1079/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) 3 a § 1 mom. 1 punkten och 10 §, sådana de lyder, 3 a § 1 mom. 1 punkten i lag 1389/2007 och 10 § i lag 346/2004, samt

ändras 7 § 1 mom. och 14 §, sådana de lyder, 7 § 1 mom. i lag 53/2011 och 14 § i lag 365/2004, som följer:

7 §
Beviljande och utbetalning

Stöd för skolresor beviljas av Folkpensionsanstalten. En kalendermånad berättigar till stöd för skolresor, om den omfattar minst 18 dagar som berättigar till sådant stöd.


14 §
Hänvisningsbestämmelse

Om något annat inte bestäms i denna lag, ska i fråga om ärenden som gäller stöd för skolresor iakttas vad som i lagen om studiestöd bestäms om verkställighet, justering och inställelse av studiestöd, återkrav och preskription av fordringar, självrättelse, undanröjande av beslut, rättelse av sakfel, erhållande och användning samt utlämnande av uppgifter, utmätnings- och överföringsförbud samt finansiering.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 99/2012
KuUB 7/2012
RSv 147/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.