkort enligt denna paragraf gäller i Finland i två år från det att innehavaren bosätter sig varaktigt här, om körkortet är giltigt och det inte finns någon orsak i övrigt att upphäva giltigheten tidigare. I fråga om kontroll av förarens hälsotillstånd gäller vad som föreskrivs i 20 och 21 §. När körkortet byts ut mot ett finländskt körkort kan ett körkort som motsvarar kategori B och kategorin för motorcykeln lämnas ut enligt 24 § 2 mom. 6 punkten utan krav på ny förarexamen, om


2) sökanden visar upp ett nationellt körkort som motsvarar den i 1 mom. 2 punkten avsedda körkortsmodellen i konventionen, ett nationellt körkort som är skrivet med latinska bokstäver eller körkortet och en översättning av det,


Om innehavaren av ett körkort som avses i denna paragraf var varaktigt bosatt i Finland när körkortet beviljades, är körkortet, utöver att det inte med stöd av 1 mom. 1 punkten ger rätt att köra ett motordrivet fordon i Finland, inte heller annars giltigt i Finland.

61 §
Annat utländskt körkort

Andra utländska körkort än de som avses i 59 och 60 § ger inte rätt att köra motordrivna fordon i Finland, om inte något annat föreskrivs i internationella avtal. Ett körkort gäller inte heller annars i Finland, om det har beviljats i någon annan stat än en som Finland har erkänt eller om innehavaren av ett sådant körkort var varaktigt bosatt i Finland när körkortet beviljades.


62 §
När utländskt körkort ska lämnas in till polisen

Om ett utländskt körkort enligt 59 eller 60 § byts ut till ett finländskt körkort, ska det utländska körkortet lämnas in till polisen när det finländska körkortet lämnas ut. Detta gäller också körkort enligt 59 § som förnyas i enlighet med denna lag.


Andra utländska körkort än de som avses i 2 mom. ska på begäran återlämnas till innehavaren, när han eller hon flyttar från Finland och lämnar in sitt finländska körkort till polisen. Bestämmelser om att återlämna andra utländska körkort till utfärdaren enligt 2 mom. får dock utfärdas genom förordning av statsrådet.

63 §
Tillfälligt körkort

Polisen kan lämna ut ett tillfälligt körkort med rätt att köra i Finland enligt följande:


2) till en innehavare av ett körkort enligt 61 §, om han eller hon inte var varaktigt bosatt i Finland när körkortet beviljades.


64 §
Körförbud

Tingsrätten ska meddela föraren av ett motordrivet fordon körförbud, om han eller hon konstateras ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 2 §, rattfylleri enligt 23 kap. 3 § eller grovt rattfylleri enligt 23 kap. 4 § i strafflagen eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 44 kap. 13 § i strafflagen. Körförbud behöver inte meddelas, om föraren inte döms till straff för något av de ovan nämnda brotten.

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud om


2) han eller hon inte har lämnat in läkarutlåtande enligt 20 § 4 mom. eller 112 § 3 mom. inom den lagstadgade tidsfristen eller inte inom den tid som polisen satt ut lämnat in ett i 20 § 1 eller 3 mom. avsett utlåtande av läkare eller optiker eller intyg över ny förarexamen, nytt körprov eller nytt prov på körförmåga som avlagts med godkänt resultat,


65 §
Körförbud på grundval av återkommande förseelser

En innehavare av kortvarig körrätt ska trots 1 mom. meddelas körförbud, om han eller hon tre gånger inom två år eller två gånger inom ett år gör sig skyldig till en gärning enligt 1 mom. Om ett körkort som avses i 22 § lämnas ut till en innehavare av kortvarig körrätt innan giltighetstiden för den kortvariga körrätten gått ut, ska dock sådan uppföljning av förseelser som avses i detta moment fortsätta i två år från det att den kortvariga körrätten börjat. I detta moment avsedd uppföljning av förseelser gäller också sådana innehavare av körrätt för motorcykel som inte har körrätt för bil, i två år efter det att körrätten för motorcykel började.


66 §
Körförbudets längd

Körförbudet gäller i högst fem år. I sitt beslut ska tingsrätten ange förbudets sista giltighetsdag. Tingsrättens beslut får verkställas även om besvär anförs.


67 §
Villkorligt körförbud

Om inte allmänintresset kräver något annat, kan tingsrätten förklara körförbudet villkorligt, om körrätt är nödvändig på grund av personens yrke eller av andra särskilt vägande skäl och gärningen inte har riskerat någons säkerhet. För en gärning som begås under körförbudet, det temporära körförbudet eller prövotiden enligt 2 mom. får körförbud inte meddelas villkorligt.

Körförbudet är villkorligt under en tid som tingsrätten bestämmer (prövotid) och som är minst ett och högst tre år. Prövotiden börjar när beslutet om villkorligt körförbud avkunnas eller meddelas. I tingsrättens beslut ska det anges när prövotiden för villkorligt körförbud upphör.

68 §
Verkställande av villkorligt körförbud

Tingsrätten ska bestämma att ett villkorligt körförbud ska verkställas, om den som fått körförbud under prövotiden gör sig skyldig till en gärning enligt 64 § 1 mom. Ett villkorligt körförbud behöver dock inte verkställas, om föraren inte döms till straff för en gärning enligt 64 § 1 mom. När det bestäms att ett villkorligt körförbud ska verkställas, ska förbudets sista giltighetsdag vara den sista giltighetsdagen för det längst gällande körförbudet. Tingsrättens beslut får verkställas även om besvär anförs.

I sitt beslut ska tingsrätten ange vilka omständigheter som beslutet om verkställighet av det villkorliga körförbudet grundar sig på. Det villkorliga körförbudet förfaller, om inte tingsrätten inom ett år från det att prövotiden har gått ut har bestämt att det ska verkställas.

69 §
Övervakad körrätt

Tingsrätten ska besluta om i lagen om alkolåsövervakad körrätt avsedd övervakad körrätt för en person som gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § 1 eller 2 punkten i strafflagen, om den som ska meddelas körförbud begär det. Körförbudet ska vara villkorligt. Övervakad körrätt kan dock inte meddelas på nytt för en gärning som begås under tiden för övervakad körrätt. Det temporära körförbudet upphör och den övervakade körrätten börjar när den som gjort sig skyldig till rattfylleri får ett sådant körkort som avses i 8 § 2 mom. Den övervakade körrätten upphör den dag då prövotiden för det villkorliga körförbudet upphör.

Tingsrätten ska återkalla en övervakad körrätt och bestämma att ett villkorligt körförbud ska verkställas, om den övervakade under prövo-tiden


Om det för den som ska meddelas körförbud har utfärdats temporärt körförbud med stöd av 70 § 1 mom. 6 punkten innan tingsrätten har beslutat om körförbudet och denne fortfarande begär övervakad körrätt, ska tingsrätten vid behandlingen av rattfyllerimålet avgöra om det finns en godtagbar orsak till gärningen eller försummelsen.


Om övervakad körrätt inte har börjat i enlighet med 1 mom., upphör det temporära körförbudet den dag då prövotiden för det villkorliga körförbudet upphör. Bestämmelser om när körrätten börjar på nytt efter ett temporärt körförbud finns i 6 § 4 mom.

72 §
Längden på temporärt körförbud

I det fall som avses i 70 § 1 mom. 1 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla tills tingsrätten beslutar om körförbud. I det fall som avses i 70 § 1 mom. 2 punkten ska polisen utan dröjsmål besluta om det temporära körförbudet ska fortsätta att gälla eller inte. Om det är sannolikt att den som har fått temporärt körförbud har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 70 § 1 mom. 2 punkten, ska det temporära körförbudet fortsätta att gälla tills tingsrätten beslutar om körförbud.

Om det på grundval av förundersökningen är uppenbart att tingsrätten kommer att meddela villkorligt körförbud, får polisen redan innan tingsrätten beslutar om körförbud bestämma att det temporära körförbudet ska upphöra eller, om villkoren i lagen om alkolåsövervakad körrätt är uppfyllda, besluta om övervakad körrätt.

I de fall som avses i 70 § 1 mom. 3 och 4 punkten ska den polisman som meddelat temporärt körförbud utan dröjsmål underrätta den polis som beslutar om körförbud. Polisen ska utan dröjsmål i det fall som avses i 3 punkten besluta om körförbud och i det fall som avses i 4 punkten att det temporära körförbudet ska fortsatta att gälla. Polisen ska fatta ett sådant beslut också när körrätten redan har upphört att gälla efter det att temporärt körförbud meddelats.


I de fall som avses i 70 § 1 mom. 5 och 6 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla tills tingsrätten beslutar om övervakad körrätt enligt lagen om alkolåsövervakad körrätt.

73 a §
Bestämmelser om innehavare av körkort som utfärdats utomlands

Bestämmelserna i denna lag om meddelande av körförbud, temporärt körbud och andra påföljder som gäller körrätten, överlämnande av körkortet till polisen på grund av en åtgärd som gäller körrätten och återlämnande av körkortet till innehavaren samt bestämmelserna i 101 § om anmälningar till fordonstrafikregistret tillämpas också på innehavare av körkort som utfärdats utomlands.

Om innehavaren av ett körkort som är utfärdat utomlands inte är varaktigt bosatt i Finland, ska polisen på begäran återlämna körkortet till innehavaren när denne lämnar landet, även om körförbudet eller det temporära körförbudet ännu inte har upphört. Körrätt föreligger inte i Finland så länge som körförbudet eller det temporära körförbudet är i kraft. Polisen kan på ett internationellt körkort, utan att omhänderta det, anteckna att det inte är giltigt i Finland.

Om innehavaren av ett körkort som har utfärdats i en EU- eller EES-stat meddelas körförbud tills vidare och innehavaren inte är varaktigt bosatt i Finland, ska körkortet sändas till den myndighet som har beviljat körkortet, om det inte finns särskilda skäl till något annat. Samtidigt ska orsaken till att körkortet återsänds meddelas.

76 §
När körrätt förfaller

Vid körförbud som gäller tills vidare förfaller körrätten fem år efter det att beslutet meddelats, förutsatt att den som meddelats körförbudet inte tidigare på ansökan har fått tillbaka sitt körkort. Polisen kan bestämma att körrätten eller en kategori som den gäller upphör också om körrättsinnehavaren begär det.

8 kap.

Bilskola och trafiklärartillstånd

78 §
Utbildningsansvarig föreståndare

En utbildningsansvarig föreståndare betraktas inte som lämplig för uppdraget, om


3) han eller hon har dömts till fängelsestraff under de senaste fem åren eller till bötesstraff minst tre gånger under det senaste året för brott mot bestämmelser om trafik- eller fordonssäkerhet, anställningsförhållande, bokföring eller miljöskydd eller andra bestämmelser om yrkesmässigt ansvar och gärningen eller gärningarna visar att han eller hon är uppenbart olämplig att vara verksam som utbildningsansvarig föreståndare.

84 §
Undervisningspersonal

Lärare i annan förarutbildning än för körkort för moped i kategori AM ska ha trafiklärartillstånd och dessutom annan behörighet som krävs enligt 88 § 2 mom. plus körrätt för det fordon som används i körundervisningen. För körundervisning för moped i kategori AM ska körläraren uppfylla villkoren för beviljande av undervisningstillstånd för kategori AM för utbildning för mopedkörkort. I stället för trafiklärartillstånd får dock lärare som inte ger körundervisning ha sådan pedagogisk utbildning och praktisk erfarenhet som den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolan har godkänt innan undervisningen inleds.


Bilskolan ska ha en uppdaterad förteckning där det framgår vem som är utbildningsansvarig föreståndare och vilka andra lärare det finns och vad de har för behörighet för undervisning. Innan en lärare börjar undervisa ska han eller hon visa sin undervisningsbehörighet för den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolan. Behörigheten behöver inte visas separat om förarexamensmottagaren redan har godkänt läraren som behörig för annan undervisning än körundervisning i enlighet med 1 mom.

På dem som ger förarutbildning i bilskolor tillämpas lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

91 §
Undervisningspraktik i anslutning till trafiklärartillstånd

Utöver vad som föreskrivs i 84 § 2 mom. kan undervisningspraktiken, i fråga om lämpliga delar av specialyrkesexamen för trafiklärare, även avläggas vid ett utbildningscentrum som ger utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare och inom förarutbildning som försvarsmakten ger för körkort i en kategori i grupp 2.

Tillstånd för undervisningspraktik utfärdas av en i 84 § 2 mom. avsedd läroanstalt vars tillstånd att ordna utbildning inbegriper specialuppdraget att ordna trafiklärarutbildning. Tillstånd utfärdas, om studeranden har blivit godkänd i den del av specialyrkesexamen för trafiklärare som gäller arbetsuppgifterna i en bilskola, uppfyller villkoren för trafiklärartillstånd enligt 88 § 1 mom., med undantag av 1 och 2 punkten i det momentet, och övriga krav som gäller undervisningspraktik. Praktikanten ska ha fyllt 21 år.

En utbildningsanordnare enligt 2 mom. har rätt att få utlåtande om sökandens lämplighet som innehavare av trafiklärartillstånd av polisen i det distrikt där sökandens hemkommun finns. I 88 § 1 mom. 5 punkten avsedda uppgifter som behövs för lämplighetsprövning av studerande får behandlas bara av dem som bereder och fattar beslut om antagning av studerande och återkallelse av studierätt. Uppgifterna ska förvaras åtskilda från andra personuppgifter, och de ska avföras ur registret så snart det inte längre finns någon grund enligt personuppgiftslagen för att bevara dem.

Bestämmelser om medförande av tillståndet för undervisningspraktik vid övningskörning finns i 32 §. Närmare bestämmelser om undervisningspraktik, tillstånd för undervisningspraktik och andra krav som gäller genomförandet av undervisningspraktik utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

91 a §
Godkännande av bilskola för undervisningspraktik och återkallelse av godkännandet

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan av en bilskola bilskolan för undervisningspraktik, om

1) undervisningen i bilskolan sköts på behörigt sätt,

2) bilskolan har den personal som behövs för att ge praktikhandledning och personalen uppfyller de föreskriva behörighetskraven.

Godkännandet är i kraft högst lika länge som tillståndet att driva bilskola. Närmare bestämmelser om godkännande av skolor för undervisningspraktik får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Om en bilskola inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande för undervisningspraktik eller om praktikbestämmelserna inte iakttas, kan Trafiksäkerhetsverket ge bilskolan en varning eller utsätta en frist för avhjälpande av bristen eller försummelsen. Godkännandet ska återkallas, om bristen eller försummelsen är väsentlig och den återkommer trots varning eller inte avhjälps inom en ny frist.

100 §
Fastställande av blanketter för läkarintyg

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer formuläret för läkarintyg och läkarutlåtanden enligt denna lag, optikerutlåtande enligt 20 § 3 mom. och anmälningar enligt 21 § efter att ha hört kommunikationsministeriet.

101 §
Anmälan till fordonstrafikregistret

Trots sekretessbestämmelserna ska polisen till fordonstrafikregistret anmäla uppgift om

1) en avgjord ansökan om körkortstillstånd,

2) körkort som sökanden har fått i någon EU- eller EES-stat, den stat som har beviljat körkortet eller, om körkortet har utfärdats på grundval av ett körkort som är utfärdat av någon annan än en ovan avsedd stat, den utfärdande staten enligt körkortet, datum då körkortet beviljades enligt körkortet och villkor och begränsningar i körrätten separat för varje kategori,

3) utlämnande av körkortet eller sändande av det per post,

4) ändrade villkor och begränsningar i körkortstillståndet,

5) ändrad körkortskategori,

6) beviljat och återkallat trafiklärartillstånd,

7) duplett som utfärdats eller förstörts,

8) körförbud eller temporärt körförbud eller någon annan påföljd som gäller körrätten, återlämnat körkort efter utgången av körförbud eller temporärt körförbud och att körkortet tagits om hand av polisen eller inte erhållits,

9) beslut om undervisnings- och övningstillstånd.

Trots sekretessbestämmelserna ska domstolen till fordonstrafikregistret anmäla uppgift om straff eller körförbud som den meddelat för brott som avses i 64 §, avslag på yrkande om körförbud, meddelande av alkolåsövervakad körrätt eller verkställigheten av ett villkorligt körförbud. Fullföljdsdomstolen ska också lämna anmälan om straff som inte påförts eller åtal som förkastats, när domstolen i samband med överklagande har upphävt eller undanröjt ett straff som dömts ut eller påförts tidigare och om vilket det finns en anteckning i fordonstrafikregistret. Domstolen ska registrera uppgifterna i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden enligt lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) för förmedling till fordonstrafikregistret.

Närmare föreskrifter om anmälan enligt denna lag till fordonstrafikregistret, med undantag för anmälan enligt 2 mom., får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

106 §
Övergångsbestämmelser om körkort

Om en godkänd förarexamen har avlagts eller ett beslut om beviljande av körkort, när förarexamen inte krävs för utlämnande av körkortet, har fattats före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom., tillämpas på körkorten de bestämmelser som gällde före den nämnda ikraftträdandedagen. Dessa körkort och de körkort som har utlämnats före nämnda ikraftträdandedag gäller till det datum som anges i dem, dock i högst 20 år från och med den nämnda ikraftträdandedagen. För att de ska fortsätta gälla efter den nämnda giltighetstiden måste de förnyas till körkort enligt denna lag. Vid ansökan om dupletter av körkort som utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före nämnda ikraftträdandedag eller om anteckning av ett villkor, en begränsning eller yrkeskompetens på körkortet, ska den sista giltighetsdagen för det ursprungliga körkortet anges som sista giltighetsdag på det nya körkortet, dock högst en dag som motsvarar en giltighet på 20 år från den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom.


Om körkortskategorin sänks medan körkortet gäller och den återstående körrätten har börjat eller den i enlighet med 22 § 3 mom. har utvidgats efter den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom., gäller det körkort som motsvarar den återstående körrätten till samma datum som det körkort vars kategori sänkts. Om den återstående körrätten har börjat före nämnda ikraftträdandedag, gäller det körkort som motsvarar den återstående körrätten till den dag då körrätten upphör enligt de bestämmelser som gällde före den nämnda ikraftträdandedagen, om inte något annat följer av 1 mom. I ovan nämnda fall eller om körrätten återställs, ska personen i fråga få det tidigare körkortet som motsvarar körrätten, om det körkortet fortfarande är i behåll och gäller, eller så ges han eller hon en duplett av det körkort som motsvarar den gällande körrätten.

107 §
Övergångsbestämmelser om vissa tillstånd

Dispens från ålderskrav och medicinska krav i fråga om körkortstillstånd och körrätt som beviljats före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. ska fortfarande gälla, om inte något annat följer av tillståndsbeslutet. Dispens från synkraven som beviljats för en bestämd tid ska fortfarande gälla med avvikelse från den giltighetstid som antecknats i dispensen, om dispensvillkoren uppfylls i övrigt. Tillståndshavaren ska visa polisen att dispensvillkoren uppfylls med ett utlåtande av en specialist på ögonsjukdomar senast fem år efter det att dispensen upphört att gälla och därefter med minst fem års mellanrum, om det inte av läkarutlåtandet eller den giltighetstid på två år som avses i 22 § 2 mom. följer att läkarutlåtande ska uppvisas efter en kortare tid.

108 §
Övergångsbestämmelser om kortvarigt körkort

Om förarexamen för kortvarigt körkort avläggs efter den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom., ska denna lag tillämpas på körrätten och körkortet. Om den kortvariga körrätten har börjat före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom., ska det körkort som lämnas ut efter det kortvariga körkortet, om inte det också är kortvarigt, lämnas ut med iakttagande av fristen i 25 § 2 mom. Den som ska få körkortet omfattas av uppföljning av förseelser enligt 65 § 2 mom. för innehavare av kortvarig körrätt.

När undervisning i den andra fasen av förarutbildningen har påbörjats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. får den genomföras i enlighet med de bestämmelserna. Intyg i enlighet med de bestämmelserna om att den andra fasen av förarutbildning som har getts i enlighet med de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet får ges in till polisen med iakttagande av de frister som anges i denna lag. Intyget ger rätt att få ett i 22 § avsett körkort, om övriga villkor är uppfyllda. Om den kortvariga körrätten har börjat före den i 102 § 1 mom. nämnda ikraftträdandedagen, tilllämpas på inledande av fördjupningsdelen efter ikraftträdandedagen den frist på tre månader som föreskrivs i 38 § 2 mom. Övningsdelen behöver inte avläggas om den kortvariga körrätten har börjat före nämnda ikraftträdandedag.

110 §
Övergångsbestämmelser om körkortskategoriernas motsvarighet

Körrätt och körkort för kategori M som mellan den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 2 mom. och den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. uppnåtts på grundval av förarutbildning och förarexamen enligt denna lag motsvarar ett sådant i 40 § 1 och 2 punkten avsett körkort för moped och lätt fyrhjuling i kategori AM som krävs för undervisningstillstånd, om förarexamen har avlagts med motsvarande fordon. Polisen ska på ett körkort för kategori M ange att manöverprovet har avlagts med moped, att körprovet har avlagts med lätt fyrhjuling eller att båda proven har avlagts. Sökanden uppfyller i 40 § 1 och 2 punkten avsedda villkor för undervisningstillstånd om han eller hon har haft nämnda körkort i minst tre år.


112 §
Övergångsbestämmelser om medicinska krav och läkarintyg

Körrätt som har erhållits före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 2 mom. fortsätter att gälla trots 17 och 18 §, om innehavaren av körrätten uppfyller de medicinska kraven enligt denna lag eller de medicinska krav som gällde när körkortet eller körkortstillståndet beviljades. Bestämmelsen hindrar inte att kravet på synfält också tillämpas på körrätt som grundar sig på körkort som motsvarar körkort för en kategori i grupp 1 och som har erhållits före den 1 oktober 1990, om ett men, en sjukdom eller en kroppsskada som personen har tillsammans med defekten i synfältet eller förändringar som annars inträffat i synfältet väsentligt försämrar hans eller hennes förmåga att köra fordon i den kategori som avses ovan.


113 §
Övriga övergångsbestämmelser

Vad som i 4 § 1 mom. 6 punkten och i 4 § 2 mom. 2 punkten underpunkt b föreskrivs tilllämpas inte på innehavare av körrätt som grundar sig på körkort för kategori BE, om körrätten har erhållits före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom.

Effektbegränsningen gällande körrätt för kategori A enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. gäller i två år från och med den tidpunkt då körrätten började gälla. Om körrättsinnehavaren ansöker om en duplett av körkortet, utfärdas ett körkort i kategori A2, som ger rätt att köra en motorcykel med en effekt på högst 25 kW. Efter tidsfristen på två år byts körkortet på ansökan till ett körkort i kategori A enligt denna lag utan sådan utbildning som avses i 24 § 2 mom. 3 punkten. Om den som innehar sådan begränsad körrätt för kategori A som avses ovan ansöker om körrätt för fordon i kategori A2 innan begränsningstiden upphör, ska han eller hon avlägga körprov för kategori A2 i enlighet med kraven i denna lag. Då gäller vad som bestäms i denna lag om höjning av kategori A2 till kategori A.


Bestämmelsen i 4 § 2 mom. 5 punkten underpunkt a om högst 8 meters längd gäller inte körrätt för kategori D1 som har erhållits före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

Ett i 6 § 5 mom. avsett intyg över förarexamen som har utfärdats inom sex månader från ikraftträdandet av denna lag ger med avvikelse från det momentet rätt att köra fordon som motsvarar examenskategorin under de tre månader som följer på avläggandet av förarexamen.

Kravet i 40 § 1 mom. 5 punkten och 41 § 4 mom. på behörighet för en lärare som ger körundervisning med motorcykel gäller inte den som har avlagt trafiklärarexamen som avses i 103 § 2 och 3 mom. i enlighet med kommunikationsministeriets bestämmelser.

Annat än i 59 och 60 § avsett körkort som utfärdats utomlands och som tagits om hand av polisen för att innehavaren fått ett finländskt körkort och som fortfarande gäller och är i polisens besittning får återlämnas på ansökan.

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 101 § 2 mom. genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till den som ansvarar för fordonstrafikregistret, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 144/2012
KoUB 20/2012
RSv 152/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.